Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nebytových priestorov žiadateľovi:

Anton Ligač ml., Nižný Kelčov 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to priestorov náraďovne v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove o rozmeroch 5,8m x 5,2m (30,16 m2)

za cenu ročného nájmu vo výške 100,00 EUR. V priestoroch náraďovne bude zriadená posilovňa s podmienkou, že nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu priamo z chodby budovy telocvične a to osadením bielych plastových a uzamykateľných dverí.

graf ilustracnyZaujíma Vás, ako to vyzerá s produkciou odpadu v obci Vysoká nad Kysucou v medziročnom porovnaní? Produkujeme odpadu viac či menej? Uvedomujeme si, že viac odpadu znamená i vynaloženie väčšieho objemu verejných financií na jeho likvidáciu? Je správny postoj "Ja vyhodím kedy chcem, ako chcem, čo chcem či kde chcem a obec nech sa postará"? Má zmysel separovať? Možno Vás priložené grafy a prehľady prekvapia a možno i nie ... 

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

Oznamujeme Vám, že poplatok za odpad na rok 2017 bude Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov inkasovať až na základe rozhodnutí, ktoré Vám budú najskôr doručené do Vašich domácností.

Až po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpad na rok 2017, si budete môcť uhradiť poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. Výška daní a poplatkov na rok 2017 sa nezmenila.

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO platný na 1. a 2. polrok 2017 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Oznámenie spoločnosti SEVAK o výške cien platných na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Oznámenie nájdete TU.
Aj v kalendárnom roku 2017 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2017.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

Obec Vysoká nad Kysucou na tomto mieste zverejňuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015.

pdfZáverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015458.37 KB30/05/2016, 22:44

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Májová 1582, 022 01 Čadca zavádza poskytovanie novej služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

1. Februára 2017

5. Apríla 2017

7. Júna 2017

2. Augusta 2017

4. Októbra 2017

6. Decembra