thumb Graf odpadu bez ZKO 2010 2017Likvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce. Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Oznamujeme Vám, že poplatok za odpad na rok 2018 bude Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré Vám budú doručené do Vašich domácnosti. Po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpad na rok 2018, si budete môcť uhradiť poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. Výška daní a poplatkov na rok 2018 sa nemenila!

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO  platný na 1. a 2. polrok 2018 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2018 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2018.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

Oznámenie spoločnosti SEVAK o výške cien vodného platných na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 nájdete TU.
Oznámenie spoločnosti SEVAK o výške cien stočného platných na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 nájdete TU.

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Májová 1582, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

7. Februára 2018

4. Apríla 2018

6. Júna 2018

1. Augusta 2018

3. Októbra 2018

12. Decembra 2018

 

thumb IMG 4026V kalendárnom roku 2014 Vám obec Vysoká nad Kysucou v snahe zefektívniť poskytovanie informácií o dianí v obci, priniesla poskytovanie služby rozhlas formou SMS. Nakoľko však počet abonentov spôsobuje, že niektoré SMS-ky prichádzajú s oneskorením, obec Vysoká nad Kysucou k Vám prichádza s absolútne modernou službou poskytovania tzv. PUSH NOTIFIKÁCIE priamo do Vášho inteligentného telefónu - smartfónu.