Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:

p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar. 13. 10. 1943 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67:

• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 45876479-70/2017 vytvorili: parcela CKN 494/1 – zast. pl. o výmere 106 m2, parcela CKN 494/2 – zast. pl. o výmere 63 m2, parcela CKN 494/5 – zast. pl. o výmere 284 m2 a parcela CKN 495/4 – t.t.p. o výmere 355 m2. Tieto novovytvorené parcely CKN 494/1, CKN 494/2, 494/5 a CKN 495/4 sú predmetom prevodu

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou (ďalej len ÚPN-O Vysoká nad Kysucou) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Vysoká nad Kysucou.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:

Štefan Šutarík r. Šutarík, nar. 21. 08. 1952 a manželka Ľubica Šutaríková r. Hlušíová, nar. 01. 08. 1954 obaja bytom Jugoslavská 6, 70 400 Ostrava - Zábřeh:

• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 201/2017 vytvorila parcela CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 495/5 je predmetom prevodu

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:

p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar. 16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to pozemku parcela č. CKN 1476/4 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 125 m2 zapísaná na LV 1479

thumb Graf odpadu bez ZKO 2010 2017Likvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce. Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Oznamujeme Vám, že poplatok za odpad na rok 2018 bude Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré Vám budú doručené do Vašich domácnosti. Po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpad na rok 2018, si budete môcť uhradiť poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. Výška daní a poplatkov na rok 2018 sa nemenila!

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO  platný na 1. a 2. polrok 2018 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2018 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2018.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.