VZN č. 3/2008 o dodržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 1/2008 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately .

VZN č. 1/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce.

VZN č. 3/2005 v pdf formáte Sample Image

VZN č. 4/2004 o spôsobe udeľovania ocenení obce.

VZN č. 4/2004pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2004 o používaní symbolov obce.

VZN č. 3/2004pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2004 o ustanovení školských rád.

VZN č. 2/2004pdf formáte Sample Image


 

VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov obce.

VZN č. 1/2004pdf formáte Sample Image


 

VZN č. 6/2003 o požiarnom poriadku.

VZN č. 6/2003pdf formáte Sample Image

VZN č. 4/2003 o miestnych komunikáciách.

VZN č. 4/2003pdf formáte Sample Image