VZN č. 2/2011 o pohrebníctve na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 2/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2009 o zásadách hospodárenia  obce Vysoká nad Kysucou

VZN č. 2/2009pdf formáte Sample Image

VZN č.9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 9/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 8/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 7/2008 o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 7/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 4/2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 4/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2008 o dodržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 1/2008 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately .

VZN č. 1/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce.

VZN č. 3/2005 v pdf formáte Sample Image