Dodatok č. 1/2012 k všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009796.22 KB

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2011 o pohrebníctve na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 2/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových miestach.

VZN č. 5/2009pdf formáte Sample Image

VZN č. 3/2009, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci v obci Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2009pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2009 o zásadách hospodárenia  obce Vysoká nad Kysucou

VZN č. 2/2009pdf formáte Sample Image

VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou

VZN č. 1/2009pdf formáte spoločne i s prílohou Sample Image

VZN č.9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 9/2008pdf formáte Sample Image

VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 8/2008pdf formáte Sample Image