VZN č. 1/2015 o PODMIENKACH NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

pdfVZN č. 1/2015 873.13 KB

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2013 o zlúčení školských zariadení.

pdfVZN č. 4/2013336.75 KB

Dodatok č. 2/2013 k Všeobecnému - záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2013 792.92 KB

Dodatok č. 5/2012 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 5/2012 k VZN č. 1/2012793.26 KB

Dodatok č. 2/2012 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 2/2012 k VZN č. 5/2009793.67 KB

Dodatok č. 1/2012 k všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009796.22 KB

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2011 o pohrebníctve na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 2/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových miestach.

VZN č. 5/2009pdf formáte Sample Image