VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva.

pdfVZN č. 2/2014836.84 KB

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 1/2014900.81 KB

VZN č. 5/2013 o nakladaní s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 5/2013891.37 KB

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2013 o zlúčení školských zariadení.

pdfVZN č. 4/2013336.75 KB

Dodatok č. 2/2013 k Všeobecnému - záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2013 792.92 KB

Dodatok č. 5/2012 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 5/2012 k VZN č. 1/2012793.26 KB

Dodatok č. 2/2012 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 2/2012 k VZN č. 5/2009793.67 KB

Dodatok č. 1/2012 k všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009796.22 KB

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2011pdf formáte Sample Image