Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou je zmena výšky mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole.

pdfDodatok č. 2/2016 k VZN č. 8/2008802.52 KB26/10/2016, 07:04

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

pdfVZN č. 3/2015856.89 KB30/06/2015, 11:16

Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2015564.06 KB

VZN č. 1/2015 o PODMIENKACH NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

pdfVZN č. 1/2015 873.13 KB

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2013 o zlúčení školských zariadení.

pdfVZN č. 4/2013336.75 KB

Dodatok č. 2/2013 k Všeobecnému - záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2013 792.92 KB

Dodatok č. 1/2012 k všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009796.22 KB

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2011pdf formáte Sample Image

VZN č. 2/2011 o pohrebníctve na území obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 2/2011pdf formáte Sample Image