VZN č. 4/2003 o miestnych komunikáciách.

VZN č. 4/2003pdf formáte Sample Image

Čl. I.
Účel

Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych komunikáciách (ďalej len VZN o MK) upravuje výstavbu, užívanie a ochranu miestnych komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov miestnych komunikácií a ich užívateľov.

 

Čl. II.

Vysvetlenie pojmov

Miestne komunikácie v obci Vysoká nad Kysucou sú všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie, ktoré neboli zaradené de cestnej siete spájajúce osady, zastavané územia v obcí a zabezpečujú prístup k verejno-prospešným stavbám /ihriska, cintoríny, železničné stanice, obchody a iné verejno-prospešné stavby v obci.


Čl. III.
Určenie MK a ich zaradenie do tried


1. MK sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská obce a verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve, alebo užívaní obce a slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete MK.
2. Sieť MK v obci sa buduje a udržiava tak, aby uľahčovala osídlenie a vyhovovala potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej a cestnej doprave.
3. MK v obci sa zaraďujú v zmysle § 7 odst. l zák. č. 35/1984 Zb. – výk. vyhláška k zákonu č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnení:

II. triedy – jedná sa o miestne komunikácie, ktoré vyhovujú premávke všetkým druhom motorových vozidiel:

3.1. MK okolo Ihriska v dĺžke 200 m po rod. dom č.p. 190
3.2. MK Parkovisko pri OÚ o výmere 1305 m2
3.3. MK Nová kolónia stará časť v dĺžke 1572 m
3.4. MK Nová kolónia nová časť v dĺžke 1183 m
3.5. MK Parkovisko u Kubinca o výmere 1715 m2
3.6. MK Stará cesta v dĺžke 2440 m
3.7. MK k Hasičárni v dĺžke 179 m
3.8. MK k Základnej škole 200 m
3.9. MK Jedľovník 5241 m
3.10 MK Vrch Rieka 7151 m
3.11 MK Zátoka I. a II. 5109 m

III. trieda – jedná sa o komunikácie obmedzené prístupné motorovým vozidlám z dôvodu šírkového usporiadania, prevýšenia a nedostatočných smerových oblúkoch
(neprístupné autobusom, náklad. mot. vozidlám s prívesom)

MK Vysoká nad Kysucou - Semeteš
3.1. MK Solíkovce v dĺžke 2035 m
3.2. MK ku Cipárovi v dĺžke 179 m
3.3. MK ku Kozlíkovi v dĺžke 457 m
3.4. MK ku Labudíkovi v dĺžke 406 m
3.5. MK ku Ritnošíkovej v dĺžke 290 m
3.6. MK ku Jalovičiarovi v dĺžke 1413 m

MK Vysoká nad Kysucou - Chotár
3.7. MK ku Dočárovi v dĺžke 240 m
3.8. MK ku Mikovčákovi v dĺžke 522 m

MK Vysoká nad Kysucou - Nižný koniec
3.9. MK ku Paločkovej v dĺžke 84 m
3.10. MK u Kubicov v dĺžke 526 m
3.11. MK do Rekši v dĺžke 1192 m
3.12. MK ku Kavalkovi v dĺžke 193 m
3.13. MK u Krištofa v dĺžke 271 m
3.14. MK ku Perďochovej v dĺžke 185 m
3.15. MK ku Janskej v dĺžke 358 m

MK Vysoká nad Kysucou - Ústredie
3.16. MK ku Hlavačákovej v dĺžke 223 m
3.17. MK od Ihriska po rod. dom č.p.184
3.18. MK okolo Mlakytu v dĺžke 440 m
3.19. MK ku Janskej v dĺžke 459 m
3.21. MK na Cintorín v dĺžke 328 m
3.22. MK k Helabaru v dĺžke 158 m

3MK Vysoká nad Kysucou - Závodie
3.23. MK ku Kubištelovej v dĺžke 632 m (s vyústením od Základnej školy po rod. dom
č.p.1203)
3.24. MK ku Lančovi v dĺžke 745 m
3.25. MK Kamenec v dĺžke 780 m
MK Vysoká nad Kysucou - Nižný Kelčov
3.26. MK Škradné v dĺžke 2787 m
3.27. MK ku Putoríkovi v dĺžke 662 m
3.28. MK Varechovský potok v dĺžke 981 m
MK Vysoká nad Kysucou - Vyšný Kelčov
3.29. MK na Vršek v dĺžke 1027 m
3.30. MK Slončíky v dĺžke 2894 m
3.31. MK ku Pavlíkovi v dĺžke 296 m
3.32. MK IBV u Urbana v dĺžke 359 m
3.33. MK Skala v dĺžke 2163 m
3.34. MK do Putkov v dĺžke 1366 m
3.35. MK ku Mrkvovi v dĺžke 534 m
3.36. MK na Hranicu v dĺžke 1227 m
3.37. MK Zlámaná v dĺžke 3103 m
3.38. MK Dybalka 800 m


Čl. IV.
Plánovanie, príprava a výstavba MK v obci


Plánovanie, prípravu a výstavbu MK vo vlastníctve obce zabezpečuje obec v rámci svojich finančných možností, v zmysle schválené rozpočtu obce.


Čl. V.
Orgány štátnej správy pre MK

1. Obec Vysoká nad Kysucou je cestným správnym orgánom pre MK a účelové komunikácie, ak zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách neupravuje inak.
2. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie s účinnosťou od 01. 01. 2003 vykonáva Obec Vysoká nad Kysucou ako prenesený výkon štátnej správy.
3. Štátny odborný dozor vykonáva nad MK a účelovými komunikáciami Okresný úrad Čadca.


Čl. VI.
Pripájanie na MK, účelové komunikácie

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo MK na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo MK na susedné nehnuteľnosti rozhoduje a ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej v prípade MK a účelových komunikácií Obec Vysoká nad Kysucou.


Čl. VII.
Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií v Obci Vysoká nad Kysucou


1. MK sú vo vlastníctve Obce Vysoká nad Kysucou, alebo jej užívaní.
2. Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu, obce alebo iných právnych alebo fyzických osôb.
3. Správu pozemných komunikácií vykonávajú:
    - u MK a účelových komunikácií vo vlastníctve obce- obec, prípadne právnické osoby založené alebo zriadené obcou.
    - u účelových komunikácií majitelia, prípadne užívatelia týchto komunikácií
4. Obec vedie o miestnych komunikáciách príslušnú technickú evidenciu (pasportizáciu).
V prípade, že táto nebola do vydania tohto VZN vedená, je nutné tak vykonať najneskôr
do 2 rokoch od účinností tohto VZN.


Čl. VIII.
Všeobecné užívanie

Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy, v ich medziach smie každý užívať miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu miestnej komunikácie, nesmie ju poškodzovať.


Čl. IX.
Uzávierky, obchádzky, odklony

1. Premávka na MK sa môže na určití čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä záujmy stavby, údržby alebo ochrany MK. O uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. Užívatelia MK nemajú nárok na náhradu, prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Obec Vysoká nad Kysucou ako príslušný cestný správny orgán je povinná postarať sa o to, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli vždy obmedzené, ak možno na najkratší čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.
2. Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o uzávierku alebo obchádzku.
3. Vydávajúci orgán verejnej správy po vydaní rozhodnutia o uzávierke oboznámi s touto
skutočnosťou Hasičské dobrovoľné zbory v obci, Hasičský zbor Čadca a občanov informovať v obci obvyklým spôsobom to je MR.


Čl. X.
Zvláštne užívanie

1. Na užívanie MK iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, ktorým je Obec Vysoká nad Kysucou. Obec Vysoká nad Kysucou, ako cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť.
2. Zvláštnym užívaním MK nie je vlastná činnosť správcov MK pri ich správe.
3. Zvláštnym užívaním je:
a) ukladanie pozemných a nadzemných elektrických, telekomunikačných, vodovodných, plynovodných, kanalizačných a iných vedení do telesa miestnej komunikácie, vykonávanie plánovaných opráv a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu. V prípade, že na týchto vedeniach nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie šírenia škôd a zaistenia bezpečnej premávky. Odstránenie takejto poruchy je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Obec na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia MK do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
b) ukladanie podzemných a v prípade nového budovania stĺpov i nadzemných elektrických, vodovodných, plynovodných, telekomunikačných, kanalizačných prípojok na hlavné vedenie do telesa miestnej komunikácie je zvláštnym užívaním iba v prípade, že sa vykonáva mimo realizácie hlavnej stavby. V tomto prípade sa dňom ukončenia hlavnej stavby rozumie vykonanie povrchových úprav na hlavnej stavbe. Za takéto zvláštne užívanie sa platí správny poplatok. Správny poplatok sa neplatí v prípade, že sa prípojky realizujú na stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rámci realizácie hlavnej stavby. Zvláštnym užívaním je i zriaďovanie takýchto prípojok pretláčaním popod MK. Správny poplatok sa neplatí v prípade, že prípojka sa zriaďuje na základe stavebného povolenia a v prípade že, štartovacia i východzia jama sa nachádzajú minimálne 1 m od asfaltového krytu komunikácie. Správny poplatok sa neplatí v prípadoch, kde MK nemá spevnený betónový, resp. asfaltový kryt.
c) využívanie MK ako súčasti lyžiarskej zjazdovky a na účely lyžovania.
d) ťahanie kmeňov, vláčenie dreva alebo iných predmetov po miestnych komunikáciách
e) umiestňovanie predajných, reklamných, informačných, propagačných zariadení na MK a ich súčastiach
f) umiestňovanie skládok paliva (uhlia, dreva), stavebných materiálov na MK. Zvláštnym užívaním nie je uskladnenie stavebných materiálov na MK, ktoré slúžia na údržbu a opravy týchto komunikácií. Zvláštnym užívaním nie je uskladňovanie skládok paliva (uhlia, dreva), resp. stavebných materiálov na miestnych komunikáciách, ktoré budú odstránené do 4 hodín od umiestnenia a neobmedzujú susediace nehnuteľnosti. Takéto zvláštne užívanie do 4 hodín nie je povinnosť nahlasovať cestnému správnemu orgánu, ktorým je Obec Vysoká nad Kysucou. Zvláštne užívanie vo väčšom rozsahu je povinný žiadateľ nahlásiť a zaplatiť správny poplatok
g) preprava nadmieru ťažkých alebo nadrozmerných nákladov. Prepravou nadmieru ťažkých nákladov sa rozumie preprava nákladov ťažších ako určuje Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách. v znení jej neskorších zmien a doplnkov


Čl. XI.
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

1. Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je bez prieťahov povinní odstraňovať ich správca.
2. Pri znečistení MK zodpovedajú za škody, ktoré spôsobiť alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.


Čl. XII.
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom MK

1. Užívatelia MK nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu MK.
2. Správcovia MK zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií, a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť
(jedná sa o živelné udalosti – podmytie komunikácie, padnutie stromov na komunikáciu a poškodenie zavinené užívateľmi o ktorých nemal správca okamžitú vedomosť).


Čl. XIII.
Ochrana MK

1. Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať MK a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia, pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonávajú na jeho náklad.
2. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve MK musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kameňov a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou MK alebo stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou MK alebo prírodnými vplyvmi. Ak toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.
3. Vlastníci susedných nehnuteľností nesmiu vykonávať odvodnenia z budov a pozemkov voľným vytekaním na MK, nesmiu vykonávať výstavbu stavieb min. 3 m od krajnice komunikácie, nesmiu vykonávať výstavbu oplotení min. 1 m od krajnice Mk, nesmiu vykonávať výstavbu budov, výsadbu stromov, výstavbu oplotení tak aby táto zabraňovala vo viditeľností v jazde vodičovi, nesmiu vykonávať výkopy, opravy odvodňovacích systémov popri MK tak, že by mohlo dôjsť k úrazu chodcov / hlavne v noci/ . Stavby v blízkosti MK, so spádovým pomermi k MK sú povinný opatriť lapačmi snehu.
4. Vodiči prepravujúci sypký a mokrý materiál sú povinný vykonať opatrenia na zamedzenie znečisťovaniu MK. V prípade vjazdu na MK zo zablateného terénu sú povinný vykonať očistenie pneumatík vozidla pred vjazdom na MK.


Čl. XIV.
Pevné prekážky

Na vozovke MK sa nesmú s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku.


Čl. XV.
Letná a zimná údržba komunikácie

1. Letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií vykonáva Obec Vysoká nad Kysucou, resp. organizácie u ktorých tieto práce obec zabezpečí.
2. Zimná údržba sa vykonáva na týchto MK a v týchto úsekoch:

MK Vysoká nad Kysucou - Semeteš
2.1. MK Solíkovce v dĺžke 2035 m
2.2. MK ku Cipárovi v dĺžke 179 m
2.3. MK ku Kozlíkovi v dĺžke 457 m
2.4. MK ku Labudíkovi v dĺžke 406 m
2.5. MK ku Ritnošíkovej v dĺžke 290 m
2.6. MK ku Jalovičiarovi v dĺžke 1413 m

MK Vysoká nad Kysucou - Chotár
2.7. MK ku Dočárovi v dĺžke 240 m
2.8. MK ku Mikovčákovi v dĺžke 522 m

MK Vysoká nad Kysucou - Nižný koniec
2.9. MK ku Paločkovej v dĺžke 84 m
2.10. MK u Kubicov v dĺžke 526 m
2.11. MK do Rekši v dĺžke 1192 m
2.12. MK ku Kavalkovi v dĺžke 193 m
2.13. MK u Krištofa v dĺžke 271 m
2.14. MK ku Perďochovej v dĺžke 185 m
2.15. MK ku Janskej v dĺžke 358 m

MK Vysoká nad Kysucou - Ústredie
2.16. MK ku Hlavačákovej v dĺžke 223 m
2.17. MK okolo Ihriska v dĺžke 1001 m
2.18. MK okolo Mlakytu v dĺžke 440 m
2.19. MK Parkovisko o výmere 1305 m2
2.20. MK ku Janskej v dĺžke 459 m
2.21. MK na Cintorín v dĺžke 328 m
2.22. MK Nová kolónia stará časť v dĺžke 1572 m
2.23. MK Nová kolónia nová časť v dĺžke 1183 m
2.24. MK k Helabaru v dĺžke 158 m
2.25. MK Parkovisko u Kubinca o výmere 1715 m2

MK Vysoká nad Kysucou - Závodie
2.26. MK ku Kubištelovej v dĺžke 832 m
2.27. MK ku Lančovi v dĺžke 745 m
2.28. MK Kamenec v dĺžke 780 m

MK Vysoká nad Kysucou - Vrchrieka
2.29. MK Vrchrieka v dĺžke 7151 m

MK Vysoká nad Kysucou - Jedľovník
2.30. MK Jedľovník v dĺžke 5241 m

MK Vysoká nad Kysucou - Nižný Kelčov
2.31. MK Stará cesta v dĺžke 2440 m
2.32. MK Škradné v dĺžke 2787 m
2.33. MK ku Putoríkovi v dĺžke 662 m
2.34. MK Varechovský potok v dĺžke 981 m
2.35. MK k Hasičárni v dĺžke 179 m

MK Vysoká nad Kysucou - Vyšný Kelčov
2.36. MK na Vršek v dĺžke 1027 m
2.37. MK Slončíky v dĺžke 2894 m
2.38. MK ku Pavlíkovi v dĺžke 296 m
2.39. MK IBV u Urbana v dĺžke 359 m
2.40. MK Skala v dĺžke 2163 m
2.41. MK do Putkov v dĺžke 1366 m
2.42. MK ku Mrkvovi v dĺžke 534 m
2.43. MK na Hranicu v dĺžke 1227 m
2.44. MK Zátoka 1. a 2. v dĺžke 5109 m
2.45. MK Zlámaná v dĺžke 3103 m
3. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo MK sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom. Majitelia, správcovia, užívatelia nehnuteľností susediacich s cestou alebo MK sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou bol riadne, včas a potrebnom rozsahu čistený. Čistenie chodníkov môže vlastník, správca, užívateľ dohodou zveriť inej osobe alebo inej organizácii, pričom jeho zodpovednosť zostáva nedotknutá. Sneh senkhŕňa na okraj vozovky na hromady.
Je nutné dbať na to, aby sa nezastavovali priechody cez komunikácie, priechody a výjazdy do budov a domov, prístup k vodovodným, plynovým a parovodným uzáverom a otvorom do kanála. Zhŕňať sneh do vozovky sa zakazuje. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech je vlastník priľahlej nehnuteľnosti povinný bezodkladne odpratať.


Čl. XVI.
Správne poplatky

1. Výšku správnych poplatkov určuje zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zmysle platných zmien a doplnení a toto VZN, ktoré upravuje poplatky podľa náročností, stavu MK a činností pre ktoré sa vyžadujú. Tieto poplatky sú platné na celom území obce Vysoká nad Kysucou.
2. Poplatky sa stanovujú následovné:
2.1. Povolenie na zriadenie zjazdu z MK na susedné nehnuteľnosti 500,- Sk
(položka 85 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.)
2.2. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na MK 1.000,- Sk
( položka 84 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.)
2.3. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky MK 2.000,- Sk
( položka 83 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.)
2.4 Povolenie na zvláštne užívanie MK podľa článku 10pís. a až g
(položka 82 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.)
- podľa článku X, bod 3a) v prípade výstavby do 9.000,- Sk
- podľa článku X, bod 3a) v prípade plánovanej opravy alebo rekonštrukcie 3.000,- Sk
- podľa článku X, bod 3a) v prípade poruchy 0,- Sk
- podľa článku X, bod 3b) 500,- Sk
- podľa článku X, bod 3c) do 15.000,- Sk
- podľa článku X, bod 3d) za ťahanie z jedného lesného porastu, ktoré trvá menej ako 1 mesiac 30,- Sk/1m3 maximálne však 15.000,- Sk
- podľa článku X, bod 3e) 0,- Sk
- podľa článku X, bod 3f) za každý prípad 100,- Sk
- podľa článku. X, bod 3g) za každú jednotlivú prepravu, pričom prepravca je povinný požiadať o zvláštne užívanie pred každým započatím podľa pol. 80 zák. č. 145/1995 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnení v súlade s vyhláškou č.116/1997 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnení.

Čl. XVII.
Sankcie

1. Porušenie tohto VZN sa dopustí ten, kto
a) bez povolenia cestného správneho orgánu, ktorým je Obec Vysoká nad Kysucou, alebo v rozpore s vydaným povolením
    - MK užíva iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadmerných a nadrozmerných prepráv   (zvláštne užívanie),
    - Vykoná uzávierku MK alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky,
    - V ochrannom pásme MK vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ohroziť pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej,
   - Vykoná pripojenie komunikácie na MK alebo zriadi vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a vjazdov,
  - Zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie,
b) zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň, ak škoda neprevyšuje 5.000,- Sk,
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schopnosti pozemnej komunikácie,
d) v prípade opravy porúch na pozemných vedeniach uložených v MK nesplní ohlasovaniu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
e) Nesplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženie premávky na pozemných komunikáciách,
f) Neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na MK alebo nesplní podmienky udelenej výnimky,
g) Umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, propagačné, informačné zariadenia, stavby, oplotenia ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.
Za porušenie VZN, pokiaľ nie je porušovanie na úseku prevádzky miestnych komunikácií riešené v zmysle zák. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je možné uložiť pokuty v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Toto podlieha správnemu konaniu podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Čl. XVIII.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Uznesením OZ č. 2/2003 zo dňa 10. 2. 2003 a nadobúda účinnosť 15 dňom od uverejnenia.