VZN č. 2/2009 o zásadách hospodárenia  obce Vysoká nad Kysucou

VZN č. 2/2009pdf formáte Sample Image

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia

1. Obec Vysoká nad Kysucou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN“) sa vzťahuje na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravuje najmä:
a) obsahové vymedzenie majetku obce,
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
c) postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým osobám alebo fyzickým osobám,
d) správu majetku obce,
e) podmienky odňatia majetku subjektom, ktoré obec založila alebo zriadila,
f) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
g) nakladanie s cennými papiermi,
h) aukčný predaj vecí.


Prvá hlava  
MAJETOK  OBCE

Článok 2. 
Základné ustanovenia

1. Majetkom obce Vysoká nad Kysucou sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb založených obcou.
2. Hnuteľnými vecami vo vlastníctve obce sú aj finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné papiere, príp. obligácie.
3. Obci môže byť zverený majetok do dočasného užívania štátom, prípadne inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.
4. S majetkom obce sú oprávnení nakladať obecné zastupiteľstvo a starosta obce za podmienok uvedených v tomto VZN.

 

Článok 3. 
Práva a povinnosti orgánov obce, obyvateľov obce a iných subjektov   pri hospodárení s majetkom obce

1. Orgány obce, obecné organizácie (ak sú založené alebo zriadené obcou) a organizačné zložky obce bez právnej subjektivity  sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade  nezmenšený zachovať  a za tým účelom sú povinné najmä:
a) udržiavať, spravovať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane bezodkladného uplatňovania svojich  práv, alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v predpísanej evidencii,
e) vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov,
f) poistiť zverený majetok.
2. Obecné organizácie (ak sú založené, alebo zriadené obcou) sú oprávnené majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a týmto VZN a štatútom obce. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neupravuje inak.
3. Obyvatelia obce sú oprávnení používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely . Obecné zastupiteľstvo určí uznesením, ktoré obecné zariadenia a ktorý majetok obce slúžiaci pre verejné účely a za akých podmienok sú obyvatelia obce oprávnení používať.
4. Obyvatelia obce sú povinní ochraňovať majetok obce.
5. Na údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie majetku obce je možné zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru. Pritom musí byť rešpektovaná platná právna úprava .


Druhá hlava
NADOBÚDANIE, SPRÁVA  A  PREVODY  MAJETKU OBCE

Článok 4. 
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce

1. Obec Vysoká nad Kysucou môže nadobúdať majetok
a) od právnických osôb aj fyzických osôb zmluvne a to na základe darovacej, alebo kúpnej zmluvy,
b) dedením,
c) vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou,
d) zo zákona.
2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Prípustné je dodatočné schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do sumy 1.300 EUR  v jednotlivom prípade  ak sumárne ročne neprekročí hranicu 3.300 EUR.
3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľného majetku nad hodnotu 3.300 EUR.
4. V ostatných prípadoch nadobúdania majetku do vlastníctva obce rozhoduje starosta obce.
5. Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou, a to majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických  osôb a fyzických osôb.
6. Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou.


Článok 5. 
Správa obecného majetku

1. Pod správou obecného majetku (ďalej len správa) sa rozumie súhrn oprávnení (tzn. právo majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním) a povinností obce, alebo obecnej organizácie pri nakladaní s obecným majetkom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a týmito zásadami.
2. Štatutár organizácie a vedúci organizačnej zložky zodpovedá za riadne uplatnenie zákona, týchto zásad a pravidiel riadneho hospodárenia pri správe obecného majetku.

Nehnuteľný majetok
Darovanie nehnuteľného majetku a bezodplatný prevod majetku na fyzické a právnické osoby je  neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú:
1. všetky zmluvné prevody  vlastníctva nehnuteľného majetku,
2. nadobúdanie nehnuteľného majetku obcou,
3. vklad nehnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov (zákon o nadáciách, zákon o neziskových organizáciách....)
4. združovanie nehnuteľného majetku,
5. založenie nehnuteľného majetku,
6. všetky prenájmy pozemkov, budov,
7. všetky výpožičky pozemkov, budov, nebytových priestorov,
8. určenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku,
9. zmluvy o výkone správy nehnuteľného majetku.

Hnuteľný majetok
Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú:
1. zmluvné prevody vlastníctva v hodnote zistenej znaleckým posudkom,
2. nadobúdanie hnuteľných vecí v obstarávacej hodnote vyššej ako 3.300,- EUR za jednu vec,
3. vklad hnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby podľa osobitného predpisu,
4. združovanie prostriedkov obce a účasť obce v združeniach,
5. určenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku,
6. založenie hnuteľného majetku.

 


Článok 6. 
Prevody nehnuteľného majetku obce – predaj.

Tento postup sa vzťahuje na predaj nehnuteľného majetku, formou obchodnej verejnej súťaže alebo výberovým konaním. Ide o majetok, ktorý je prebytočným majetkom a ktorý obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
Uplatní sa vždy, pokiaľ obecné zastupiteľstvo neschváli priamy predaj nehnuteľného majetku určenému kupujúcemu a s výnimkou predaja nehnuteľného majetku výberovým konaním.

Obchodná verejná súťaž
1. sa nevzťahuje na predaj pozemkov, ktoré nie sú vhodné na samostatné zastavanie stavbou a ktoré súvisia so susednou nehnuteľnosťou.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže sa vyhlásia minimálne tri týždne pred lehotou, do ktorej možno podávať návrhy. Vyhlásenie sa uskutoční na vývesnej tabuli obce, v káblovej televízií, internetovej stránke obce.
Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže musí obsahovať:
1. meno vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže,
2. označenie predmetu obchodnej verejnej súťaže,
3. obsah návrhu,
4. spôsob podávania návrhu,
5. lehotu na podávanie návrhov,
6. lehotu na oznámenie vybraného návrhu,
7. ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže (právo vyhlasovateľa odmietnuť všetky návrhy, právo navrhovateľov osobne sa zúčastniť otvárania návrhov a pod.).
3. Obchodnú verejnú súťaž riadi komisia, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Komisia organizuje obchodnú verejnú súťaž, otvára návrhy pred účastníkmi verejnej súťaže, určí víťaza a poradie ostatných navrhovateľov obchodnej verejnej súťaže. Spisuje zápisnicu o výsledku a priebehu verejnej súťaže. Zápis o výsledku súťaže predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
4. Obchodná verejná súťaž je platná, ak návrhy podajú minimálne dvaja navrhovatelia, ktorí spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ak návrh podá len jeden navrhovateľ, ktorý splní podmienky obchodnej verejnej súťaže, komisia môže odporučiť návrh na priamy predaj nehnuteľnosti.
5. Ak víťaz obchodnej verejnej súťaže písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie zmluvy, alebo ak v lehote 30 dní od schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom nepodpíše kúpnu zmluvu, alebo v stanovenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, vyhradzuje si obec právo ponúknuť uzatvorenie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí účastníkovi, ktorého určila výberová komisia obchodnej verejnej súťaže.

Pri predaji hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nad 3.300 EUR  účtovnej sumy majetku je potrebné vyhotoviť znalecký posudok predávaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a ďalej postupovať v zmysle obchodnej verejnej súťaže.


Tretia hlava
PRENECHÁVANIE   MAJETKU   OBCE   DO   UŽÍVANIA  -  NÁJMU A ZVERENIE MAJETKU DO SPRÁVY


Článok 7. 
Nájom nehnuteľného majetku obce

1. Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať nájomnou zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne .
2. Ak ide o nájom z vlastného podnetu, alebo iného podnetu, výber partnera na uzavretie nájomnej zmluvy sa uskutoční výberovým konaním. Výberovou komisiou je obecné zastupiteľstvo. Kritériom  hodnotenia je miera záujmov obce, vlastností predmetu prenájmu a navrhovaná aktivita.
3. Výnimky z postupu výberovým konaním:
a) výnimku schváli obecné zastupiteľstvo v prípade významného konkrétneho záujmu obce,
b) výnimku schváli starosta a oznámi zastupiteľstvu:
- ak dochádza k zmene nájomcu pri plnom prechode práv a povinností z nájomnej zmluvy, prevzatí existujúceho nájomného vzťahu obcou, alebo pri predĺžení platnej nájomnej zmluvy,
- ak ide o nájmy nehnuteľností s rozsahom predmetu nájmu do 50 m2,
- keď je účelom nájmu vytvorenie podmienok pre verejnoprospešnú neziskovú aktivitu.
4. Zmluva o nájme musí rešpektovať všetky podmienky, za ktorých obecné zastupiteľstvo schválilo prenechanie majetku do užívania právnickej osobe alebo fyzickej osobe a musí mať písomnú formu. Obsahuje najmä:
a) presnú špecifikáciu majetku obce,
b) spôsob užívania,
c) čas nájmu,
d) výšku odplaty za užívanie.
5. Ustanovenia 1 až 4 sa nevzťahujú na dočasný prenájom budov a priestorov v budovách a na prenájom priestranstiev, ihrísk a plôch na jednorazové, alebo opakované podujatie. Spôsob tejto formy prenájmu určí obecné zastupiteľstvo uznesením, ktorého súčasťou budú aj podmienky a cenník .      
 

Článok 8. 
Nakladanie s hnuteľnými vecami okrem finančnej hotovosti

 
1. Nakladanie s hnuteľnými vecami obce je v právomoci
a) starostu obce pri účtovnej hodnote majetku do 1.300 EUR okrem predaja a vyradenia,
b) obecného zastupiteľstva pri účtovnej hodnote majetku nad 1.300 EUR vrátane každého predaja a vyradenia,
c) dispozičné oprávnenie pre riaditeľov organizácií je do výšky 330 EUR po predchádzajúcom súhlase starostu obce.  
2. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na majetok nadobudnutý podľa osobitných predpisov  najmä na finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy
3. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnuteľný majetok, ktorý určí obecné zastupiteľstvo podľa Čl. 3. bod 3. týchto zásad.


Článok 9. 
Zverenie majetku obce do správy obecným organizáciám okrem finančnej hotovosti

1. Obec môže zveriť obecný majetok do správy obecným organizáciám a občianskym združeniam (ďalej len organizáciám)  bezodplatne len na plnenie verejnoprospešných aktivít, v prospech rozvoja obce Vysoká nad Kysucou a jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia a pomoci plnenia úloh územnej samosprávy .
2. O zverení nehnuteľného majetku do správy rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
3. O zverení hnuteľného majetku do správy organizácie rozhoduje do nadobúdacej hodnoty 1.300 EUR starosta obce a nad 1.300 EUR obecné zastupiteľstvo.
4. Zverenie majetku do správy organizácii sa vykonáva výlučne písomnou formou na základe zmluvy o správe majetku obce  a protokolom o odovzdaní a prevzatí, ktorý podpíšu štatutárni zástupcovia oboch strán.
5. Protokol o odovzdaní majetku do správy obsahuje:
a) určenie zvereného majetku (inventárny súpis),
b) hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,
c) uznesenie obecného zastupiteľstva (nad 1.300 EUR),
d) dátum odovzdania majetku.


Článok 10. 
Zánik správy a podmienky odňatia majetku obce zvereného do správy organizáciám

1. Správa majetku obce zvereného obecnej organizácií zaniká:
a) zrušením zmluvy o správe majetku obce, a to:
1. dohodou,
2. jednostrannou výpoveďou zo strany obce.
b) zrušením zmluvy z dôvodu organizačnej zmeny (zrušenie, rozdelenie, splynutie, atď.) organizácie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,
c) odňatím zo správy na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, alebo starostu.
2. Obec môže odňať majetok obce zverený do správy organizácie v prípade, že táto nevyužíva jej zverený majetok, užíva v rozpore s týmto VZN a zmluvou o správe, alebo ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh a to:
a) u všetkých nehnuteľností a hnuteľných vecí v hodnote nad 1.300 EUR so súhlasom obecného zastupiteľstva,
b) u hnuteľných vecí s nadobúdacou hodnotou do 1.300 EUR rozhodnutím starostu obce,
c) vyňatím zo správy na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
3. Hodnotou majetku v prípade jeho zverenia do správy organizácie, alebo jeho odňatia zo správy sa rozumie jeho účtovná hodnota.

 

Štvrtá hlava
POHĽADÁVKY  A INÉ   MAJETKOVÉ   PRÁVA   OBCE


Článok 11. 

1. Subjekty, ktoré vykonávajú správu a hospodárenie s pohľadávkami a majetkovými právami obce sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
2. O odpustení pohľadávky, alebo jej časti, môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce.
3. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.
4. Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu upustiť iba raz v kalendárnom roku.
5. Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.
6. Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnými predpismi . Ustanovenia odseku dva až štyri sa v takomto prípade nepoužijú.

 

Piata hlava
ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Článok 12. 

1. Všeobecné otázky rozpočtu obce sú upravené v § 9 zákona o obecnom zriadení a špecifikujú  ich súvisiace zákony a právne predpisy .
2. Na krytie mimoriadnych výdavkov  vo všeobecnom záujme môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo prijatí úveru (pôžičky) . O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu uznesením.
3. V prípade úhrad rozpočtovo nezabezpečených potrieb do výšky 3.000,- EUR a pre výkon rozpočtových opatrení je daná právomoc starostovi obce.


Článok 13. 
Reprezentačné výdavky

1. Pod reprezentačnými výdavkami sa rozumejú výdavky poskytované na pohostenie, alebo dary v súvislosti s návštevami v oblasti kultúrnych, družobných, komerčných stykov, ako aj v súvislosti s bežným občerstvením pri zabezpečovaní pracovných návštev, porád, seminárov, školení a podobných podujatí. Výdavky môžu byť aj ako sponzorský dar pre neziskové organizácie, zdravotné, sociálne kultúrne a športové organizácie a zariadenia.
2. Výšku reprezentačných výdavkov schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte.


Článok 14. 
Poistenie majetku

Rozsah poistenia určuje starosta obce na návrh finančnej komisie. Uzatvorenie poistných zmlúv a realizáciu ich obsahu vrátane výplaty eventuálnych poistných náhrad zabezpečuje účtovník obecného úradu.


Článok 15. 
Nakladanie s cennými papiermi a podielmi vo fondoch

1. Cenné papiere, kryté majetkom obce môžu byť vydané (emisia obecných obligácií) len so súhlasom obecného zastupiteľstva, za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov.
2. Nákup cenných papierov a podielov v podielových fondoch je v kompetencii obecného zastupiteľstva.


Článok 16. 
Postup pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zadávaním zákazky s nízkou hodnotou

Upravuje sa postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je :
1. nižšia ako 33.193,92 EUR (1.000 000,- Sk) bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,
2. nižšia ako 132.775,68 EUR (4.000 000,- Sk) bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Postup sa vzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou ak predpokladaná hodnota zákazky je:
1. vyššia ako 1.659,70 EUR (50.000,- Sk) bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na zákazku na poskytnutie služby,
2. vyššia ako 8.298,48 EUR (250.000,- Sk) bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Obstarávateľ zistí cenu, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadania zákazky prieskumom trhu. Prieskum trhu sa vykoná tak, že obstarávateľ písomne alebo elektronicky osloví minimálne  troch dodávateľov príslušného tovaru, služieb, prác,  alebo preukazne zistí ceny príslušného tovaru, služieb alebo prác z ponúk uvedených na internete, alebo priamo v obchode.
Výsledok prieskumu trhu obstarávateľ predloží na posúdenie komisií vymenovanej starostom obce. Komisia je najmenej trojčlenná. Predsedom komisie je starosta obce alebo prednosta. Členovia komisie nemusia byť odborne spôsobilé osoby. Zápis o výsledku prieskumu trhu predloží komisia na schválenie starostovi obce. 


Článok 17. 
Účty a pokladničná hotovosť

1. Obec a subjekty s majetkovou účasťou obce, rozpočtové a príspevkové organizácie obce si zriaďujú účty v peňažných ústavoch v súlade s platnou právnou úpravou.
2. Subjekty uvedené v odseku jedna si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc.
3. Pokladničná hotovosť na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou nesmie presiahnuť sumu 1.500,- EUR.


Šiesta hlava
SCHVAĽOVANIE ORGÁNMI  OBCE


Článok 18. 

Obecné zastupiteľstvo okrem vyššie uvedených oprávnení schvaľuje:
a) všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku – predaj, kúpa, nájom, výpoveď nájmu, zverenie majetku do správy, odňatie zvereného majetku,
b) zmluvné prevody hnuteľného majetku – predaj, kúpa, zverenie majetku do správy, odňatie zvereného majetku nad 1.300 EUR, prevod medzi subjektmi založenými alebo zriadenými obcou, obecnými organizáciami a organizačnými zložkami nad 1.300 EUR nadobúdacej ceny,
c) vyradenie neupotrebiteľného majetku obce,
d) prenechanie majetku obce a majetku štátu zvereného obci do užívania tretiemu  subjektu – fyzickým osobám a právnickým osobám,
e) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
f) združovanie finančných prostriedkov obce s inými subjektmi,
g) odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce nad 100 EUR,
h) uzatvorenie záväzku presahujúceho rámec finančných zdrojov subjektov s majetkovou účasťou obce,
i) majetkové vklady do obchodných spoločností.


Článok 19. 

Starosta obce, okrem vyššie uvedených oprávnení schvaľuje:
a) kúpa nehnuteľného majetku do 1.300 EUR v jednotlivom prípade – celkovo ročne do 3.300 EUR ak je na tento účel vytvorená rozpočtová kapitola, peňažný fond, alebo o túto sumu prevyšujú príjmy rozpočtu výdaje a investičné zámery (voľné finančné prostriedky),
b) kúpa hnuteľného majetku v nadobúdacej hodnote do 1.300 EUR v jednotlivom prípade – celkovo ročne do 3.300 EUR ak je na tento účel vytvorená rozpočtová kapitola, peňažný fond, alebo o túto sumu prevyšujú príjmy rozpočtu výdaje a investičné zámery (voľné finančné prostriedky),
c) nájom a podpisuje nájomnú zmluvu podľa Čl. 7., bod 3., písm. b), Čl. 7., bod 7. a           Čl. 8.,
d) odňatie zvereného hnuteľného majetku do správy a jeho zverenie inému subjektu, ktorý bol založený alebo zriadený obcou, obecnej organizácii, alebo organizačnej zložke pokiaľ nadobúdacia hodnota spravovaného majetku je do 1.300 EUR,
e) odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce do hodnoty 100 EUR.

 


Siedma hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


Článok 20. 
Predkladanie stanovísk k hospodáreniu s majetkom obce

1. Finančná komisia predkladá svoje stanovisko ku všetkým úkonom hospodárenia s majetkom obce, okrem nakladania s finančnými prostriedkami preneseného výkonu štátnej správy.
2. V prípadoch prevodu majetku obce,  alebo odovzdania do užívania iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám na účely podnikania, je potrebné aj stanovisko príslušných komisií obecného zastupiteľstva.


Článok 21. 
Kontrola hospodárenia s majetkom obce

Hospodárenie s obecným majetkom kontroluje:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva. 

Článok 22. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN  podliehajú schváleniu 3/5 väčšine všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 
2. Týmto VZN sa rušia Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vysoká nad Kysucou prijaté uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2003 zo dňa 7. 4. 2003.
3. Tieto Zásady hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 17. 2. 2009  a nadobúdajú účinnosť dňa 4. 3. 2009.
4. Nedodržanie týchto zásad zamestnancami obce sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom a môže viesť až k trestno-právnym dôsledkom.
5. Nedodržanie týchto zásad je porušením nariadenia obce.