VZN č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 8/2008pdf formáte Sample Image

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube a podrobné podmienky úhrady príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa.

Čl. 2

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Vysoká nad Kysucou mesačne prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou (konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk)
A: MŠ Vysoká nad Kysucou
200,- Sk (6,63 EUR)/dieťa/mesiac
B: MŠ Horný Kelčov
100,- Sk (3,31 EUR)/dieťa/mesiac
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa.
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa Obce Vysoká nad Kysucou sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola  prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú čiastku určeného príspevku.

Čl. 3

1. Príspevok na žiaka, ktorý navštevuje školský klub v Základnej škole E. A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov činí na jedno dieťa sumu (konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk):
50,- Sk (1,659 EUR)/dieťa/mesiac
2. Príspevok v školskom klube sa neuhrádza za dieťa.
- ak žiak má prerušenú dochádzku do školského klubu na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
- ak žiak nedochádzal do školského klubu v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka školského klubu zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Čl. 4

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci


Čl. 5

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 7/2008 dňa 9. 12. 2008. 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. 1. 2009.