VZN č. 7/2008 o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 7/2008pdf formáte Sample Image

Článok 1
Účel nariadenia a rozsah platnosti

1. Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou schváleného uznesením obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2008 zo dňa 25. 4. 2008.
2. Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, základné podmienky pre umiestňovanie stavieb, vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť a určuje územný systém ekologickej stability.
3. Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou je záväzné pre katastrálne územie Vysoká nad Kysucou.

 

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Záväzné časti územného plánu obce obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
2. Zásady územného plánu obce určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania a vymedzeného riešeného územia obce.
3. Regulatívy územného plánu obce sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.

 

Článok 3
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

1. Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia možno katastrálne územie obce Vysoká nad Kysucou rozčleniť na tieto priestory :
A) Urbanizované údolie Kysuce
B) Rekreačný priestor (rekreačná osada) Kelčov
C) Rekreačný priestor (rekreačná osada) Semeteš
D) Krajinný priestor Dučkov vrch - Galkovo
E) Krajinný priestor Skalka - Okrúhla

2. A - Urbanizované údolie Kysuce
- vymedzenie priestoru: priestor je vymedzený súčasnou a navrhovanou hranicou intravilánu obce,
- základná funkcia: obytná,
- doplnkové funkcie: výrobná - poľnohospodársky dvor, výrobná zóna,
rekreačná - využitie neobývaných rodinných domov na chalupársku rekreáciu,
- spôsob zástavby: dvoj a jednotraktové rodinné domy, jedno a dvojpodlažné so šikmou sedlovou strechou, objekty bytových domov max. trojpodlažné so šikmou sedlovou strechou,
- kompozičné zásady: za hlavnú kompozičnú os považovať súčasnú trasu cesty II/487,za ťažiskový priestor obce považovať priestor pred obecným úradom, za peší priestor obce považovať priestor pred kostolom, za podružný ťažiskový priestor považovať priestor pri odbočke do Vyšného Kelčova.

3. B - Rekreačný priestor (rekreačná osada) Kelčov
- vymedzenie priestoru: priestor zaberá severozápadnú časť k.ú. a tvoria ho 3 miestne časti : Vyšný Kelčov, Zátoka a Zlámaná,
- základná funkcia: údolná poloha Vyšného Kelčova obytná funkcia, osady spadajúce do Vyšného Kelčova prevažne rekreačná funkcia, miestna časť Zátoka prevažne rekreačná funkcia, miestna časť Zlámaná rekreačno-obytná funkcia,
- spôsob zástavby: dvoj a jednotraktové rodinné domy, jedno a dvojpodlažné so šikmou sedlovou strechou,
- kompozičné zásady: za hlavnú kompozičnú os považovať cestu III/48718, za ťažiskový priestor považovať priestor pred kostolom
a predajňou, v osadách so zachovanou ľudovou architektúrou pri objektoch individuálnej výstavby presadzovať architektonické prvky i stavebné materiály blízke pôvodnej architektúre danej geografickej oblasti Kysúc.

4. C - Rekreačný priestor (rekreačná osada) Semeteš
- vymedzenie priestoru: zaberá južnú časť k.ú. - hrebeň Javorníkov a tvoria ho 3 miestne časti : Jedľovník, Vrchrieka a Semeteš,
- základná funkcia: Jedľovník prevažne rekreačná funkcia,
Vrchrieka prevažne rekreačná funkcia,
Semeteš rekreačno-obytná funkcia,
- doplnková funkcia: poľnohospodárstvo - lúky, pasienky, lesné hospodárstvo,
- spôsob zástavby: jedno a dvojtraktové rodinné domy, jedno a dvojpodlažné so šikmou sedlovou strechou,
- kompozičné zásady: v osadách so zachovanou ľudovou architektúrou pri objektoch individuálnej výstavby presadzovať architektonické prvky i stavebné materiály blízke pôvodnej architektúre danej geografickej oblasti Kysúc.

5.D - Krajinný priestor Dučkov vrch – Galkovo
- vymedzenie priestoru: územie medzi urbanizovaným údolím Kysuce a rekreačným priestorom Semeteš,
- základná funkcia: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,
- doplnkové funkcie: ekologická, rekreačná,
- spôsob zástavby: bez zástavby,
- ekologické opatrenia realizovať pôdoochranné opatrenia na ornej pôde
(vsakovacie pásy).

6. E - Krajinný priestor Skalka – Okrúhla
- vymedzenie priestoru: územie medzi urbanizovaným údolím Kysuce
a katastrálnou hranicou s obcou Korňa,
- základná funkcia: lesné hospodárstvo,
- doplnková funkcia: ekologická, rekreačná (pohybové aktivity),
- spôsob zástavby: bez zástavby.

 

Článok 4
Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

1. Obytné plochy
a) sú určené pre rodinné a obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné hospodárske budovy),
b) prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady,
c) nezávadné výrobné prevádzky možno zriadiť v max. 1/5 objektov, v rozsahu menšom ako 1/2 zastavanej plochy objektu,
d) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných len z verejných komunikácií, je drobnochov obmedzený,
e) u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných do voľnej poľnohospodárskej krajiny, je drobnochov povolený, za podmienky, že nebude mať negatívny vplyv na susedné funkčné plochy,
f) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.).

2. Plochy občianskeho vybavenia :
a) sú určené na stavby pre školstvo, kultúru, cirkevné účely, zdravotníctvo, sociálnu pomoc, obchod a služby, verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, požiarnu bezpečnosť,
b) prípustné sú byty správcov, verejná zeleň, parkoviská, pešie plochy a priestranstvá, neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.).

3. Výrobné plochy :
a) sú určené pre výrobné prevádzky, resp. poľnohospodárske účelové zariadenia,
b) musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, prípadne oddelené izolačnou zeleňou,
c) podiel plôch zelene v areáloch by mal dosahovať min. 1/5 z celkovej plochy areálu,
d) neprípustné funkcie sú : obytné budovy na trvalé bývanie, športové plochy

4. Rekreačné plochy
a) sú určené pre dennú rekreáciu obyvateľov obce a víkendovú rekreáciu návštevníkov,
b) prípustné sú byty správcov, stravovacie zariadenia, športové plochy,
c) podstatnú časť rekreačných plôch musí tvoriť zeleň,
d) neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.)

5. Plochy zelene :
a) sú určené na výsadbu trávnikov, kríkov a stromov pre estetické dotvorenie verejných priestorov, obytných, rekreačných, výrobných plôch, pre hygienické alebo ekostabilizačné účely,
b) na plochách verejnej zelene sú prípustné pešie chodníky, oddychové plochy a prvky malej architektúry


Článok 5
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

1. zachovať súčasné plochy občianskeho vybavenia a rezervovať navrhované plochy pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia
2. zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať požiadavky na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Vyhlášky č. 192/1994 Z.z.

 

Článok 6
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

1. Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia :
a) chrániť územný koridor pre preložku cesty II/487,
b) trasu cesty III/48718 považovať v území za stabilizovanú,
c) chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,
d) komunikácie na území obce postupne dobudovať v nasledovných funkčných triedach a kategóriách :
 navrhovaná cesta II/487 B2 C 9,5/60
 cesta cez stred obce B3 MZ 8,0/40
 cesta III/48718  B3 C 7,5/50
 miestne komunikácie C3 MO 7,5/40, C3 MO 6,5/30, C3 MO 3,75/30
 miestne komunikácie C3 MOK 6,5/30, C3 MOK 3,75/30 s výhybňami
e) vybudovať parkovisko pri športovom areáli,
f) vybudovať parkovisko pri nástupe na lyžiarsky vlek,
g) vybudovať pešie chodníky pozdĺž cesty cez stred obce (súčasnej cesty II/478),
h) pre cyklistické trasy využiť existujúce komunikácie v obci a poľné a lesné cesty.

2. Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva :
a) realizovať stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, napojenie obce na SKV, vetvu Turzovka – Makov, Vodovod Vysoká nad Kysucou, Hlavný kanalizačný zberač AIV Makov – Turzovka, Kanalizácia Vysoká nad Kysucou,
b)rezervovať územie pre prívod SKV, vetvu Turzovka – Makov, DN 200,
c) likvidovať vodárenské zdroje – povrchové odbery z Farského potoka pre obec a ZŤS,
d) vodojemy pre obec a ZŤS plniť z prívodu SKV a prepojením vodojemov vytvoriť spoločnú akumuláciu,
e) obec a priemyselný areál zásobovať existujúcimi samostatnými zásobnými potrubiami,
f) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú vodovodnú sieť vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj,
g) existujúce vodárenské zdroje, vrty VK1 a VK2 ponechať ako rezervu,
h) rešpektovať existujúce vodovody Vyšný Kelčov a Detský domov Semeteš,
i) zástavbu mimo dosahu verejného vodovodu zásobovať z miestnych individuálnych vodárenských zdrojov,
j) odvádzať odpadové vody deleným systémom,
k) splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou kanalizáciou napojenou na hlavný zberač AIV skupinovej kanalizácie Makov – Vysoká nad Kysucou – Turzovka s čistením splaškových vôd na ČOV Turzovka,
l) rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj,
m) likvidovať nevyhovujúce zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd,
n) vody z povrchového odtoku odvádzať rigolmi (otvorenými, krytými), odtokovými žľabmi, dažďovou kanalizáciou (podľa miestnych podmienok) do miestnych tokov,
o) splaškové vody od producentov mimo dosahu verejnej kanalizácie akumulovať vo vodotesných žumpách,
p) zabezpečiť ochranu intravilánu pred povodňami realizáciou opatrení na zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok prehodnotenej Q100 ročnej veľkej vody (ochranné hrádze) v zmysle zámerov Vodohospodárskeho plánu Kysuce a Hydroekologického plánu Kysuce,
q) zabezpečiť ochranu intravilánu obce pred zaplavovaním riešením odtokových pomerov na drobných tokoch : Kelčov, Jedľovník, Červená hlina (suché nádrže – poldre, pôdoochranné opatrenia na ornej pôde),
r) rešpektovať pásma ochrany verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodojemov a zariadení na nich,
s) rešpektovať pobrežné pozemky do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného toku Kysuca a 5 m od brehovej čiary u ostatných drobných tokoch,
t) rezervovať územie pre realizáciu ochranných hrádzí Kysuce,
u) rezervovať územie pre potenciálne suché nádrže, územie poľnohospodársky využívať, ale nerealizovať žiadne stavby.

3. Zásady a regulatívy v oblasti zásobovania elektrickou energiou :
a) akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží vedení a rozvodov, umiestnenia a rekonštrukcie trafostaníc,
b) pre sústredenú zástavbu v jadrovom území riešiť sekundárnu sieť jednoduchou mrežovou sieťou napájanou aspoň s dvoch strán, zástavbu v rozptyle vzdušnou sieťou ; neuvažovať o ďalšom rozširovaní elektricky vykurovaných bytov,
c) dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,
d) v súlade s ustanoveniami § zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných VN vedení použiť také technické opatrenia, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

4. Zásady a regulatívy v oblasti zásobovania zemným plynom a teplom :
a) rešpektovať koncepčne navrhovaný systém zariadení a rozvodov zemného plynu v zmysle spracovaného Generelu plynofikácie pre obec Vysoká nad Kysucou,
b) zemný plyn používať komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia. Územie bez rozvoja sa nenavrhuje plynofikovať - vzhľadom na malé množstvo potenciálnych odberateľov a vzdialenosti od plánovaných rozvodov  zemného plynu,
c) pri návrhu zástavby rešpektovať existujúce plynárenské zariadenia v obci a dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných STN a súvisiacich predpisov,
d) každý návrh na rozširovanie plynofikácie odsúhlasiť na SSP – distribúcia a.s. Bratislava, LC Žilina,
e) potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom s intenzívnejším využívaním zemného plynu a ostatných dostupných druhov palív vo vlastných respektíve združených zdrojov tepla.

5. zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií :
a) rozšíriť kapacitu digitálnej ústredne na predpokladaný počet 650 vývodných párov a rozšírenie portfólia služieb o dátové služby v riešenom území,
b) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území,
c) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,
d) rešpektovať (preložiť) káble diaľkovej siete v riešenom území.


Článok 7
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno - historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny

1. Rešpektovať objekty, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR :
207/0   - hrob spoločný s náhrobníkom
209/0   - pomník SNP v osade Semeteš
2972/1, 2972/2 - ľudový dom zrubový a hospodárska budova - osada Žilinčárovce č. p. 959  parc. č. 5498
2. Pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
3. Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad v Žiline.
4. Rešpektovať základnú kostru ekologickej stability v k.ú. Vysoká nad Kysucou v zmysle RÚSESu, ktorú vytvárajú tieto prvky :
- regionálne biocentrum Potok - Hlboké (B2)
- regionálne biocentrum Škorňov grúň (B3)
- nadregionálny terestrický biokoridor I.N
- regionálny terestrický biokoridor IV.R
- regionálny terestrický biokoridor X.R
- regionálny hydrický biokoridor XI.R
5. Rešpektovať genofondové lokality regionálneho významu
- 12 z Nad Šaštinou (dravce a sovy)
- 13 z Dučkov vrch (dravce a sovy)
- 14 z Okrúhla (dravce a sovy)
- 19 f Kelčovské lúky (slatina s početnou populáciou vstavačovitých) 
- 20 f Nižný Kelčov (slatina so vstavačovitými)
- 21 f Pod Skalkou (slatina so vstavačovitými)
- 22 fz Zátoka (lúčne úhory, kroviská, vtáky, živočíchy)
- 23 fz Veselka (lúčne úhory, kroviská, vtáky, živočíchy)
- 26 fz Ulčak (chudobné podhorské lúky, lúčne úhory, vtáky, živočíchy voľnej krajiny)
- 35 z Rekšov (ohrozené druhy potočného a riečneho alúvia)
- 41 z Chotár (TTP pri potoku, globálne ohrozené druhy vtáctva)
- 42 z Semeteš (dravce a sovy)
6. Rešpektovať 2 genofondové lokality lokálneho významu v údolí Kelčovského potoka podľa požiadaviek Správy CHKO Kysuce.
7. Rešpektovať vymapované prioritné biotopy v katastrálnom území obce, ponechať ich bez zástavby a zabezpečiť ich druhovú ochranu :
- Lieskov - koniec osady, p.č. 4279 a 4280 – Ra6 slatinné lúky s vyšším obsahom báz (biotop európskeho významu),
- Lieskov - medzi zástavbou, p.č. 4197, 4198 a 4189 – Lk6 podmáčané lúky (biotop národného významu),
- Dybalka - výskyt pramenísk a lúk s ohrozenými a chránenými druhmi rastlín.
8. Rešpektovať 2 lipy pri kostole v ústredí.
9. Výstavbu v blízkosti vodných tokov realizovať tak, aby nedošlo k likvidácii alebo narušeniu brehovej drevinnej vegetácie v šírke najmenej 6 m na oboch brehoch tokov. Zdôrazňuje sa tým potreba zachovania vegetačného riečneho kontinua dôležitého z hľadiska migrácie bioty.
10. V osadách so zachovanou ľudovou architektúrou pri objektoch individuálnej výstavby presadzovať architektonické prvky i stavebné materiály blízke pôvodnej architektúre danej geografickej oblasti Kysúc.

 

Článok 8
Zásady regulatívov starostlivosti o životné prostredie

1. Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné :
a) pokračovať v plynofikácii obce,
b) počet a druh hospodárskych zvierat, ustajnených na poľnohospodárskom dvore, regulovať tak, aby sa ochranné pásmo neprekročilo 300 m,
c) v rámci poľnohospodárskeho dvora vysadiť zeleň.
2. Pre zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd je nevyhnutné :
a) rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
b) realizovať stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, napojenie obce na SKV, vetvu Turzovka – Makov, Vodovod Vysoká nad Kysucou, Hlavný kanalizačný zberač AIV Makov – Turzovka, Kanalizácia Vysoká nad Kysucou,
c) likvidovať existujúce nevyhovujúce čistiace zariadenia splaškových vôd,
d) akumulovať splaškové vody vo vodotesných žumpách pri producentoch v rozptýlenej zástavbe, mimo dosahu verejnej kanalizácie,
e) rešpektovať prirodzené terénne depresie a drobné toky ako recipienty vôd z povrchového odtoku,
f) znížiť extrémne odtoky zrážkových vôd z povodí drobných tokov, zvýšiť akumulačné schopnosti územia (vsakovacie pásy na plochách ornej pôdy) a riešiť ochranu intravilánu pred záplavami realizáciou suchých nádrží – poldrov na potokoch Kelčov, Jedľovník a Červená hlina,
g) v rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať pobrežné pozemky 10 m od päty ochrannej hrádze na vodohospodársky významnom toku Kysuca a pobrežné pozemky do 5 m od brehovej čiary u ostatných drobných tokov,
h) realizovať ochranu obce pred povodňami v zmysle Vodohospodárskeho a Hydroekologického plánu povodia Kysuce.
3. Nakladanie s odpadmi:
a)dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadov, vyvážaných na skládky,
b) dotrieďovanie separovaného odpadu realizovať na ploche rekultivovanej skládky Semeteš v k.ú. Turzovka,
c) zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovať obecnú kompostáreň,
d) drobný stavebný odpad vyvážať na regionálnu skládku odpadov mimo k.ú. obce,

 

Článok 9
Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie obce Vysoká nad Kysucou je vymedzené hranicou súčasného intravilánu, južným okrajom preložky cesty II/487 a okrajom navrhovaných plôch pre bývanie, výrobu a športový areál.

 

Článok 10
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Chránené územia podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Vysoká nad Kysucou

 Názov chráneného územia

 Stav (2007)

Návrh (2020) 

 Chránená krajinná oblasť Kysuce
(II. stupeň ochrany)

 prevažná časť k.ú.
podľa výkresu č. 2, 7 

 prevažná časť k.ú.
podľa výkresov č. 2, 7

 Lipy pri kostole
(II. stupeň ochrany)

 -

 v okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromov

 

Ochranné a bezpečnostné pásma v k.ú. Vysoká nad Kysucou

    Stav (2007)  Návrh (2020) 
 PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov

 podľa výkresov
č. 2, 3, 5 

 podľa výkresov
č. 2, 3, 5

 Železničná trať

60 m 

60 m 

 Ochranné pásmo cesty II. triedy

 25 m od osi
(mimo intravilánu) 

 25 m od osi
(mimo intravilánu) 

 Ochranné pásmo cesty III. triedy

 20 m od osi
(mimo intravilánu)

 20 m od osi
(mimo intravilánu)

 Vodovod

 1,5 m
(od okraja potrubia)

 1,5 m
(od okraja potrubia)

 Vodojem - pásmo ochrany I. stupňa

 oplotenie

 oplotenie

 Kanalizačný zberač do priemeru 500

 1,5 m
(od okraja potrubia)

 1,5 m
(od okraja potrubia)

 VN 22 kV elektrické vedenie

 10 m
(od krajného vodiča)

 10 m
(od krajného vodiča)

 VTL plynovod DN 150 PN 40
ochranné pásmo 

 4 m

 4 m

 VTL plynovod DN 150 PN 40
bezpečnostné pásmo

 20 m

 20 m

 Regulačná stanica plynu
ochranné pásmo

 8 m

8 m 

 Regulačná stanica plynu
bezpečnostné pásmo 

 50 m

 50 m

 STL v zastavanom území

 1 m

 1 m

 STL voľný terén

 4 m

 4 m

 

Článok 11
Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu

1. Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.
2. Plochy pre asanáciu predstavujú plochy s nevyhovujúcimi obytnými a hospodárskymi objektami a objekty v trase preložky cesty II/487.

 

Článok 12
Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

1. Po schválení územného plánu obce Vysoká nad Kysucou je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny pre nasledovné lokality :
- nový športový areál,
- navrhovanú lokalitu IBV pri železničnej trati v Ústredí,
- navrhovanú lokalitu IBV Janetkovské,
- navrhovanú lokalitu IBV Nižný Kelčov pri ceste II/487.

 

Článok 13
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom katastrálnom území obce Vysoká nad Kysucou sú to stavby:

1. Stavby pre občianske vybavenie:
a) športový areál (1a)

2. Dopravné stavby:
a) navrhovaná prekládka cesty II/487 (2a),
b) navrhované obslužné komunikácie (2b),
c) verejné parkovisko pri športovom areáli (2c),
d) verejné parkovisko pri lyžiarskych vlekoch (2d),
e) chodníky pre peších (2e).

3. Vodohospodárske stavby:
a) stavby súvisiace s realizáciou projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, Prívod SKV Nová Bystrica – Čadca – Žilina, vetva Turzovka – Makov, Vodovod Vysoká nad Kysucou, Hlavný kanalizačný zberač Makov – Turzovka, Kanalizácia Vysoká nad Kysucou (3a),
b) prepojenie vodojemov obce a ZŤS (3b),
c) rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej rozvodnej vodovodnej siete verejného vodovodu do územia uvažovaného rozvoja (3c),
d) rozšírenie vyprojektovanej verejnej splaškovej kanalizácie do územia rozvoja (3d),
e) odvádzanie vôd z povrchového odtoku z územia uvažovaného rozvoja (3e),
f) úprava Kysuce (ochranné hrádze) (3f),
g) úprava potoka Kelčov v miestnej časti Vyšný Kelčov (3g),
h) suché nádrže – poldre na potokoch Kelčov, Jedľovník, Červená hlina (3h),
i) pôdoochranné opatrenia na ornej pôde (3i).

4. Verejnoprospešné stavby v zásobovaní elektrickou energiou :
a) preložka úseku kmeňového VN vedenia č. 232 z plánovanej trasy cesty II/487 (4a),
b) demontáž 22 kV prípojky k trafostanici T1 a jej náhrada za samonosný VN kábel DISTRI a jej rekonštrukcia na 250 kVA (4b),
c) demontáž 22 kV prípojky k T4, T6 a T9 a ich náhrada za závesný kábel DISTRI (4c),
d) výstavba zahusťovacích trafostaníc T11, T12, T13, T24 a prípojných VN vedení (4d),
e) výstavba NN káblovej a vzdušnej siete (4e).

5. Verejnoprospešné stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom :
a) rozšírenie miestnej plynovodnej siete do rozvojových plôch novej zástavby (5a),
b) výstavba plynovej kotolne pre plánovanú výstavbu HBV 3x14 b.j. (5b).

6. Verejnoprospešné telekomunikačné stavby :
a) preložka úseku diaľkových káblov z plánovanej trasy cesty II/487 (6a),
b) rozšírenie digitálnej ústredne na cca 650 Pp a rozšírenie portfólia služieb (6b),
c) výstavba káblovej m.t.s. do plôch s novou plánovanou zástavbou (6c).

 

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením §28 ods. 3 stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia návrhu Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou uložená na obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou  a na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou dňa 25. 4. 2008 uznesením č. 3/2008.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. 5. 2008.