Účelom tohto VZN je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku, sadzieb daní a poplatku, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou755.21 KB13/12/2021, 11:37