VZN č. 4/2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 4/2008pdf formáte Sample Image

Úvodné  ustanovenia
§ 1
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Vysoká nad Kysucou.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Vysoká nad Kysucou, ktorej úprava podlieha všeobecne záväznému nariadeniu obce o trhoviskách.
 

§ 2
 
1. Každý predávajúci (poskytovateľ služieb) je  povinný svoju prevádzkareň zvonku viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom alebo v inom príslušnom registri.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené :
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória,  skupina  a  trieda  pohostinských  prevádzkarní  a ubytovacích zariadení.
3.Predajný čas v obchodných prevádzkových jednotkách sa určuje ako maximálny nasledovne:
     
- pre druh obchodnej prevádzky:   Potraviny:

pondelok :     05.00 hod. - 22.00 hod.
utorok :         05.00 hod. - 22.00 hod.
streda :        05.00 hod. - 22.00 hod.
štvrtok :       05.00 hod. - 22.00 hod.
piatok:          05.00 hod. - 22.00 hod.
sobota:         05.00 hod. - 22.00 hod.
nedeľa:         05.00 hod. - 22.00 hod.


- pre druh obchodnej prevádzky: Rozličný tovar (textil, obuv, priemysel, hračky, drogéria,kvety, papiernictvo ...):

pondelok :     05.00 hod. - 22.00 hod.
utorok :         05.00 hod. - 22.00 hod.
streda :         05.00 hod. - 22.00 hod.
štvrtok :        05.00 hod. - 22.00 hod.
piatok:           05.00 hod. - 22.00 hod.
sobota:         05.00 hod. - 22.00 hod.
nedeľa: 
 


- pre druh obchodnej prevádzky: Trafika, Zmenáreň

pondelok :    05.00 hod. - 22.00 hod.
utorok :        05.00 hod. - 22.00 hod.
streda :        05.00 hod. - 22.00 hod.
štvrtok :       05.00 hod. - 22.00 hod.
piatok:          05.00 hod. - 22.00 hod.
sobota:         05.00 hod. - 22.00 hod.
nedeľa:         05.00 hod. - 22.00 hod.


- pre druh obchodnej prevádzky: Cukráreň

pondelok :    08.00 hod. - 20.00 hod.
utorok :        08.00 hod. - 20.00 hod.
streda :        08.00 hod. - 20.00 hod.
štvrtok :       08.00 hod. - 20.00 hod.
piatok:          08.00 hod. - 20.00 hod.
sobota:         08.00 hod. - 20.00 hod.
nedeľa:         08.00 hod. - 20.00 hod.
    

- pre druh prevádzky: Prevádzky športových zariadení

pondelok :      06.00 hod. - 22.00 hod.
utorok :          06.00 hod. - 22.00 hod.
streda :          06.00 hod. - 22.00 hod.
štvrtok :         06.00 hod. - 22.00 hod.
piatok:           06.00 hod. - 22.00 hod.
sobota:         06.00 hod. - 22.00 hod.
nedeľa:         06.00 hod. - 22.00 hod.

 


4. Čas prevádzky v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
  
- pre druh služby:    Reštauračné a  stravovacie  zariadenia       
pondelok :     06.00 hod. - 24.00 hod.
utorok :        06.00 hod. - 24.00 hod.
streda :        06.00 hod. - 24.00 hod.
štvrtok :       06.00 hod. - 24.00 hod.
piatok:         06.00 hod. - 04.00 hod.
sobota:        06.00 hod. - 04.00 hod.
nedeľa:        06.00 hod. - 24.00 hod.


- pre druh služby:   Ubytovacie zariadenia

pondelok :    nonstop  
utorok :        nonstop  
streda :        nonstop  
štvrtok :       nonstop  
piatok:         nonstop  
sobota:       nonstop  
nedeľa:       nonstop  


- pre druh prevádzky: Finančné, účtovnícke, poisťovacie a poštové  služby

pondelok :      06.00 hod. - 22.00 hod.
utorok :          06.00 hod. - 22.00 hod.
streda :          06.00 hod. - 22.00 hod.
štvrtok :         06.00 hod. - 22.00 hod.
piatok:           06.00 hod. - 22.00 hod.
sobota:         06.00 hod. - 22.00 hod.
nedeľa:         06.00 hod. - 22.00 hod.


- pre druh služby: Rýchla zdravotnícka služba, lekárska služba

pondelok :   nonstop  
utorok :       nonstop  
streda :       nonstop  
štvrtok :      nonstop  
piatok:         nonstop  
sobota:         nonstop  
nedeľa:        nonstop  


- pre druh služby:  Kadernícke služby 

pondelok :    07.00 hod. - 18.00 hod.
utorok :        07.00 hod. - 18.00 hod.
streda :        07.00 hod. - 18.00 hod.
štvrtok :       07.00 hod. - 18.00 hod.
piatok:          07.00 hod. - 18.00 hod.
sobota:         07.00 hod. - 18.00 hod.
   
5. Pri  dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde  je  uvedená  prevádzková  doba,  označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr do 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
6. Pri zrušení   prevádzkarne  je  predávajúci  povinný  písomne  informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne  o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.
7. Povinnosti  podľa odseku 5. a odseku 6. sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.

 

§ 3
Osobitné ustanovenia

 
1. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Vysoká nad Kysucou sú oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby .

 

§  4 
Spoločné a záverečné ustanovenia
 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  vo Vysokej nad Kysucou dňa 25. 4. 2008 uznesením č. 3/2008. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.
2. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  vo Vysokej nad Kysucou.