VZN č. 3/2008 o dodržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území Obce Vysoká nad Kysucou.

VZN č. 3/2008pdf formáte Sample Image

Čl. 1.
Pôsobnosť nariadenia  a vymedzenie pojmov

1. Toto nariadenie upravuje práva  a povinnosti jednotlivých  fyzických osôb a právnických osôb na území Obce Vysoká nad Kysucou a to v nasledovných oblastiach:
- udržiavaní čistoty a verejného poriadku na verejných priestranstvách v obci,
- stavu verejnej (obecnej)  zelene – najmä údržby, ochrany, ošetrovania zelene a výrubu drevín.
2. Za verejné priestranstvo  sa v zmysle tohto nariadenia považujú všetky pozemky a stavby nachádzajúce sa na území Obce Vysoká nad Kysucou, okrem  pozemkov a stavieb vo vlastníctve fyzických  alebo právnických osôb, alebo pozemkov a stavieb ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia,  slúžiace verejnému užívaniu  (najmä  cesty, chodníky, námestia, priechody, parkové priestory a podobné komunikácie).
3. Za verejné priestranstvo sa považujú i pozemky a stavby vo vlastníctve alebo užívaní fyzických alebo právnických osôb, ak sú svojim charakterom určené na verejné užívanie (napr. tržnice, športové ihriská  a pod.).
4. Verejnou zeleňou sú na účely tohto nariadenia  dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným pestovaním človekom. Sú to najmä  stromy, kry, kvety, trávnaté plochy, ako i nádoby so zeleňou. Súčasťou verejnej zelene sú i doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky funkčne so zeleňou prepojené.
5. Ochrana  drevín  je  činnosť  zameraná  na  udržanie ich ekologických a estetických  funkcií  v  prírode  a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.
6. Poškodzovanie drevín  je každé  konanie, alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne, alebo trvalo  znížiť  ekologické  a   estetické  funkcie  drevín,  alebo zapríčiniť ich odumretie.
7. Ošetrovanie drevín je  činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich  trvalého stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.
8. Udržiavaním  drevín  sa  zabezpečujú  podmienky  pre ich zdravý rast, a to najmä
odstraňovaním buriny, orezávaním, odstraňovaním odumretých častí ohrozujúcich okolie drevín, vykonávaním nevyhnutných, chemických, mechanických a biologických opatrení proti škodcom a pod.


Čl. 2.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

1. V  záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia sa na území Obce Vysoká nad Kysucou  zakazuje:
a) odhadzovať odpad mimo určených  nádob (papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky cigariet, popola a iné nepotrebné veci, odpadky, znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami zo stolového a stánkového predaja);
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvancami, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemickými látkami, inými kvapalinami a iným obdobným spôsobom;
c) umývať, čistiť a opravovať  motorové  vozidlá na verejnom priestranstve  s výnimkou  nutného   očistenia  skiel, reflektorov, koncových svetiel a  poznávacích značiek; 
d) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývali výkladné skrine alebo podlahová plocha v prevádzkach,
e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk a iné zariadenia,
f) vypaľovať  trávu alebo iné porasty  a  voľne spaľovať lístie alebo akýkoľvek iný odpad;
g) z balkónov, lodžií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo prášiť deky, koberce, alebo šatstvo alebo vyhadzovať rôzne predmety;
h) odstavovať vraky vozidiel na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách;
i) v dôsledku  vyberania a  preberania obsahu  zberných odpadových  nádob  znečisťovať ich okolie;
j) skladovať akýkoľvek materiál  (napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve alebo miestnych  komunikáciách  bez  povolenia na používanie verejného priestranstva;
k) osadzovať reklamy, plagáty, a oznámenia na iných  miestach, než vyhradených obcou;
l) znehodnocovať budovy striekaním obrazcov a znakov  sprayovými farbami (tzv. grafity);
m) vyhadzovať  akékoľvek predmety do korýt  vodných tokov, alebo ich  ukladať na  miesta,   z ktorých by  mohli byť  do nich splavené, vylievať do vodných tokov chemické látky alebo odpadovú vodu a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo  prietok toku;
n) umývať  motorové vozidlá a vykonávať opravy a údržby motorových vozidiel na brehoch vodných tokov,  alebo v tokoch;
o) vypúšťať do  vodného toku odpadové vody bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy;
p) znečisťovať miestne komunikácie;
q) prepravovať cez obec  náklad, ktorý nie  je dostatočne zabezpečený pred jeho únikom do okolia (prášeniu, odkvapkávaniu,  spadnutiu);
r) jazdiť  motorovými vozidlami po verejnej  zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
s) sypké hmoty, malta alebo iný materiál, môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia,
t) poškodzovať zariadenia a znehodnocovať vodu studní akýmkoľvek spôsobom
u) vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do vodných tokov, taktiež konanie v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k nežiaducemu znečisteniu vodného toku vrátane umývania motorových vozidiel a vykonávania opráv a údržby motorových vozidiel na brehoch alebo v tokoch,
v) znečisťovať miestne komunikácie vozidlami, ktoré sú znečistené nad obvyklú mieru a ktoré sami, resp. svojimi nákladmi znečisťujú vozovku,
2. Organizácia spravujúca bytový fond alebo iný  nehnuteľný majetok, ako aj súkromní vlastníci, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť očistenie schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov, vedúcich súbežne s užívanou nehnuteľnosťou v ich celej šírke od nečistoty a v zimnom období od snehu a poľadovice.
3. Čistenie chodníkov – čím sa rozumie povinnosť kropiť a zmetať, odstraňovať blato, sneh, odpady a inú nečistotu – musí byť vykonané včas, spravidla v ranných hodinách.
4. Vlastníci, správcovia, užívatelia reštauračných zariadení, stánkov a kioskov sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia a v prípade preukázateľného znečistenia v súvislosti s prevádzkovaním predmetného zariadenia i do vzdialenosti väčšej.
5. Vlastníci, správcovia alebo  užívatelia  nehnuteľností sú  povinní udržiavať na týchto nehnuteľnostiach čistotu a poriadok, tak aby nedochádzalo k narušeniu vzhľadu a prostredia v obci alebo k znečisťovaniu verejných priestranstiev (prachom, popolčekom, dymom, zápachom, pevným a tekutým odpadom,  burinou a pod.).
6. Vlastníci, správcovia, užívatelia nehnuteľností sú povinní v prípade výskytu hlodavcov (potkanov, myší, hrabošov) odstraňovať príčiny ich výskytu, zamedziť šíreniu, na vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu. O celoplošnej obecnej deratizácii a dezinsekcii je oprávnené rozhodnúť obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením (§ 13 zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov).
7. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.
8. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov. Fasády objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb.
9. Za  zabezpečenie čistoty a údržby verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, obecného trhoviska, a vodných  tokov zodpovedá ich vlastník, resp. správca.
10. Dvory, záhrady a pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia byť vlastníkmi upravované, trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, prašné a nevzhľadné. Ak je vlastník známy a neodstráni burinu, táto bude odstránená obcou na jeho náklady.
11. Obec ako zodpovedajúci subjekt za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä:
a)zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie a údržbu verejného priestranstva, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
b) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva,
c) zabezpečovať zjazdnosť komunikácií, v zimnom období odstraňovanie snehu,
d) zaobstarať a rozmiestňovať dostatočný počet verejných odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňovať  a starať sa o ich údržbu,
e) zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a ranných hodinách,
f) oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a poriadku bezodkladne príslušným orgánom.
12. Každý, kto používa verejné priestranstvo iným spôsobom, než na aký je určené (osobitné užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný:
a) používať verejné priestranstvo výlučne a jedine v povolenom rozsahu a tak, aby čo najmenej obmedzoval jeho užívanie obyvateľmi obce,
b) zabezpečiť bezpečnosť ostatných užívateľov verejného priestranstva oznámením osobitného užívania umiestnením oznamovacej tabule;
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a verejnej zelene,
d) zabezpečiť, resp. umožniť prístup ku kanalizačným vpustiam, k požiarnym hydrantom a k odpadkovým nádobám,
e) po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu,
f) uhrádzať za takéto osobitné užívanie verejného priestranstva miestne poplatky v súlade s osobitnou právnou úpravou.
13. Osoby, ktoré spôsobili znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev  sú povinné bezodkladne spôsobené znečistenie alebo škodu na svoje náklady odstrániť, alebo zabezpečiť ich odstránenie. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov.


Čl. 3.
Osobitné podmienky nakladania s odpadmi

1. Odpad zo septikov a žúmp, ktorého pôvod je z rodinných domov, komunálneho hospodárstva a rekreácie  je vlastník, resp. správca zariadenia prostredníctvom oprávneného subjektu povinný podrobiť na vlastné náklady biologickej úprave na čističke odpadových vôd.
2. Iné nakladanie s týmto druhom odpadu musí vyhovovať osobitným predpisom ustanovujúcich za akých podmienok s týmito látkami je možné zaobchádzať z hľadiska ochrany akosti povrchových podzemných vôd.


Čl. 4.
Správa a údržba verejnej  zelene

1. Obec a správca  verejnej zelene sú  povinní sa o zeleň starať, najmä ju ošetrovať, udržiavať a zabezpečovať výrub drevín (stromov a krov), náhradnú výsadbu za povolený výrub a tiež obnovu zelene.
2. Zakazuje sa poškodzovanie, akýkoľvek svojvoľný výrub a svojvoľná výsadba akýchkoľvek drevín (stromov a krov), ničenie ostatnej verejnej zelene.
3. Vlastníci alebo užívatelia domov, pozemkov susediacich bezprostredne s chodníkom (komunikáciou) sú povinní konáre stromov, kríkov prečnievajúce na chodník (komunikáciu) obstrihávať a konáre prerastajúce cez ploty ako i živé ploty upraviť tak, aby neobmedzovali pohyb chodcov po chodníku a neobmedzovali cestnú premávku.
4. Vlastníci, alebo užívatelia domov, pozemkov sú povinný konáre stromov a kríkov upraviť tak, aby neprekážali viditeľnosti zvislého dopravného značenia.
5. Údržbu a čistotu na verejnom priestranstve, ktoré bezprostredne susedí s domovou alebo bytovou nehnuteľnosťou obyvateľov obce alebo s pozemkom a nehnuteľnosťou fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, zabezpečenia vlastníci alebo nájomcovia (užívatelia) priľahlých nehnuteľnosti (do vzdialenosti 5 m).
6. Pri zabezpečovaní výrubu drevín  rastúcich na území obce sa postupuje v súlade s osobitnou právnou úpravou.
 

Čl. 5.
Spoločné  ustanovenia

1. Pokiaľ dôjde k škode na verejnej zeleni, je povinná ju nahradiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá ju spôsobila.
2. Fyzické a právnické osoby, zodpovedné za porušenie ustanovení všeobecného záväzného nariadenia, nesú právnu zodpovednosť za vzniknuté následky a sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť.
3. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13, ods. 3 písm. a) a b) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov vo výške od 5.000,– Sk do 200.000,– Sk.
4. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť fyzickej osobe pokutu v zmysle § 13, ods. 3 písm. a) a b) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov vo výške 1.000,– Sk.


.
Čl. 6.
Záverečné  ustanovenia

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  bolo  schválené  Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 25. 4. 2008 uznesením č.  3/2008 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.