Toto VZN ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje príspevky v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately558.02 KB21/06/2021, 12:53