Účelom tohto Všeobecne - záväzného nariadenia č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku,sadzieb daní a poplatku, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou750.64 KB16/12/2020, 10:08