Všeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy:

a) na dieťa materskej školy (ďalej len MŠ)

b) na žiaka v školskom klube detí (ďalej len ŠKD)

c) na stravníka zariadenia školského stravovania (ďalej len ŠJ)

d) na záujmové vzdelávanie (ďalej len ZV) detí/žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v:

- centrách voľného času (ďalej len CVČ)

- školských zariadeniach zriadených obcou – MŠ a základná škola (ďalej len ZŠ)

- občianskych združeniach (ďalej len OZ)

- neziskových organizáciách pôsobiacich na území obce (ďalej len NO)

e) na  financovanie správy školských objektov.   

pdfVšeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov784.57 KB16/12/2020, 09:17