Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku, sadzieb daní a poplatku, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou897.04 KB14/12/2019, 15:30