Dodatok č. 2/2013 k Všeobecnému - záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2013 792.92 KB