Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2010 v pdf formáteSample Image

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-1/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2010
2-1/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jána Lysík  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Mgr. Anton Varecha.
3-1/2010
Plnenie uznesenia č. 6/2009.
4-1/2010
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009.
5-1/2010
Návrh VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou.
6-1/2010
Žiadosť DHZ HK Peter Brezina, Vysoká nad Kysucou 1154 – o zakúpení 15 kusov vychádzkových uniforiem pre DHZ Horný Kelčov.
7-1/2010
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca - Žiadosť o finančnú podporu a pomoc so zabezpečením XXXVI ročníka Kysuckého maratónu.
8-1/2010
Žiadosť Jozefa Beňa, Vysoká nad Kysucou 230, 023 55  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.
9-1/2010
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR ZO Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci.
10-1/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou 215 -  o odpredaji traktora Zetor 7245.
11-1/2010
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o finanční príspevok.
12-1/2010
Žiadosť Milana Hasila st., Vysoká nad Kysucou 1174, 023 55 – o úľavu pri platbe daní za nehnuteľnosť a vývoze  odpadu.
13a-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí 215, 023 55- o jednorazovej finančnej  výpomoci pre:
a, Štefana Mlkvíka Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 vo výške 200 €.
13b-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí 215, 023 55- o jednorazovej finančnej  výpomoci pre:
b, Gabrielu Lukešovú Vysoká nad Kysucou 803, 023 55 vo výške 150 €.
14-1/2010
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy o prenájme obecného vodovodu.
15-1/2010
Majitelia nehnuteľností z osady Pokrývky  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.
16-1/2010
Žiadosť Mária Sobčáková, Jiří Michalík, Josef Kubala, Emília Staníková a Jozef Staník - Žiadosť o opravu pozemnej komunikácie č. 5034 do Zátoky.
17-1/2010
Ľubomíra Odrobiňáková a manžel Ladislav Odrobiňák Vysoká nad Kysucou č. 282 - Žiadosť o spoluprácu pri  rekonštrukcii miestnej komunikácie s osady Vrch Rieka do osady Semeteš.
18-1/2010
Žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o oprave miestnej komunikácie.
19-1/2010
Žiadosť Rímskokatolícky farský úrad Korňa – o poskytnutie finančného daru na realizáciu výstavby Chrámu na Živčákovej.
20-1/2010
Žiadosť p. Jany Sojkovej, Vysoká nad Kysucou č. 540 o preplatení náhrady škody ktorá vznikla v dôsledku tlakovania vodovodného potrubia.
21-1/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215 o schválení financovania projektu v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01 ROP ,, Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Vysoká nad Kysucou“, vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu t.j. 4176,42  eur.
22-1/2010
Informácia starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215 o podaných a pripravovaných žiadostiach a projektoch pre rok 2010.
23-1/2010
Ústna žiadosť Jána Lysíka Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55 o predĺžení nájomnej zmluvy pre pohostinstvo Požiarnik Horný Kelčov.
24-1/2010
Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215  o stanovení výšky nájmu za priestory za predpokladu zriadenia detskej ambulancie.
25-1/2010
Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215  o priebehu opráv MK za 2009 a plán opráv MK na rok 2010.
26-1/2010
Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215  - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení noviel na účel odstránenia porušovania zákonov.
27-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor financií 215, 023 55- o zmene poplatkov za prenájom sály a priľahlých priestorov.
28-1/2010
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu na rok 2010.
29-1/2010
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce na rok 2010.
29A-1/2010
Návrh starostu obce o realizácií finančnej spoluúčasti na projekte rekonštrukcie námestia z vlastných zdrojov obce prostredníctvom úveru.
29B-1-1/2010
Návrh poslancov OZ o rozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania pre
ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov podľa počtu žiakov.
29B-2-1/2010
Návrh poslancov OZ o rozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania pre
ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov pomerom ½ Z.Š. E.A. Cernana a ½ Z.Š. Horný Kelčov.
30-1/2010
Ústna žiadosť Varechovej Márie, Vysoká nad Kysucou č. 533 – o dar 30 až 40 ks ,,sedakov“ pre DHZ Nižný Kelčov.
31-1/2010
Návrh starostu obce na odkúpenie parcely od Ing. Drahomíra Jurčacka číslo CKN 1473, ost.pl., o výmere 684 m2, zapísaná na LV 227 pod B1 v ½.
32-1/2010
Návrh starostu obce na odkúpenie parcely číslo od Ing. Ľudovíta Jučacka  CKN 1474, ost.pl., o výmere 274 m2, zapísaná na LV 11813 pod B1 v ½.
33-1/2010
Návrh uznesenia 1/2010


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1-1/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2010
2-1/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jána Lysík  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Mgr. Anton Varecha
5-1/2010
Návrh VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou.
6-1/2010
Žiadosť DHZ HK Peter Brezina, Vysoká nad Kysucou 1154 – o zakúpení 15 kusov vychádzkových uniforiem pre DHZ Horný Kelčov.
8-1/2010
Žiadosť Jozefa Beňa, Vysoká nad Kysucou 230, 023 55  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.
9-1/2010
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR ZO Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci.
10-1/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou 215 -  o odpredaji traktora Zetor 7245.
11-1/2010
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o finanční príspevok.
13A-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí 215, 023 55- o jednorazovej finančnej  výpomoci pre:
a, Mlkvíka Štefana Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 vo výške 200 €
13B-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí 215, 023 55- o jednorazovej finančnej  výpomoci pre:
b, Gabrielu Lukešovú Vysoká nad Kysucou 803, 023 55 vo výške 150 €
14-1/2010
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy o prenájme obecného vodovodu.
18-1/2010
Žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o oprave miestnej komunikácie.
21-1/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215 o schválení financovania projektu v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01 ROP ,, Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Vysoká nad Kysucou“, vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu t.j. 4176,42  eur.
23-1/2010
Ústna žiadosť Jána Lysíka Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55 o predĺžení nájomnej zmluvy pre pohostinstvo Požiarnik Horný Kelčov.
27-1/2010
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor financií 215, 023 55- o zmene poplatkov za prenájom sály a priľahlých priestorov.
28-1/2010
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu na rok 2010.
29-1/2010
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce na rok 2010.
29B-2-1/2010
Návrh poslancov OZ o rozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania pre
ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov pomerom ½ Z.Š. E.A. Cernana a ½ Z.Š. Horný Kelčov.
30-1/2010
Ústna žiadosť Varechovej Márie, Vysoká nad Kysucou č. 533 – o dar 30 až 40 ks ,,sedakov“ pre DHZ Nižný Kelčov.
31-1/2010
Návrh starostu obce na odkúpenie parcely od Ing. Drahomíra Jurčacka číslo CKN 1473, ost.pl., o výmere 684 m2, zapísaná na LV 227 pod B1 v ½.
32-1/2010
Návrh starostu obce na odkúpenie parcely od Ing. Ľudovíta Jučacka  číslo CKN 1474, ost.pl., o výmere 274 m2, zapísaná na LV 11813 pod B1 v ½.
33-1/2010
Návrh uznesenia 1/2010


Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
7-1/2010
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca - Žiadosť o finančnú podporu a pomoc so zabezpečením XXXVI ročníka Kysuckého maratónu.
12-1/2010
Žiadosť Milana Hasila st., Vysoká nad Kysucou 1174, 023 55 – o úľavu pri platbe daní za nehnuteľnosť a vývoze  odpadu.
15-1/2010
Majitelia nehnuteľností z osady Pokrývky  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.
16-1/2010
Žiadosť Mária Sobčáková, Jiří Michalík, Josef Kubala, Emília Staníková a Jozef Staník - Žiadosť o opravu pozemnej komunikácie č. 5034 do Zátoky.
17-1/2010
Ľubomíra Odrobiňáková a manžel Ladislav Odrobiňák Vysoká nad Kysucou č. 282 - Žiadosť o spoluprácu pri  rekonštrukcii miestnej komunikácie s osady Vrch Rieka do osady Semeteš.
19-1/2010
Žiadosť Rímskokatolícky farský úrad Korňa – o poskytnutie finančného daru na realizáciu výstavby Chrámu na Živčákovej.
20-1/2010
Žiadosť p. Jany Sojkovej, Vysoká nad Kysucou č. 540 o preplatení náhrady škody ktorá vznikla v dôsledku tlakovania vodovodného potrubia.
29B-1-1/2010
Návrh poslancov OZ o rozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania pre
ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov podľa počtu žiakov.

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá
25-1/2010
Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215  o priebehu opráv MK za 2009 a plán opráv MK na rok 2010.

OZ ukladá poslancom pripraviť pasportizáciu opravy ciest.