Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2009 v pdf formáteSample Image

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-6/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 15.12. 2009

2-6/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Lisík a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-6/2009
Plnenie uznesenia OZ 4/2009.

4-6/2009
Návrh VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.

5-6/2009
Zmena rozpočtu obce na rok 2009.

6-6/2009
Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2009.

7-6/2009
Plán kontrolnej činnosti na rok HK na 1.polrok r. 2010.

8-6/2009
Záverečné správy jednotlivých úsekov OcÚ za rok 2009.

9-6/2009
Žiadosť p. Márie Cudrákovej, Revolučná 66, Turzovka o preplatenie nadčasových hodín.

10-6/2009
Majstav, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 933 – ponuka predaja nedokončenej nehnuteľnosti - Penziónu v časti obce Škradné.

11-6/2009
Žiadosť p. Jany Sojkovej, Vysoká nad Kysucou č. 540 o preplatení náhrady škody ktorá vznikla v dôsledku tlakovania vodovodného potrubia.

12-6/2009
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy o prenájme obecného vodovodu.
13-6/2009
Žiadosti ZŠ E.A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov, Knižnica pri OcÚ Vysoká nad Kysucou - o vyradenie majetku podľa priložených zoznamov.

14-6/2009
Žiadosť Rímskokatolíckého farského úradu Korňa – o poskytnutie finančného daru na realizáciu výstavby Chrámu na Živčákovej.

15-6/2009
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí p. Margita Kubačáková – o jednorazovom pridelení finančných prostriedkov vo výške 30 € pre
a, p. Vrbinára Róberta, Vysoká nad Kysucou, č. 437 - 30 €
b, p. Štefka Milana, p. Brandstädterovú Máriu Vysoká nad Kysucou, č.443 a č.331- 30 €
c, p. Škoríkovú Irmgard, Vysoká nad Kysucou, č. 414 - 30 €

16-6/2009
Žiadosť poslanca OZ p. Mgr. Martina Machciníka, Vysoká nad Kysucou 1162:
a, Zriadenie informačnej tabule pre miestnu časť Semeteš
b, Zrušenie nájmu za používanie priestorov MŠ žiakmi ZŠ E.A.Cernana
c, Zvýšenie príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ E.A.Cernana

17-6/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 6/2009

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-6/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 15.12. 2009

2-6/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Lisík a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

4-6/2009
Návrh VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.

5-6/2009
Zmena rozpočtu obce na rok 2009.

7-6/2009
Plán kontrolnej činnosti na rok HK na 1.polrok r. 2010.

9-6/2009
Žiadosť p. Márie Cudrákovej, Revolučná 66, Turzovka o preplatenie nadčasových hodín.


13-6/2009
Žiadosti ZŠ E.A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov, Knižnica pri OcÚ Vysoká nad Kysucou - o vyradenie majetku podľa priložených zoznamov.

15-6/2009
Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí p. Margita Kubačáková – o jednorazovom pridelení finančných prostriedkov vo výške 30 € pre
a, p. Vrbinára Róberta, Vysoká nad Kysucou, č. 437 - 30 €
b, p. Štefka Milana, p. Brandstädterovú Máriu Vysoká nad Kysucou, č.443 a č.331- 30 €
c, p. Škoríkovú Irmgard, Vysoká nad Kysucou, č. 414 - 30 €

17-6/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 6/2009

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

10-6/2009
Majstav, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 933 – ponuka predaja nedokončenej nehnuteľnosti - Penziónu v časti obce Škradné.