Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 9. 6. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2006 v doc formáteA) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 9. 6. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Lysík
3. žiadosť p. Ladislava Vojteka, Vysoká nad Kysucou 23 a p. Jozefa Kubačáka, Vysoká nad Kysucou 25 o prenájom časti pozemku EKN 20007/1, ktorý je vo vlastníctve obce
4. Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré sú jeho súčasťou, ktorým sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36411256, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, rozdeľuje za podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych spoločností, ktorými budú Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica a Vodárenská spoločnosť Ružomberok
5. informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii vybraných MK
6. informáciu starostu obce o rekonštrukcii verejného osvetlenia a rozvodnej elektrickej siete v osade Škradné
7. informáciu starostu obce o rekonštrukcii strechy hasičskej zbrojnice vo vyšnom Kelčove
8. informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii káblového rozvodu satelitnej televízie v obci
9. žiadosť p. Štefana Varechu, Vysoká nad Kysucou 197 o náhradu škody, ktorá bola spôsobená stekajúcou vodou zo štátnej cesty na jeho pozemok
10. žiadosť Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Horelica č. 107, Čadca o poskytnutie finančného daru
11. žiadosť Zväzu postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou o prenájom klubu mládeže za účelom stretávania sa členov organizácie
12. žiadosť p. Magdy Dedičovej o predĺženie nájomnej zmluvy v prevádzke Sekáč – mix
13. žiadosť obyvateľov časti obce Vyšný Kelčov – U Petráša o vykonanie terénnych úprav zbúraniska „U Petráša“
14. ústna žiadosť p. Emílie Papajovej, Vysoká nad Kysucou 635, ktorú tlmočil starosta obce, o posunutie chodníka
15. žiadosť p. Evy Danielovej, Vysoká nad Kysucou 336 o jednorázovú finančnú výpomoc
16. žiadosť ZŠ Horný Kelčov o vyradenie majetku
17. informáciu starostu obce o zmene v nájomnej zmluve p. Jána Lysíka
18. informáciu starostu obce o predbežnom záujme p. Jaroslava Jantoša na prenájom priestorov bývalej lekárne
19. žiadosť organizátorov 32. ročníka Kysuckého maratónu o finančný príspevok
20. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2006
21. návrh na odpredaj STL pripojovacieho plynovodu pre ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou v rozsahu: PE D 32 dĺžka 4,6 m, vrátane HUP, ktorý je vybudovaný ako líniová stavba na pozemkoch CKN 3937/1, 3937/2, 3930, 3931, 3929 a 3927 za odpredajnú cenu vo výške 9 415,- Sk
22. návrh na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce
23. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2006


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 9. 6. 2006
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Lysík
3. žiadosť o prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 p. Jozefom Kubačákom a manželkou Annou pred ich rodinným domom p.č. 25 po jeho celej dĺžke a ďalej prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 p. Ladislavom Vojtekom pred rodinným domom p.č. 23 po jeho celej dĺžke na dobu 50 rokov s ročným nájomným vo výške 5,- Sk/ m2
4. pridelenie finančného daru vo výške 1 000,- Sk Domovu dôchodcov a sociálnych služieb v Čadci – Horelica.
5. žiadosť Zväzu postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou o prenájom klubu mládeže za účelom stretávania sa členov organizácie 1x mesačne
6. žiadosť p. Magdy Dedičovej o predĺženie nájomnej zmluvy v prevádzke Sekáč – mix na ďalšie 3 roky
7. posunutie oplotenia rodinného domu p.č. 635 až na súčasný chodník CKN 4369 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a vytvorenie nového chodníka po pozemku CKN 4370, ktorý je vo vlastníctve p. Ing. Baričáka s podmienkou doloženia jeho písomného súhlasu.
8. žiadosť p. Evy Danielovej, Vysoká nad Kysucou 336 o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške príspevku 1 000,- Sk na jedno dieťa
9. žiadosť ZŠ Horný Kelčov o vyradenie majetku v zmysle predloženého návrhu
10. pridelenie finančného príspevku na organizáciu 32. ročníka Kysuckého maratónu vo výške 1 000,- Sk
11. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2006
12. odpredaj STL pripojovacieho plynovodu pre ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou v rozsahu: PE D 32 dĺžka 4,6 m, vrátane HUP za cenu 9 415,- Sk.
13. vyplatenie odmeny poslancom OZ a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za ½ polrok a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
14. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2006


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré sú jeho súčasťou, ktorým sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36411256, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, rozdeľuje za podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych spoločností, ktorými budú Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica a Vodárenská spoločnosť Ružomberok
2. žiadosť p. Štefana Varechu, Vysoká nad Kysucou 197 o náhradu škody, ktorá bola spôsobená stekajúcou vodou zo štátnej cesty na jeho pozemok

D) Obecné zastupiteľstvo poveruje
1. Starostu obce splnomocniť p. Jána Dodeka, bytom Staškov 694, r.č. 520326/350, č. OP: SD 727273, aby vykonával hlasovacie práva a všetky ostatné právne úkony, na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2006 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Žilina so začiatkom o 10:00 hod.