Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2005 zo slávnostnej záverečnej schôdze OZ konanej dňa 16. 12. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2005 v doc formáte

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 12. 2005
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Martin Machciník a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 6/2005
4. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci
5. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce
7. návrh Poplatkov za služby pre obyvateľov pre rok 2006
8. žiadosť obecnej knižnice, ktorú predložila p. Anna Vrbinárová o vyradenie knižničných jednotiek
9. návrh ZŠ E. A. Cernana na vyradenie inventárnych predmetov
10. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami o finančnú pomoc na rok 2006
11. žiadosť K-Ten Turzovka s.r.o. o odpustenie dane z nehnuteľnosti
12. žiadosť Espresso – vináreň Tibor Gáborík o odpustenie zvyšku pohľadávky
13. návrh SVS – inžiniering s.r.o. na odkúpenie pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou pod plánovanú výstavbu 3 čerpacích staníc odpadových vôd „Pri škole“, „Kamenec 4“ a „Kelčov“
14. žiadosť UNI – Soňa Ježíková o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska (bývalej lekárne)
15. návrh ZŠ E. A. Cernana na úpravu rozpočtu
16. list (sťažnosť) p. Štefana Varechu pre OZ
17. vyjadrenie komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby zo šetrenia sťažnosti p. Štefana Varechu
18. koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe
19. koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici
20. koncoročnú správu p. Daniely Kubicovej na úseku daní a poplatkov
21. správu p. Jána Fila o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2005
22. správu Mgr. Antona Varechu o účasti poslancov na schôdzach OZ a počte prijatých uznesení počas roka 2005
23. návrh p. Vlasty Gajdicovej na vyplatenie koncoročnej odmeny starostovi obce vo výške 1,5 násobku mesačného platu
24. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2004


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 12. 2005
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Martin Machciník a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce
6. Poplatky za služby pre obyvateľov pre rok 2006
7. žiadosť obecnej knižnice, ktorú predložila p. Anna Vrbinárová o vyradenie knižničných jednotiek
8. návrh ZŠ E. A. Cernana na vyradenie inventárnych predmetov. Pre samotnú likvidáciu predmetov musí byť vytvorená likvidačná komisia a taktiež stanovený spôsob samotnej likvidácie. Taktiež je nutné doložiť potvrdenie o likvidácii nebezpečného odpadu. Zápis o likvidácii treba v jednej kópii odovzdať zriaďovateľovi.
9. žiadosť SVS – inžiniering s.r.o. o odkúpenie pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou pod plánovanú výstavbu 3 čerpacích staníc odpadových vôd „Pri škole“, „Kamenec 4“ a „Kelčov“ o výmere 107 m2 za cenu 100,- Sk/m2
10. návrh ZŠ E. A. Cernana na úpravu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu
11. vyplatenie koncoročnej odmeny starostovi obce vo výške 1,5 násobku mesačného platu


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť Espresso – vináreň Tibor Gáborík o odpustenie zvyšku pohľadávky a žiadateľovi bude na zvyšných 50% pohľadávky voči obci stanovený splátkový kalendár do júna 2006
2. žiadosť UNI – Soňa Ježíková o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska (bývalej lekárne) s tým, že uvedené priestory chce obec využiť pre zriadenie novej lekárne.


D) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. vedeniu obce zaslať list správcovi komunikácie II/487so žiadosťou o riešenie sťažnosti p. Štefana Varechu