Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2005 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2005 v doc formáte

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. program schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2005
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. návrh, v ktorom ručiteľ Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení Ing. Ladislav Kubačák, starosta obce vyhlasuje, že v zmysle ust. § 303 a nasl. Obch. zák. ručí za prípadný budúci záväzok „Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka“, IO 36137952, vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti uvedených v čl. VI zmluvy č. 0768/05/30 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č. P 2286/05 – „Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky“ uzavretej podľa ust. § 64 ods. 10 zák. č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, dotáciu poskytnutú „Združeniu TKO Semeteš n.o. na základe označenej zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl. VI ods. 1 a 2 označenej zmluvy, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk nasledovne: obce a Mesto Turzovka uvedené v čl. VII ods. 1 označenej zmluvy ručia vo výške svojho podielu majetku v Združení TKO Semeteš n.o., spoločne v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2005
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. Vyhlásenie o ručení, v ktorom ručiteľ Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení Ing. Ladislav Kubačák, starosta obce vyhlasuje, že v zmysle ust. § 303 a nasl. Obch. zák. ručí za prípadný budúci záväzok „Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka“, IČO 36137952, vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti uvedených v čl. VI zmluvy č. 0768/05/30 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č. P 2286/05 – „Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky“ uzavretej podľa ust. § 64 ods. 10 zák. č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, dotáciu poskytnutú „Združeniu TKO Semeteš n.o. na základe označenej zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl. VI ods. 1 a 2 označenej zmluvy, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk nasledovne: obce a Mesto Turzovka uvedené v čl. VII ods. 1 označenej zmluvy ručia vo výške svojho podielu majetku v Združení TKO Semeteš n.o., spoločne v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk