Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 17. 2. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2009 v pdf formáteSample Image

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-1/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 17. 2. 2009

2-1/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-1/2009
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008

4-1/2009
Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2008

5-1/2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008

6-1/2009
Návrh VZN č1/2009 o Opatrovateľskej službe a VZN č.2/2009 Zásady hospodárenia s majetkom obce

7-1/2009
Žiadosť pána Jozefa Beňa Vysoká nad Kysucou 230 o opravu prístupovej komunikácie

8-1/2009
Žiadosť majiteľov nehnuteľností z osady Pokrívky o opravu prístupovej cesty

9-1/2009
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou 227 o poskytnutie finančných prostriedkov na práce, ktoré by sa podľa možností mali uskutočniť v roku 2009

10-1/2009
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o finančnú podporu a pomoc pri zabezpečení XXXV. ročníka Kysuckého maratónu.

11-1/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215 o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci pre nezaopatrené deti Jozefa a neb. Anny Žilinčárovej.

12-1/2009
Žiadosť p. Ľubomíry Odrobiňákových a Ladislava Odrobiňáka, Vysoká nad Kysucou 282 o spoluprácu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie vo Vysokej nad Kysucou z osady Vrchrieka do osady Semeteš.

13-1/2009
Žiadosť obyvateľov osady Zátoka o opravu pozemnej komunikácie č.5034 do Zátoky.

14-1/2009
Žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť v roku 2009.

15-1/2009
Návrh rozpočtu obce a návrh programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až 2011.

16-1/2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce a k programovému rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až  2011.

17-1/2009
Odvolanie sa k výške nájomného za hrobové miesto a k nájomnej zmluve Mgr. Kataríny Kmecíkovej. 

18-1/2009
Žiadosť JUDr. Antona Kupša o udelenie súhlasu k vyhláseniu osvedčenia o vydržaní na parcelu CKN 3344/2 - zastavaná plocha o výmere101m2.

19-1/2009
Žiadosť Občianskeho združenia Voľný čas o prenájme klubovne OÚ za účelom zriadenia posilňovne.

20-1/2009
Žiadosť Silvie Kazíkovej o zníženie nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.

21-1/2009
Žiadosť pani Jany Mlkvíkovej o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

22-1/2009
Podnet na prešetrenie pani Danieli Krištovovej k poškodzovaniu majetku občanov vyliatím brehov potoka a  podnet Lesná cesta Galkovo parcela č. 6654

23-1/2009
Jozef Vrbinár poďakovanie členom OZ za prejavenú dôveru.

24-1/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 1/2009

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-1/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 17. 2. 2009

2-1/2009
Aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-1/2009
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008.

5-1/2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008 bez výhrad.

6-1/2009
Návrh VZN č1/2009 o Opatrovateľskej službe a VZN č.2/2009 Zásady hospodárenia s majetkom obce.

9-1/2009
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou 227 o poskytnutie finančných prostriedkov na práce, ktoré by sa podľa možností mali uskutočniť v roku 2009. OZ schvaľuje čiastku 13278 € (400 000 Sk ) pre maľbu kostola.

10-1/2009
Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o finančnej podpore a pomoci pre zabezpečenie XXXV ročníka Kysuckého maratónu s podmienkou, že obrátka XXXV. ročníka Kysuckého maratónu bude pred OÚ vo Vysokej nad Kysucou. Výška finančnej pomoci bude upresnená po vyjadrení sa usporiadateľov Kysuckého maratónu.

11-1/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215 o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci pre nezaopatrené deti Jozefa a neb. Anny Žilinčárovej.

14-1/2009
Žiadosť o poskytnutí finančnej pomoci pre ZPCCH SR ZO Vysoká nad Kysucou vo výške 298,75 € ( 9000 Sk).

15-1/2009
Návrh rozpočtu obce a návrh programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až 2011 .

16-1/2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce a k návrhu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až 2011.

19-1/2009
Žiadosť Občianskeho združenia Voľný čas o prenájme klubovne OÚ za účelom zriadenia posilňovne.

21-1/2009
Žiadosť pani Jany Mlkvíkovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 200 € (6000 Sk).

24-1/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 1/2009.

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

17-1/2009
Odvolanie sa k výške nájomného za hrobové miesto a k nájomnej zmluve Mgr. Kataríny Kmecíkovej. 

18-1/2009
Žiadosť JUDr. Antona Kupša o udelenie súhlasu k vyhláseniu osvedčenia o vydržaní na parcelu CKN 3344/2 - zastavaná plôch o výmere101m2.

20-1/2009
Žiadosť Silvie Kazíkovej o zníženie nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.

22-1/2009
Poslanci OZ neschválili prostriedky na úpravu toku na rok 2009 a doporučujú, aby sa pani Krištofová obrátila so žiadosťou na Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Váhu Piešťany

Druhá časť podnetu p. Krištofovej - Lesná cesta Galkovo parcela č. 6654
Obec Vysoká nad Kysucou nie je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, ale je len užívateľom. Obec ani bývalý MNV vo Vysokej nad Kysucou túto cestu nefinancovala ani nevykonávala jej realizáciu. Toto bolo vykonané zo strany štátu pre verejné a strategické účely. OZ doporučuje pani Krištofovej obrátiť sa uvedeným podnetom na Okresný súd.