Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Ľubomír Šperka a Mgr. Anna Sujová
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 5/2004
4. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
5. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2004 o nakladaní s odpadmi v obci
6. návrh poplatkov za služby pre obyvateľov za rok 2005
7. návrh obecného rozpočtu na rok 2005 a to:
- vo výdavkovej časti 25 500 000,- Sk
- v príjmovej časti 25 500 000,- Sk
8. koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe
9. koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici
10. koncoročnú správu p. Mrgity Kubačákovej na úseku sociálnej starostlivosti
11. koncoročnú správu p. Daniely Kubicovej na úseku daní a poplatkov
12. správu p. Jána Fila o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2004
13. správu Mgr. Antona Varechu o účasti poslancov na schôdzach OZ a počte prijatých uznesení počas roka 2004
14. návrh, aby Komisia na kontrolu verejných funkcionárov, na kontrolu zamestnaní, na kontrolu činností a na kontrolu majetkových pomerov pracovala v zložení: Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Mgr. Martin Machciník
15. návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi na vykonávanie inej hlavnej pracovnej činnosti
16. návrh, aby komisia pre verejnú súťaž stavby Rekonštrukcia ZŠ E. A. Cernana a Materskej školy pracovala v zložení: Mgr. Pavol Homola, Ivan Kopásek a Ján Filo
17. návrh, aby Operačný program 3. 4 Rozvoj obcí – b) Tvorba územno-plánovacej dokumentácie spracovala Mgr. Katarína Homolová
18. informáciu starostu obce o dohodnutej zmluve o dielo medzi Mgr. Katarínou Homolovou a Obcou vysoká nad Kysucou zo dňa 22. 7. 2004 o poskytnutí konzultačných služieb
19. žiadosť Klubu dôchodcov o povolenie činnosti v obci Vysoká nad Kysucou
20. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu o prehodnotenie nájomného určeného podľa dodatku k nájomnej zmluve v zmysle uznesenia OZ č. 5/2004
21. žiadosť p. Milana Hazuku o odkúpenie pozemku CKN 3866
22. žiadosť p. Stanislava Macha o odkúpenie pozemku CKN 3865
23. opätovanie záujmu p. Anny Jurčackovej o vysporiadanie parciel CKN 1473 a 1474, ktoré sú v užívaní obce
24. žiadosť p. Juraja Olšára o pridelenie obecného nájomného bytu
25. návrh na vyradenie DHM zo ZŠ E.A. Cernana
26. návrh na vyradenie DHM z MŠ Vysoká nad Kysucou
27. návrh na vyradenie DHM zo ŠJ Vysoká nad Kysucou
28. rozpočet ZŠ Horný Kelčov na rok 2004
29. rozpočet ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2004
30. rozpočet ŠKD v ZŠ Horný Kelčov na rok 2004
31. žiadosť p. Janitovej Veroniky o jednorázovú finančnú výpomoc
32. žiadosť p. Gajdošovej Žanety o jednorázovú finančnú výpomoc
33. žiadosť p. Gajdošovej Terézie o jednorázovú finančnú výpomoc
34. žiadosť p. Hazukovej Anny o jednorázovú finančnú výpomoc
35. žiadosť p. Dodekovej Ľubomíry o jednorázovú finančnú výpomoc
36. žiadosť p. Zajaca Milana o jednorázovú finančnú výpomoc
37. odvolanie sa p. Vavricovej Márie voči daňovej exekučnej výzve zo dňa 15. 11. 2004
38. žiadosť p. Šamajovej Stanislavy o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže na parcele CKN 1475/3
39. žiadosť p. Ďurčanského Ladislava o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže na parcele CKN 1475/3
40. žiadosť občianskeho združenia „Voľný čas“ o prispievanie obce na činnosť združenia formou príspevku vo výške 50% z príjmov za prenájom sály kultúrneho domu
41. žiadosť p. Anny Vrbinárovej o vyradenie audiovizuálnych knižničných jednotiek od č. 1 po č. 509 a č. 512
42. žiadosť p. Anny Vrbinárovej o vyradenie VHS videokaziet od č. 289 po č. 343, ktoré sú zapísané v zozname vyradených AKJ kaziet
43. odvolanie sa p. Vladislava Turiaka voči platobnému výmeru na miestne poplatky za odpad č. 1179/2004
44. návrh na vyplatenie odmien starostovi, poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi
45. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2004

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Ľubomír Šperka a Mgr. Anna Sujová
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 o nakladaní s odpadmi v obci
5. Poplatky za služby pre obyvateľov za rok 2005
6. obecný rozpočet na rok 2005 a to:
- vo výdavkovej časti 25 500 000,- Sk
- v príjmovej časti 25 500 000,- Sk
7. Komisiu na kontrolu verejných funkcionárov, na kontrolu zamestnaní, na kontrolu činností a na kontrolu majetkových pomerov v zložení: Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Mgr. Martin Machciník
8. udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi na vykonávanie inej hlavnej pracovnej činnosti
9. komisiu pre verejnú súťaž stavby Rekonštrukcia ZŠ E. A. Cernana a Materskej školy v zložení: Mgr. Pavol Homola, Ivan Kopásek a Ján Filo
10. spracovanie Operačného programu 3. 4 Rozvoj obcí – b) Tvorba územno-plánovacej dokumentácie Mgr. Katarínou Homolovou
11. podpísanie zmluvy o dielo medzi Mgr. Katarínou Homolovou zo dňa 22. 7. 2004
12. vyradenie DHM zo ZŠ E.A. Cernana
13. vyradenie DHM z MŠ Vysoká nad Kysucou
14. vyradenie DHM zo ŠJ Vysoká nad Kysucou
15. žiadosť občianskeho združenia „Voľný čas“ o prispievanie obce na činnosť združenia formou príspevku vo výške 50% z príjmov za prenájom sály kultúrneho domu
16. vyradenie audiovizuálnych knižničných jednotiek od č. 1 po č. 509 a č. 512
17. vyradenie VHS videokaziet od č. 289 po č. 343, ktoré sú zapísané v zozname vyradených AKJ kaziet
18. vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 150% mesačného platu, poslanom OZ rovnakým dielom rozdeliť finančnú čiastku, zostávajúcu zo schválenej sumy, obecného rozpočtu, určenej na odmeny poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi vyplatiť koncoročnú odmenu v tej istej výške ako poslancom OZ

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu o prehodnotenie nájomného určeného podľa dodatku k nájomnej zmluve v zmysle uznesenia OZ č. 5/2004
2. žiadosť p. Janitovej Veroniky o jednorázovú finančnú výpomoc
3. žiadosť p. Gajdošovej Žanety o jednorázovú finančnú výpomoc
4. žiadosť p. Gajdošovej Terézie o jednorázovú finančnú výpomoc
5. žiadosť p. Hazukovej Anny o jednorázovú finančnú výpomoc
6. žiadosť p. Dodekovej Ľubomíry o jednorázovú finančnú výpomoc
7. odvolanie sa p. Vavricovej Márie voči daňovej exekučnej výzve zo dňa 15. 11. 2004
8. odvolanie sa p. Ladislava Turiaka voči platobnému výmeru na miestne poplatky za odpad č. 1179/2004

D) obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. doplniť žiadosť p. Milana Zajaca o potrebné potvrdenia k žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc
2. doporučuje p. Ladislavovi Turiakovi v zmysle prijatého VZN č. 6/2004 a po jeho vstúpení do platnosti, uplatniť si úľavu na platbe za komunálny odpad za svojho syna Vladislava avšak až za rok 2005