Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 9. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 24. 9. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ing. Ľubomír Šperka a Anton Opial a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 4/2004
4. návrh aby doručené videokazety z osláv 790. výročia založenia obce Vysoká nad Kysucou boli uhradené z reprezentačných výdajov obce
5. čerpanie rozpočtu a to:
- vo výdavkovej časti 10 986 772,- Sk (plnenie na 79,46%)
- v príjmovej časti 18 678 965,- Sk (plnenie na 79,60%)
6. návrh na úpravu obecného rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami
7. návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov školským zariadeniam a predložené rozpočty školských zariadení
8. žiadosť ZŠ E.A. Cernana o zmenu v čerpaní rozpočtu a presun finančných prostriedkov v položke 642 odchodné v sume 64 500,- Sk použiť na mzdové prostriedky a zároveň o použitie finančných prostriedkov v sume 17 430,- Sk za spracovanie miezd od ZŠ Horný Kelčov a MŠ Vysoká nad Kysucou na mzdové účely
9. návrh na zvýšenie nájmu za nebytové priestory neštátnemu súkromnému praktickému lekárovi MUDr. Dušanovi Šupolovi v zmysle opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP
10. žiadosť p. Tibora Gáboríka o odkúpenie pozemku. na ktorom je postavená terasa a nová prístavba + pozemok o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka, kde v budúcnosti plánuje postaviť sklad
11. žiadosť p. Marty Bongilajovej o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci formou pôžičky
12. žiadosť p. Jozefa Dodulíka o udelenie daňovej úľavy (žiadosť bola na základe uznesenia č. 2/2004 odročená kvôli chýbajúcim potvrdeniam)
13. žiadosť p. Milana Hazuku o odkúpenie pozemku CKN 3866
14. žiadosť p. Stanislava Macha o odkúpenie pozemku CKN 3865
15. žiadosť p. Daniela Malíka o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
16. žiadosť p. Drahomíry Židekovej o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
17. návrh ZŠ Horný Kelčov na vyradenie DHM (žiadosť bola na základe uznesenia č. 4/2004 odročená kvôli chýbajúcemu potvrdeniu)
18. odvolanie sa p. Jitky Turiakovej voči uzneseniu č. 4/2004 zo dňa 19. 7. 2004 (neschválenie úľavy na platbe za odpad)
19. ústna žiadosť p. Jána Fila o prenájom ½ garáže pri Dome služieb počas zimných mesiacov
20. návrh TJ SPARTAK Vysoká, ktorú tlmočil starosta obce, aby poplatky za prenájom verejného priestranstva počas konania sa tradičných vysockých hodových slávností vyberali Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
21. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2004

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 24. 9. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Ing. Ľubomír Šperka a Anton Opial a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. aby doručené videokazety z osláv 790. výročia založenia obce Vysoká nad Kysucou boli uhradené z reprezentačných výdajov obce
4. čerpanie rozpočtu a to:
- vo výdavkovej časti 10 986 772,- Sk (plnenie na 79,46%)
- v príjmovej časti 18 678 965,- Sk (plnenie na 79,60%)
5. úpravu obecného rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami
6. prerozdelenie finančných prostriedkov školským zariadeniam a predložené rozpočty školských zariadení
7. zmenu v čerpaní rozpočtu ZŠ E.A. Cernana a presun finančných prostriedkov v položke 642 odchodné v sume 64 500,- Sk použiť na mzdové prostriedky a zároveň o použitie finančných prostriedkov v sume 17 430,- Sk za spracovanie miezd od ZŠ Horný Kelčov a MŠ Vysoká nad Kysucou na mzdové účely. Prostriedky je možné presunúť iba na základné platy.
8. zvýšenie nájmu za nebytové priestory neštátnemu súkromnému praktickému lekárovi MUDr. Dušanovi Šupolovi v zmysle opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP vo výške 1 500,- Sk/m2/rok s platnosťou od1. októbra 2004
9. odpredaj pozemku pod prístavbou a terasou za úradnú cenu a doplatenie nájomného za prenájom obecného pozemku v zmysle VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch
10. žiadosť p. Daniela Malíka o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže s podmienkou aby garáž bola maximálne s veľkosťou do 16m2, mala rovnaký tvar ako u ostatných žiadateľov a s mesačným nájmom 50,- Sk
11. žiadosť p. Drahomíry Židekovej o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže s podmienkou aby garáž bola maximálne s veľkosťou do 16m2, mala rovnaký tvar ako u ostatných žiadateľov a s mesačným nájmom 50,- Sk
12. návrh ZŠ Horný Kelčov na vyradenie DHM
13. žiadosť p. Jána Fila o prenájom ½ garáže pri Dome služieb počas zimných mesiacov s podmienkou, že za prenájom bude odvádzaná finančná čiastka v zmysle zákona o nájme nebytových priestorov
14. aby poplatky za prenájom verejného priestranstva počas konania sa tradičných vysockých hodových slávností vyberali Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj, ktorí budú poverení Obecným úradom a označení vystaveným dokladom
15. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2004

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. odpredaj pozemku p. Tiborovi Gáboríkovi o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy Expressa a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka
2. žiadosť p. Marty Bongilajovej o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci formou pôžičky
3. žiadosť p. Jozefa Dodulíka o udelenie daňovej úľavy, nakoľko nespĺňa ani jednu zo stanovených podmienok

D) obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. požiadať p. Ladislava Zápalku o písomné vyjadrenie sa k schválenému odpredaju parciel CKN 3866 a CKN 3865
2. po doručenom písomnom vyjadrení p. Ladislav Zápalku, prejednať žiadosti p. Stanislava Macha a p. Milana Hazuku na najbližšej schôdzi OZ

E) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. ZŠ Horný Kelčov doložiť doklad o neopraviteľnosti kosačky