Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2003
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Ing. Jozef Jurčo a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. návrh všeobecno - záväzného nariadenia č. 8/2003 o miestnych poplatkoch
4. návrh všeobecno - záväzného nariadenia č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti
5. návrh poplatkov za služby pre obyvateľov na rok 2004
6. návrh obecného rozpočtu
- v príjmovej časti 22 088 000,- Sk
- vo výdavkovej časti 22 088 000,- Sk
7. žiadosť p. Jána Hazuku o zapojenie plynového kúrenia v predajni Rozličného tovaru v Hornom Kelčove
8. žiadosť p. Daniely Sojkovej o prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva
9. žiadosť p. Emílie Banetkovej o oslobodenie od pohľadávky za odvod poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
10. žiadosť p. Antónie Ehlovej o odstránenie závad v byte č. 2
11. žiadosť CVČ v Turzovke o príspevok na činnosť záujmového útvaru
12. príkaz starostu obce č. 7/2003 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku obce
13. žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu
14. žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
15. žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
16. žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
17. správu p. Anny Vrbinárovej o činnosti na úseku kultúry, ktorú zreferoval starosta obce
18. správu p. Anny Opialovej o činnosti na evidencie obyvateľstva, ktorú zreferoval starosta obce
19. správu p. Daniely Kubicovej o činnosti na daní a poplatkov, ktorú zreferoval starosta obce
20. správu p. Margity Kubačákovej o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti, ktorú zreferoval starosta obce
21. správu p. Jána Fila o činnosti na úseku výstavby
22. správu Mgr. Antona Varechu o počte prejednaných uznesení na schôdzach OZ a dochádzke poslancov počas roka 2003
23. návrh na zaradenie opravy nehnuteľnosti: objekt ZŠ E. A. Cernana – Ústredie a objekt MŠ Vysoká nad Kysucou – Ústredie do operačného zásobníka pre projekty priorita 3.1 Občianska infraštruktúra v regiónoch
24. návrh sociálnej pracovníčky Margity Kubačákovej o poskytnutie finančnej pomoci v sume 1000,- Sk pre p. Annu Perďochovú za poskytnutie pomoci (základné úkony) pre p. Paulínu Kotkovú, nar. 2. 1. 1926, bytom Vysoká nad Kysucou 60 po jej prepustení z nemocničného ošetrenia
25. kalendár schôdzí OZ a Rady OZ
26. návrh, vyplatiť starostovi obce a hlavnému kontlorólovi koncoročnú odmenu
27. návrh p. Jána Lysíka aby zo sumy, ktorá predstavuje ročný nájom za priestory reštaurácie Požiarnik vo Vyšnom Kelčove a ktorá je odvádzaná v zmysle schváleného uznesenia ako sponzorský dar DHZ Horný Kelčov, boli vyplatené finančné prostriedky ako náhrada pri realizácii skupinového vodovodu v časti obce U Petráša (viď uznesenie č. 4/2003 zo dňa 9. 6. 2003)

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2003
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Ing. Jozef Jurčo a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. všeobecno - záväzné nariadenie č. 8/2003 o miestnych poplatkoch
4. všeobecno - záväzné nariadenie č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti
5. poplatky za služby pre obyvateľov na rok 2004
6. obecný rozpočet
- v príjmovej časti 22 088 000,- Sk
- vo výdavkovej časti 22 088 000,- Sk
7. žiadosť p. Jána Hazuku o zapojenie plynového kúrenia v predajni Rozličného tovaru v Hornom Kelčove
8. zaradenie opravy nehnuteľnosti: objekt ZŠ E. A. Cernana – Ústredie a objekt MŠ Vysoká nad Kysucou – Ústredie do operačného zásobníka pre projekty priorita 3.1 Občianska infraštruktúra v regiónoch
9. v prípade poskytnutia dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ súhlasí s vyfinancovaním 20% podielu z celkových nákladov vynaložených na rekonštrukčné práce z rozpočtu obce
10. návrh sociálnej pracovníčky Margity Kubačákovej o poskytnutie finančnej pomoci v sume 1000,- Sk pre p. Annu Perďochovú za poskytnutie pomoci (základné úkony) pre p. Paulínu Kotkovú, nar. 2. 1. 1926, bytom Vysoká nad Kysucou 60 po jej prepustení z nemocničného ošetrenia
11. vyplatiť starostovi obce koncoročnú odmenu vo výške 150% mesačného platu a hlavnému kontrolórovi vo výške odmeny poslancov
12. návrh p. Jána Lysíka aby zo sumy, ktorá predstavuje ročný nájom za priestory reštaurácie Požiarnik vo Vyšnom Kelčove a ktorá je odvádzaná v zmysle schváleného uznesenia ako sponzorský dar DHZ Horný Kelčov, boli vyplatené finančné prostriedky ako náhrada pri realizácii skupinového vodovodu v časti obce U Petráša

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Daniely Sojkovej o prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva
2. žiadosť p. Emílie Banetkovej o oslobodenie od pohľadávky za odvod poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. riešiť žiadosť p. Antónie Ehlovej o odstránenie závad v byte č. 2 zateplením budovy na jar roku 2004
2. prejednať žiadosť CVČ v Turzovke o príspevok na činnosť záujmového útvaru až po schválení konečných úprav obecného rozpočtu
3. prejednať žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu až po schválení konečných úprav obecného rozpočtu
4. prejednať žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP až po schválení konečných úprav obecného rozpočtu
5. prejednať žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze až po schválení konečných úprav obecného rozpočtu
6. prejednať žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze až po schválení konečných úprav obecného rozpočtu

E) obecné zastupiteľstvo ruší
1. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 1/2003 zo dňa 10. 2. 2003 o miestnych poplatkoch
2. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 3/2003 zo dňa 10. 2. 2003 o dani z nehnuteľnosti