Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Šamaj a Ján Lysík a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. informáciu o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
4. informáciu o činnosti Spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
5. Prezentáciu projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Beskydy“

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Šamaj a Ján Lysík a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. vstup obce Vysoká nad Kysucou do združenia obcí Mikroregión Horné Kysuce