Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 9. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 9. 2003
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Ing. Jozef Jurčo a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Martin Machciník a Mgr. Milan Pivko
3. plnenie úloh z uznesenia č. 4/2003
4. informáciu o hospodárení obce za 1.polrok 2003
5. zápisnicu, spoločne so zadanými úlohami, z verejného hovoru konaného dňa 14. 9. 2003 v Hornom Kelčove
6. informáciu starostu obce o zriadení a funkčnosti spoločného úradu v Turzovke
7. informáciu starostu obce o ukončení činnosti Okresných úradov k 31. 12. 2003 a presunu prác strediska PAM
8. informáciu prednostu úradu o pripravovanom riešení problému s uskladňovaním TKO
9. správu o hospodárení združenia TKO Semeteš n.o., ktorú predniesol prednosta Obecného úradu
10. návrh o vstupe obce Vysoká nad Kysucou do združenia Euroregión Beskydy
11. žiadosť p. Richarda Šuleka o zníženie nájmu za prenájom bytu
12. žiadosť p. Marty Bongilajovej o prihlásenie k trvalému pobytu zaťa Ladislava Bongilaja
13. žiadosť p. Terézie Chalanovej o vydanie súhlasu na vysporiadanie resp. prinavrátenie parcely EKN 20220
14. žiadosť p. Ladislava Ďurčanského o pomoc pri riešení spevnenia brehu pred rodinným domom
15. ústnu žiadosť p. Ladislava Jedináka a Romana Altofa, ktorú tlmočil starosta obce, o namontovanie vodomerov
16. ústnu žiadosť p. Jána Šimeka, ktorú tlmočil poslanec OZ Jozef Zborovan, o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu
17. informáciu o náhrade Mgr. Dany Pavlíkovej ako členky finančnej komisie s. Janou Kubalovou
18. ústnu žiadosť p. Štefánie Frollovej, ktorú tlmočila poslankyňa OZ Mgr. Anna Sujová, o úpravu prístupovej cesty, ktorá bola poškodená pri budovaní plynovej prípojky pre jej rodinný dom
19. návrh p. Jána Lysíka na upozornenie zainteresovaných firiem aby po ukončení denných prác na budovaní plynovodu zabezpečili čistotu a bezprašnosť ciest
20. návrh p. Jána Šamaja aby poplatky za umiestnenie predajných stánkov počas hodov, boli vyberané zástupcami TJ SPARTAK a použité na chod organizácie
21. polročnú správu o hospodárení ZŠ Horný Kelčov
22. návrh na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ
23. možnosť bezodplatného prevodu akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na obec Vysoká nad Kysucou v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 844 zo dňa 30. 8. 2002 časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene 16 062 ks a to podľa počtu obyvateľov obce zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 9. 2003
2. aby aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Ing. Jozef Jurčo a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Martin Machciník a Mgr. Milan Pivko
3. aby Spoločný úrad v Turzovke vykonával aj po roku 2003 svoju činnosť v zmysle schváleného štatútu (teda i prácu PAM) avšak s podmienkou, že i ostatné obce zostanú v Spoločnom úrade
4. vstup obce Vysoká nad Kysucou do združenia Euroregión Beskydy a zaplatenie členského príspevku
5. žiadosť p. Marty Bongilajovej o prihlásenie k trvalému pobytu zaťa Ladislava Bongilaja avšak s podmienkou, že v prípade vykázania p. Ladislava Bongilaja, z rodinného domu žiadateľky, tento si nebude uplatňovať v našej obci nárok na náhradné ubytovanie
6. ústnu žiadosť p. Ladislava Jedináka a Romana Altofa o namontovanie vodomerov do vlastných bytov
7. aby poplatky za umiestnenie predajných stánkov počas hodov, boli vyberané zástupcami TJ SPARTAK a použité na chod organizácie
8. vyplatenie polročných odmien (50% zo schválenej sumy) rovnakým dielom pre každého poslanca
9. možnosť bezodplatného prevodu akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na obec Vysoká nad Kysucou v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 844 zo dňa 30. 8. 2002 časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene 16 062 ks a to podľa počtu obyvateľov obce zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
10. úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec Vysoká nad Kysucou

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Richarda Šuleka o zníženie nájmu za prenájom bytu

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. prešetriť žiadosť p. Terézie Chalanovej o vydanie súhlasu na vysporiadanie resp. prinavrátenie parcely EKN 20220 priamo v teréne a predovšetkým či sa nebude jednať o obmedzenie susedov
2. riešiť žiadosť p. Ďurčanského až po realizácii plynovej prípojky k jeho rodinnému domu
3. upozorniť zainteresované firmy aby po ukončení denných prác na budovaní plynovodu zabezpečili čistotu a bezprašnosť ciest
4. p. Jánovi Šimekovi doložiť písomnú žiadosť a potrebné potvrdenia k žiadosti o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci na zakúpenie paliva

E) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. ZŠ E.A. Cernana a MŠ Vysoká nad Kysucou doložiť polročnú správu o hospodárení