Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 2. 2003  vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 7. 1. 2003
2. návrh aby funkciu zapisovateľa v tomto volebnom období vykonával Mgr. Anton Varecha a návrh aby overovateľmi zápisnice boli Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko
3. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. sľub novozvoleného starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka
5. sľub poslancov Obecného zastupiteľstva
6. vystúpenie novozvoleného starostu
7. kandidátov do volebnej komisie: Mgr. Anna Sujová, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník
8. kandidátov do návrhovej komisie: Vlasta Gajdicová, Ján Lysík
9. návrh aby funkciu zástupcu starostu obce vykonávala p. Vlasta Gajdicová
10. návrh na zriadenie obecnej rady v zložení: Vlasta Gajdicová, Mgr. Milan Pivko, Jozef Zborovan, Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník
11. návrh na zriadenie komisií – Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva; Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva; Komisia pre oblasť financií, správy majetku; Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby; Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
12. plat starostu, ktorého výška je určná v zmysle zákona zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov uverejnených 17. júna 2002
13. návrh aby funkciu sobášiacich vykonávali členovia obecnej rady
14. kalendár schôdzí OZ a Rady OZ:
- schôdze Obecného zastupiteľstva o 15:00 hod. v dňoch: 10.2. 2003; 7.4. 2003; 9.6. 2003; 8.9. 2003; 10.11. 2003; 15.12. 2003
- schôdze Rady OZ o 14:00 hod. v dňoch: 3.2. 2003; 2.4. 2003; 2.6. 2003; 3.9. 2003; 3.11. 2003; 8.12. 2003

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 7. 1. 2003
2. plat starostu, ktorého výška je určná v zmysle zákona zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov uverejnených 17. júna 2002
3. aby funkciu sobášiacich vykonávali členovia obecnej rady – Vlasta Gajdicová, Mgr. Milan Pivko, Jozef Zborovan, Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník
4. kalendár schôdzí OZ a Rady OZ:
- schôdze Obecného zastupiteľstva o 15:00 hod. v dňoch: 10.2. 2003; 7.4. 2003; 9.6. 2003; 8.9. 2003; 10.11. 2003; 15.12. 2003
- schôdze Rady OZ o 14:00 hod. v dňoch: 3.2. 2003; 2.4. 2003; 2.6. 2003; 3.9. 2003; 3.11. 2003; 8.12. 2003

C) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Kubačák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

D) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje
1. obecnú radu
2. Komisiu pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva; Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva; Komisiu pre oblasť financií, správy majetku; Komisiu pre oblasť životného prostredia, výstavby; Komisiu kontroly verejného poriadku, požiarníctva

E) Obecné zastupiteľstvo volí
1. zástupcu starostu p. Vlastu Gajdicovú
2. členov obecnej rady Vlasta Gajdicová, Mgr. Milan Pivko, Jozef Zborovan, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník
3. predsedu Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva – Antona Opiala; predsedu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva – Jána Jánskeho; predsedu Komisie pre oblasť financií, správy majetku – Jána Lysíka; predsedu Komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby – Ing. Ľubomíra Šperku; predsedu Komisie kontroly verejného poriadku, požiarníctva – Mgr. Milana Pivka
4. do funkciu zapisovateľa v tomto volebnom období Mgr. Anton Varechu a ako overovateľov zápisnice - Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko
5. do volebnej komisie: Mgr. Annu Sujovú - predseda, Mgr. Milana Pivka, Mgr. Martina Machciníka
6. do návrhovej komisie Vlastu Gajdicovú, Jána Lysíka

F) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva