Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 8. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 18. 8. 2003
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník
3. zápisnicu zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana zo dňa 16. 7. 2003
4. stanovisko p. riaditeľky Mgr. Júlie Kubincovej k zápisnici Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana
5. návrh o vykázanie Ing. Stanislava Kubinca zo zasadacej miestnosti
6. sťažnosť na správanie p. riaditeľky Mgr. Júlie Kubincovej
7. stanoviská členov pedagogického zboru k práci p. riaditeľky Mgr. Júlie Kubincovej
8. návrh Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana na odvolanie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana Mgr. Júlie Kubincovej
9. návrh aby poslanci OZ rozhodovali o odvolaní riaditeľky ZŠ E.A. Cernana Mgr. Júlie Kubincovej tajným hlasovaním
10. vytvorenie volebnej komisie v zložení: Jozef Vrbinár, Mgr. Elena Vojteková a Mgr. Jana Dočárová
11. návrh aby pedagogický zbor a Rada školy pri ZŠ E.A. Cernana predložili OZ kandidáta, ktorý bude poverený dočasným riadením školy
12. návrh aby sa najbližšia schôdza OZ uskutočnila dňa 19. 8. 2003 o 17:00 hod.

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 18. 8. 2003
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník
3. vykázanie Ing. Stanislava Kubinca zo zasadacej miestnosti
4. aby poslanci OZ rozhodovali o odvolaní riaditeľky ZŠ E.A. Cernana Mgr. Júlie Kubincovej tajným hlasovaním
5. volebnú komisiu v zložení: Jozef Vrbinár, Mgr. Elena Vojteková a Mgr. Jana Dočárová
6. termín najbližšej schôdze OZ dňa 19. 8. 2003 o 17:00 hod.

C) Obecné zastupiteľstvo odvoláva
1. p. riaditeľku Mgr. Júliu Kubincovú z funkcie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou

D) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. pedagogickému zboru a Rade školy pri ZŠ E.A. Cernana predložiť OZ v termíne dňa 19. 8. 2003 do 17:00 hod. kandidáta, ktorý bude poverený dočasným riadením školy