Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 6. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2008 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 6. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. informáciu starostu o prejednaných bodoch a plnenie uznesení z poslednej schôdze OZ konanej 25. 4. 2008
4. informácie starostu obce o získaných finančných dotáciách nad rámec schváleného rozpočtu v 1. polroku 2008
5. informácie starostu obce o zrealizovaných a prebiehajúcich investičných akciách obce v 1. polroku 2008
6.návrh na zakúpenie vysielacej vložky nutnej pre zavedenie TV stanice STV3 a umožňujúcej šírenie naraz až troch TV staníc pre prípad budúceho rozšírenia ponuky TV staníc
7. informáciu starostu obce o prebiehajúcich prácach a prípravách pred rekonštrukciou ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
8. žiadosť Jany Šamajovej ml., Vysoká nad Kysucou 84 o mesačný finančný príspevok na starostlivosť o otca
9.Správu komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva o prešetrení opodstatnenosti žiadosti Jany Šamajovej ml., Vysoká nad Kysucou 84 o mesačný finančný príspevok na starostlivosť o otca
10.návrh Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva poskytnúť rodine žiadateľky finančnú výpomoc do konca kalendárneho roka 2008 vo výške 1 500,- Sk mesačne, ktorá bude vyplatená jednorázovo.
11.návrh poskytnúť finančnú výpomoc pre rodinu Šamajovú vo výške 2000,- Sk mesačne t.j. 20 000,- Sk za kalendárny rok 2008. Nakoľko Uznesením č. 1/2008 už bola rodine Šamajovej poskytnutá finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk obec by do konca roka 2008 jednorázovo vyplatila zvyšných 15 000,- Sk.
12.Informácie audítorky pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Vysoká nad Kysucou a taktiež Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2007.
13.žiadosť Vinárne „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 o zníženie nájmu z dôvodu zrealizovania investičného zámeru.
14.Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008, ktorý vypracoval hlavný kontrolór obce Jozef Vrbinár.
15.návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 6. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Ján Jánsky a aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. zavedenie nového vysielacieho kanála STV3 a nákup vysielacej vložky umožňujúcej šírenie naraz až troch TV staníc.
4. poskytnutie finančnej výpomoci pre rodinu Šamajovú vo výške 2000,- Sk mesačne t.j. 20 000,- Sk za kalendárny rok 2008. Nakoľko Uznesením č. 1/2008 už bola rodine Šamajovej poskytnutá finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk obec do konca roka 2008 jednorázovo vyplatí zvyšných 15 000,- Sk.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2008 v znení predloženého návrhu.
6. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2008

 

C) Obecné zastupiteľstvo poveruje
1. hlavného kontrolóra obce, aby do najbližšej schôdze OZ prelustroval priložené pokladničné doklady k žiadosti Vinárne „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 o zníženie nájmu z dôvodu zrealizovania investičného zámeru a navrhol o akú finančnú čiastku môže byť nájomné znížené.