Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 4. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z poslednej schôdze OZ
2. návrh Kolektívnej zmluvy
3. návrh Odmeňovacieho poriadku ako súčasti Kolektívnej zmluvy
4. návrh Organizačného poriadku ako súčasti Kolektívnej zmluvy
5. návrh Pracovného poriadku ako súčasti Kolektívnej zmluvy
6. návrh Knižničného poriadku
7. informáciu starostu obce o otvorení výdajne liekov v našej obci
8. informáciu starostu obce o prebiehajúcej výstavbe 14 malometrážnych bytov
9. informáciu starostu obce o pripravovanom pokračovaní plynofikácie obce Vysoká nad Kysucou
10. návrh na uskutočnenie verejného hovoru v Hornom Kelčove
11. žiadosť p. Jána Lysíka o predĺženie prenájmu budovy Hasičskej zbrojnice v Hornom Kelčove
12. žiadosť p. Ireny Kubalovej o odkúpenie stĺpov, ktoré slúžili na vedenie obecného rozhlasu a káblovej televízie
13. návrh poslanca p. Kužmu aby v prípade predaja bola stanovená suma 300,- Sk za jeden stĺp
14. žiadosť Domova dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou o poskytnutie sponzorského daru
15. žiadosť ZŠ Horný Kelčov o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 000,- Sk na zakúpenie PC
16. žiadosť OR HaZZ Čadca o finančnú výpomoc pri zriaďovaní hasičskej stanice v Turzovke
17. upozornenie obce Makov na zmenu tlakových pomerov
18. správu obecného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára z kontroly platenia poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
19. prosbu obyvateľov osady Škradné, ktorú tlmočila p. Gajdicová, o vyčistenie kanála vedľa cesty
20. informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii kinosály Kultúrneho domu
21. prosbu zainteresovaných obyvateľov, ktorú tlmočil p. Ďurčanský, o opravu osvetlenia v časti smerom z Rieky na hranicu
22. návrh p. Holičára aby suma za prenájom kuchynky bola 300,- Sk na jeden deň

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Kolektívnu zmluvu v znení návrhu
2. Odmeňovací poriadok ako súčasť Kolektívnej zmluvy v znení návrhu
3. Organizačný poriadok ako súčasť Kolektívnej zmluvy v znení návrhu
4. Pracovný poriadok ako súčasť Kolektívnej zmluvy v znení návrhu
5. Knižničný poriadok v znení návrhu
6. uskutočnenie verejného hovoru dňa 12. 5. 2002 o 12:00 hod.
7. žiadosť p. Jána Lysíka o predĺženie prenájmu budovy Hasičskej zbrojnice v Hornom Kelčove na dobu ďalších 5 rokov
8. návrh poslanca p. Kužmu, aby v prípade predaja železných stĺpov, ktoré slúžili na vedenie obecného rozhlasu a káblovej televízie, bola stanovená cena 300,- za jeden stĺp
9. žiadosť Domova dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou o poskytnutie sponzorského daru a to formou zhotovenia sušiaka na pádlo do záhradu a poskytnutia stavebného materiálu (cement, štrk)
10. návrh poslanca p. Holičára, aby suma za prenájom kuchynky KD bola 300,- Sk za jeden deň

C) Obecné zastupiteľstvo odporúča
1. prešetriť možnosť využitia voľných železných stĺpov pre účely obce
2. zaslať ZŠ v Hornom Kelčove vyrozumenie o vedení ich žiadosti a jej prípadné riešenie v čase, keď bude jasná situácia o presune kompetencií na obec
3. starostovi obce, dohodnúť sa zo starostami obcí v dosahu Hasičskej stanice v Turzovke o možnosti poskytnutia finančného príspevku na jej zrealizovanie
4. prešetriť opodstatnenosť prosby obyvateľov osady Škradné o vyčistenie kanála a obyvateľov smerom z Rieky na hranicu o opravu verejného osvetlenia