Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 25. 4. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2008 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 25. 4. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková  a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. plnenie uznesení z posledných schôdzí OZ konaných 15. a 19. 2. 2008
4. Návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o.
5. Návrh  Všeobecne – záväzného nariadenia o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou 
6. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
7. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Vysoká nad Kysucou
8. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Kysucou
9. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov
10.Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o chove včiel
11.Informáciu o pripravovanom predaji osobného automobilu Škoda Felícia
12.Ponuku firmy Zelený pažit s.r.o. na rekonštrukciu ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou formou rekonštrukcie a výmenou celého trávnika
13.oznámenie Rady školy pri ZŠ E. A. Cernana o ukončení funkčného obdobia
14.návrh, aby členom Rady školy ZŠ E. A. Cernana pre ďalšie funkčné obdobie bol z radov poslancov Mgr. Martin Machciník
15.žiadosť Ivana Pavelku, Vysoká nad Kysucou 139 o odkúpenie pozemku  CKN 1115/71
16.návrh, odpredať pozemok CKN 1115/71 za cenu 70,- Sk m2
17.žiadosť Lovasza Jána, Vysoká nad Kysucou 1259,  Židekovej Drahomíry, Vysoká nad Kysucou 1259,  Ďurčanského Ladislava, Vysoká nad Kysucou 1259,  Šuleka Richarda, Vysoká nad Kysucou 1259,  Opialovej Anny, Vysoká nad Kysucou 1094,  Boneca Jozefa, Vysoká nad Kysucou 184 – ako majiteľov drevených garáží o odpredaj časti parcele CKN 1475/1, na ktorom sú garáže postavené
18.návrh, odpredať časť parcele CKN 1475/1, na ktorej sú garáže postavené za cenu 70,- Sk m2
19.oznámenie p. Jozefa Holičára, Vysoká nad Kysucou 114 o vypovedaní zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove Domu služieb p.č. 200 z dôvodu ukončenia živnosti
20.žiadosť Vinárne „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 o zrekonštruovanie toaliet obcou Vysoká nad Kysucou
21.žiadosť Vinárne „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 o povolenie rekonštrukcie prenajatej kuchyne
22.žiadosť E.STA. Realitná a poradenská agentúra zastupujúca p. Petra Chlebničana  o odkúpenie podielov v parcelách EKN 7363 podiel 1/1 – 911 m2.
23.žiadosť Ing. Róberta Gaboša o odkúpenie pozemku EKN 20224 o výmere  6429 m2, ktorý bude vytýčený geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa
24.poďakovanie Zväz postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou za poskytnuté finančné prostriedky na činnosť organizácie z Rozpočtu obce na rok 2008
25.informáciu starostu obce o sprevádzkovaní Infokanála obce Vysoká nad Kysucou
26.zverejnenie výzvy na predloženie možných návrhov využitia budovy bývalej MŠ na Nižnom Kelčove prostredníctvom Infokanála obce
27.informáciu starostu obce o stretnutí komisie poverenej prípravou monografie obce
28.informáciu starostu obce o zaregistrovaní projektu „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – modernizácia školy  a zníženie energetickej náročnosti“
29.informáciu starostu obce o oficiálnom otvorení Kancelárie prvého kontaktu
30.informáciu starostu obce o schválenej dotácii z Ministerstva životného prostredia na odvodnenie cintorína v Ústredí
31.informáciu starostu obce o najbližšie plánovaných, ale i prebiehajúcich prácach
32.návrhy Viktórie Chvastekovej a Miroslava Dormana o rozšírenie ponuky TV staníc v obecnej káblovej televízii
33.žiadosť p. Pavla Pavlíka o vyčistenie priekopy pozdĺž miestnej komunikácie smerom z Rieky na Hranicu
34.nespokojnosť obyvateľov Nižného Kelčova, ktorú tlmočila Mária Varechová, zo stavom Starej cesty
35.návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 25. 4. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková  a Ján Jánsky a aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. Návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o. s podmienkou zapracovania predložených návrhov a pripomienok
4. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 7/2008 o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou 
5. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
6. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 3/2008 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Vysoká nad Kysucou
7. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Kysucou
8. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 5/2008 o chove, vodení a držaní psov
9. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 6/2008 o chove včiel
10.Mgr. Martina Machciník za člena Rady školy ZŠ E. A. Cernana pre ďalšie funkčné obdobie z radov poslancov OZ
11.žiadosť o odkúpenie pozemku  CKN 1115/71 za cenu 70,- Sk/m2
12.žiadosť o odkúpenie časti pozemku  CKN 1475/1, na ktorej sú postavené drevené garáže za cenu 70,- Sk/m2 s podmienkou, že geometrický plán zhotovia žiadatelia na vlastné náklady
13.žiadosť Vinárne „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 o zrekonštruovanie toaliet obcou Vysoká nad Kysucou
14.žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7363, t.t.p., podiel 1/1 – 911 m2 za cenu   100,- Sk/m2, nakoľko sa jedná o majetko-právne usporiadanú CKN parcelu, ktorej je obec vlastníkom v celosti
15.žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 20224 a to iba v jeho časti od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku, ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa za cenu 70,- Sk/m2. Odpredávaná časť pozemku EKN 20224 bude vytýčená geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa
16.Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2008


C) Obecné zastupiteľstvo súhlasí
1. s oslovením Firmy Zelený pažit s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou formou výmeny celého trávnika


D) Obecné zastupiteľstvo povoľuje
1. Vinárni „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 rekonštrukciu prenajatej kuchyne

E) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. Zverejniť oznam o odpredaji osobného automobilu Škoda FELÍCIA na stránkach Infokanála obce Vysoká nad Kysucou. Prípadní záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou najneskôr do 25. 5. 2008.
2. prostredníctvom Infokanála vyzvať občanov, predovšetkým obyvateľov Nižného Kelčova, o predloženie možných návrhov využitia budovy bývalej materskej školy a to v termíne do najbližšej schôdze OZ.