Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. návrh rozpočtového provizória obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2001 v príjmovej časti 7.174.000,- Sk
3. návrh rozpočtového provizória obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2001 vo výdavkovej časti 7.174.000,- Sk
4. informáciu prednostu Obecného úradu o poplatkoch a odvodoch daní z nehnuteľnosti platné v roku 2000 podľa VZN
5. informáciu starostu obce o činnosti Obecného úradu za rok 2000
6. správu p. Opialovej – matrikárka, o mechanickom a prirodzenom pohybe obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou
7. správu p. Vrbinárovej – pracovníčka kultúry, o kultúrnych akciách v obci
8. správu p. Kubačákovej – sociálna pracovníčka, o občanoch so starostlivosťou o blízku osobu a o opatrovateľských službách
9. správu p. Kubicovej – úsek daní a poplatkov, o daňových nedoplatkoch
10. správu p. Fila – prednosta OÚ, o výstavbe v obci
11. text do obecnej kroniky za rok 1998, ktorý spracovala matrikárka p. Opialová
12. text do obecnej kroniky za rok 1999, ktorý spracovala matrikárka p. Opialová
13. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednorázovú finančnú výpomoc
14. žiadosť p. Júlie Danekovej o jednorázovú finančnú výpomoc
15. žiadosť p. Márie Lukešovej o jednorázovú finančnú výpomoc
16. žiadosť p. Anny Liskovej o jednorázovú finančnú výpomoc
17. žiadosť p. Jozefa Gajdicu o jednorázovú finančnú výpomoc
18. žiadosť p. Evy Papajovej o predĺženie doby splatenia dlhu jej manžela, za predaj alkoholu a tabakových výrobkov

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. v následných úpravách text do obecnej kroniky za rok 1998, ktorý spracovala matrikárka p. Opialová
2. v následných úpravách text do obecnej kroniky za rok 1999, ktorý spracovala matrikárka p. Opialová
3. žiadosť p. Jozefa Gajdicu o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 1.500,-, ktorá je však účelovo viazaná na nákup potrebných hmotných vecí

C) Neschvaľuje
l. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednorázovú finančnú výpomoc
2. žiadosť p. Júlie Danekovej o jednorázovú finančnú výpomoc
3. žiadosť p. Márie Lukešovej o jednorázovú finančnú výpomoc
4. žiadosť p. Anny Liskovej o jednorázovú finančnú výpomoc

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. p. Papajovi zaplatiť dlh z predaja alkoholu a tabakových výrobkov do 31. 12. 2000, v opačnom prípade bude na p. Papaja uvalená exekúcia