Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2008 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. žiadosť spoločnosti A&T Reality s.r.o., ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov
4. žiadosť p. Miroslava Zajaca, Vysoká nad Kysucou 1210 o odkúpenie budovy požiarnej zbrojnice na Nižnom Kelčove a priľahlých pozemkov
5. písomné stanovisko poslanca Jána Lysík k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove
6. stanovisko DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove
7. informáciu starostu obce, ktorý zhrnul predložené stanoviská a návrhy poslancov OZ k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove
8. spoločné stanovisko a návrh obecného zastupiteľstva k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, ktoré predniesol poslanec Miroslav Dorman
9. ponuku A&T Reality s.r.o., ktorá za odpredaj areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove ponúka ako kúpnu cenu: 400 000,- Sk ako kúpnu cenu v hotovosti, po dobu 20 rokov formou odvodov 2% zo spoločnosti A&T Group a.s. prispievať sumou:
Rok 2008 až 2010 – 50 000,- Sk ročne (v prípade, že odvádzaná 2% z dane by tvorili nižšiu sumu – doplatíme rozdiel do 50 000,- Sk; v prípade, že by to bolo viac suma by sa na 50 000,- Sk neznižovala)
Rok 2011 – 80 000,- Sk (taktiež platí to čo vyššie)
Rok 2012 až 2027 – 100 000,- Sk ročne (taktiež platí to čo vyššie)
Spoločnosť sa zaväzuje zrekonštruovať budovu vrátane prízemia,  zatepliť budovu, vymeniť okná a vchodové a garážové dvere, zabezpečiť i vykurovanie prízemia, bezplatne prenajať prízemie DHZ Nižný Kelčov po dobu existencie organizácie a znášať režijné náklady na energie. Ak bude potrebný doplnok územného plánu, tento uhradí kupujúci. V prípade krachu resp. insolventnosti spoločnosti bude mať predkupné právo obec a spoločnosť A&T Reality s.r.o. sa zaväzuje nepredať ani neprenajať budovu a priľahlého areálu tretej osobe.
10. žiadosť p. Rudolfa Segeča, Vysoká nad Kysucou 210 o zmenu  platenia paušálu za odber pitnej vody na osobu
11. žiadosť Marcely Delinčákovej, Vysoká nad Kysucou 211 o vyjadrenie a potvrdenie platnosti kúpno-predajnej zmluvy
12. Projekt internetizácie  MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet
13. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 2/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník a  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. kúpnu cenu za odpredaj areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove a to: 400 000,- Sk ako kúpnu cenu v hotovosti, po dobu 20 rokov formou odvodov 2% zo spoločnosti A&T Group a.s. prispievať sumou:
Rok 2008 až 2010 – 50 000,- Sk ročne (v prípade, že odvádzaná 2% z dane by tvorili nižšiu sumu – doplatíme rozdiel do 50 000,- Sk; v prípade, že by to bolo viac suma by sa na 50 000,- Sk neznižovala)
Rok 2011 – 80 000,- Sk (taktiež platí to čo vyššie)
Rok 2012 až 2027 – 100 000,- Sk ročne (taktiež platí to čo vyššie)
Spoločnosť sa zaväzuje zrekonštruovať budovu vrátane prízemia,  zatepliť budovu, vymeniť okná a vchodové a garážové dvere, zabezpečiť i vykurovanie prízemia, bezplatne prenajať prízemie DHZ Nižný Kelčov po dobu existencie organizácie a znášať režijné náklady na energie. Ak bude potrebný doplnok k územnému plánu, tento uhradí kupujúci. V prípade krachu resp. insolventnosti spoločnosti bude mať predkupné právo obec a spoločnosť A&T Reality s.r.o. sa zaväzuje nepredať ani neprenajať budovu a priľahlého areálu tretej osobe.
4. žiadosť Marcely Delinčákovej, Vysoká nad Kysucou 211 o potvrdenie platnosti kúpno-predajnej zmluvy
5. podporu Projektu internetizácie MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet.
6. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2008


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Rudolfa Segeča, Vysoká nad Kysucou 210 o zmenu  platenia paušálu za odber pitnej vody na osobu
2. žiadosť p. Miroslava Zajaca, Vysoká nad Kysucou 1210 o odkúpenie budovy požiarnej zbrojnice na Nižnom Kelčove a priľahlých pozemkov