Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 11. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o činnosti Obecného úradu a obecného zastupiteľstva – v príjmovej časti 10 252 000,- Sk a výdavkovej časti 9 288 00,- Sk
3. informáciu starostu obce o bezplatnom prevode miestneho zdravotného strediska do vlastníctva obce
4. informáciu starostu obce o priebehu výstavby plynovodu v obci
5. informáciu starostu obce o prebiehajúcej rekonštrukcii satelitného rozvodu v obci
6. ponuku p. Jozefa Bitalu na údržbu cestných komunikácií v Hornom Kelčove
7. návrh OÚ úsek kultúry na vyradenie zastaralej, duplikátnej, opotrebovanej a obsahovo nevyhovujúcej literatúry
8. žiadosť OÚ úsek sociálnych vecí o odsúhlasenie preberania dôchodkov pre p. Annu Barčákovú a Annu Bobekovú
9. žiadosť Terézie Ježíkovej o odkúpenie parcely č. KN 1254
10. žiadosť spotrebného družstva Jednota o udelenie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o nájme nahnuteľností č.s. 208 - bývalá predajňa mäsa, pre činnosť: predaj lacného textilu
11. list p. Heleny Putoríkovej, ako odozvu na neschválenie odpustenia poplatkov vo výške 9 777,- Sk
12. žiadosť p. Anny Špacaiovej o odkúpenie obecného bytu
13. žiadosti p. Jitky Turiakovej, Jozefa Gajdicu a Júlie Danekovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
14. žiadosť Polikliniky Turzovka o sponzorský finančný príspevok na zakúpenie nového sanitného vozidla
15. žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočil p. Jozef Jankech o preplatenie cestovného žiakom, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťažiach
16. návrh p. Jozefa Vrbinára o vykonanie inventarizácie v obci
17. návrh starostu obce o prešetrenie názorov občanov Nižného Kelčova na možnú zmenu TV programov
18. návrh p. Mariána Cvikla o vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a starostovi obce
19. návrh starostu obce o konaní sa najbližšej schôdze Obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2000

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. ponuku p. Jozefa Bitalu na údržbu cestných komunikácií v Hornom Kelčove v prípade že dodrží sľúbenú cenu 400,- Sk za jednu motohodinu; v prípade odstúpenia od zmluvy bude túto prácu vykonávať firma B + B Korňa
2. návrh OÚ úsek kultúry na vyradenie zastaralej, duplikátnej, opotrebovanej a obsahovo nevyhovujúcej literatúry pod číslami 4858 – 5383, pričom spomenutú literatúru treba najskôr ponúknuť Detskému domovu a Domovu dôchodcov
3. žiadosť OÚ úsek sociálnych vecí o odsúhlasenie preberania dôchodkov pre p. Annu Barčákovú pre ktorú bude dôchodok preberať jej dcéra p. Veronika Kubincová a pre p. Annu Bobekovú, pre ktorú bude preberať dôchodok taktiež jej dcéra p. Anna Ondruchová
4. žiadosť spotrebného družstva Jednota o udelenie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o nájme nehnuteľnosti č.s. 208 - bývalá predajňa mäsa, pre činnosť: predaj lacného textilu p. Urbánkovej
5. inventarizačné komisie v zložení:
a) požiarna zbrojnica Vyšný Kelčov: Mgr. Milan Pivko
                                                                 Ján Ďurčanský
                                                                 Jozef Matejík
b) požiarna zbrojnica Nižný Kelčov: Peter Dorman
                                                                  Milan Dorman
                                                                  Mgr. Anton Varecha
c) TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou: Jozef Jurčo
                                                                     Jozef Holičár
                                                                     Marián Cvikel
d) Obecný úrad Vysoká nad Kysucou: Ján Filo 
                                                                     Emília Jurčová
                                                                     Mgr. Anton Varecha
                                                                     Anna Opialová
                                                                     Daniela Kubicová
                                                                     Anna Vrbinárová
                                                                     Margita Kubačáková
d) centrálna inventarizačná komisia: Jozef Holičár
                                                                   Emília Jurčová
                                                                   Jozef Jankech
                                                                   Daniela Kubicová
                                                                   Mgr. Anton Varecha
6. návrh o vyplatení odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a starostovi obce. Jedná sa o čiastku 49.000,- Sk, z ktorej bude p. Gajdicovej vyplatená odmena za zápis uznesení vo výške 2.000,- Sk, a zvyšná čiastka bude rozdelená medzi 15-tich poslancov a obecného kontrolóra. OZ ďalej schválilo odmenu starostovi obce vo výške 150% mesačného platu. Odmeny budú vyplatené 15. 12. 2000.
7. termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva 15. 12. 2000

C) Neschvaľuje
l. žiadosť Terézie Ježíkovej o odkúpenie parcely č. KN 1254
2. žiadosť p. Anny Špacaiovej o odkúpenie obecného bytu
3. žiadosť Polikliniky Turzovka o sponzorský finančný príspevok na zakúpenie nového sanitného vozidla
4. žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočil p. Jozef Jankech o preplatenie cestovného žiakom, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťažiach

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. po formálnej stránke doplniť žiadosť p. Anny Špacaiovej a v čase odpredaja obecného bytu jej žiadosť akceptovať ako žiadosť o odkúpenie
2. sústrediť žiadosti p. Jitky Turiakovej, Jozefa Gajdicu a Júlie Danekovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci do najbližšej schôdze OZ

E) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. previesť fyzickú inventarizáciu obecného majetku do 31. 12. 2000 a výsledky spracovať do 15. 2. 2000