Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 22. 9. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o hospodárskom výsledku za 1. polrok 2000
3. informáciu starostu obce o možnosti odkúpenia traktora, ktorý je toho času v obecnom prenájme za cenu 220.000,- Sk
4. informáciu obecného kontrolóra o nedoplatku p. Papaja, p. Banetkovej a p. Putoríkovej z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
5. informáciu starostu obce o financovaní výstavby vodovodu na Nižnom Kelčove a vo Vyšnom Kelčove
6. informáciu starostu obce o priebehu výstavby plynovodu
7. informáciu starostu obce o príprave rekonštrukcie satelitného rozvodu
8. žiadosť p. Jozefa Bitalu o odpustenie dlhu 4.356,- Sk za prenájom garážových priestorov
9. žiadosť p. Ivany Balážovej o povolenie prihlásiť sa na trvalý pobyt
10. žiadosť p. Petra Sasinku o: - odsúhlasenie prevádzkových hodín v hostinci SOJKA
      - povolenie prevádzky tanečných zábav a diskoték
     - odpustenie poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v období od 15. 9. 2000 do 31. 12. 2000
11. žiadosť p. Petra Adamca o prenájom skladových priestorov v centre obce
12. žiadosť p. Jozefa Holičára o zníženie výšky nájomného o výšku nákladov na rekonštrukciu podlahy v predajnej miestnosti o rozmere 300 m2
13. žiadosť p. Heleny Putoríkovej o odpustenie nedoplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
14. ústnu žiadosť p. Galčíka, ktorú tlmočila p. Vlasta Gajdicová, o poskytnutie priestorov v centre obce, kde by počas zimných mesiacov mohol p. Galčík bývať, kvôli pravidelnej dochádzke na dialýzu

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. možnosť odkúpenia traktora, ktorý je toho času v obecnom prenájme za cenu 220.000,- Sk
2. posledný možný termín zaplatenia nedoplatkov p. Papaja, p. Banetkovej a p. Putoríkovej z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov do 30. 11. 2000. Po tomto termíne im bude pripočítaných i 5% z dlžnej sumy.
3. žiadosť p. Jozefa Bitalu o odpustenie dlhu 4.356,- Sk za prenájom garážových priestorov
4. žiadosť p. Petra Sasinku o povolenie prevádzky Tanečných zábav a Diskoték v hostinci SOJKA s podmienkou sprevádzkovania miestnosti na predaj základných potravín (chlieb, mlieko, údeniny atď.)
5. žiadosť p. Petra Adamca o prenájom skladových priestorov v centre obce
6. žiadosť p. Jozefa Holičára o zníženie výšky nájomného o výšku nákladov (15.000,-Sk) na rekonštrukciu podlahy v predajnej miestnosti o rozmere 300 m2

C) Neschvaľuje
l. žiadosť p. Petra Sasinku o odpustenie poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v období od 15. 9. 2000 do 31. 12. 2000
2. žiadosť p. Heleny Putoríkovej o odpustenie nedoplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. k žiadosti p. Petra Sasinku o schválenie otváracích hodín v hostinci SOJKA doložiť rozpis otváracích hodín prevádzky
2. žiadosť p. Galčíka, ktorú tlmočila p. Vlasta Gajdicová, o poskytnutie priestorov v centre obce, kde by počas zimných mesiacov mohol p. Galčík bývať, kvôli pravidelnej dochádzke na dialýzu, riešiť s riaditeľkou Domova dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou a rodinnými príslušníkmi

E) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. obecnému kontrolórovi vyčísliť príjem z prevádzkovania obecného rozhlasu

F) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. nariadenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7. 7. 2000 písmeno E odstavec 1