Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 14. 12. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2007 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 14. 12. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. kontrolu uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. žiadosť p. Jozefa Martiníka, Turzovka – Stred 375 o odkúpenie ponuku
5. návrh PHaSR obce Vysoká nad Kysucou
6. návrh Všeobecného - záväzného nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. opravu formálnych chýb v návrhu Všeobecného - záväzného nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to:
- str. 2 v úvodnom odstavci opraviť formálnu chybu a opraviť dátum účinnosti „... s účinnosťou od 1. januára 2008...“
- str. 6 v §11: „2. splátka do 31. septembra“
8. návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007
9. koncoročnú správu prednostu obecného úradu Mgr. Antona Varechu
10.koncoročnú správu p. Daniely Kubicovej z úseku daní a poplatkov
11.koncoročnú správu p. Emílie Kubincovej z úseku financií a školstva
12.koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe
13.koncoročnú správu p. Margity Kubačákovej z úseku sociálnej starostlivosti
14.koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a o uskutočnených kultúrnych akciách v roku 2007
15.koncoročnú správu p. Jána Fila z úseku výstavby o investičných akciách obce
16.koncoročnú správu Mgr. Antona Varechu z úseku poľnohospodárstva a štatistiku zo schôdzí obecného zastupiteľstva
17.finančnú  čiastku schválenú OZ dňa 20. 2. 2007 uznesením č. 1/2007 ako pridelenie finančnej podpory vo výške 200 000,- Sk na výstavbu areálu oddychu a športu pri farskom kostole sv. Matúša presunúť a využiť pre potreby farského úradu
18.návrh na vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu, Školskej jedálne pri MŠ Vysoká nad Kysucou, Zdravotného strediska a DHZ Nižný Kelčov
19.návrh, na vyplatenie mimoriadnej odmeny, vo výške mesačného platu, starostovi obce pri príležitosti dožitia sa životného jubilea
20.návrh, na zvýšenie ročného zápisného do Obecnej knižnice
21.návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008
22.návrh p. Márie Varechovej o zaslanie písomnej žiadosti na Obvodné riaditeľstvo policajného zboru, aby príslušná policajná hliadka pravidelnejšie kontrolovala a preverovala mladistvých zdržujúcich sa v autobusovej zastávke – Základná škola
23.návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 7/2007


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 14. 12. 2007
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník a  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová návrh na zrušenie Spoločného úradu
3. odkúpenie pozemku t.j. časť parcely EKN 20209 tzv. skotňu pozdĺž parcely CKN 3027 až po jej koniec s podmienkou, že žiadateľ doloží písomné súhlasy dotknutých susedov a to p. Jarošovej, p. Mišiakovej, p. Krišťákovej, p. Vavricovej, p. Lovasza a p. Janitu. Geometrický plán pre vytýčenie presnej časti parcely dá zhotoviť žiadateľ.
4. PHaSR obce Vysoká nad Kysucou v znení predloženého návrhu
5. Všeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého a doplneného návrhu
6. úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007
7. finančnú  čiastku vo výške 200 000,- Sk schválenú OZ dňa 20. 2. 2007 uznesením č. 1/2007  na výstavbu areálu oddychu a športu pri farskom kostole sv. Matúša, presunúť ju na využitie pre potreby farského úradu
8. vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu, Školskej jedálne pri MŠ Vysoká nad Kysucou, Zdravotného strediska a DHZ Nižný Kelčov v zmysle predloženého návrhu
9. vyplatenie mimoriadnej odmeny, vo výške mesačného platu, starostovi obce pri príležitosti dožitia sa životného jubilea
10.zvýšenie ročného zápisného do Obecnej knižnice v zmysle predloženého návrhu a to: Dospelí – 40,- Sk; Deti – 20,- Sk; zaslanie 1. upomienky – 10,- Sk;  2. upomienky – 20,- Sk; 3. upomienky – 30,- Sk
11.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2008
12.Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2007


C) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. zaslať písomnú žiadosť na Obvodné riaditeľstvo policajného zboru, aby príslušná policajná hliadka pravidelnejšie kontrolovala a preverovala mladistvých zdržujúcich sa v autobusovej zastávke – Základná škola