Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 4. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2007 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 4. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. kontrolu uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou, ktoré vypracoval Ing. arch. Vladimír Macura
5. návrh  Zápisu do obecnej kroniky za rok 2004
6. návrh  Zápisu do obecnej kroniky za rok 2005
7. žiadosť p. Silvie Kazíkovej, Vináreň „HELA“, Vysoká nad Kysucou 215 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2004
8. žiadosť Materskej školy, Vysoká nad Kysucou 286 o navŕšenie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov na rok 2007
9. odvolanie sa p. Terézie Liskovej, Vysoká nad Kysucou 67 voči Uzneseniu č. 1/2007 o neodpustení platby za odobratú vodu
10. žiadosť Mgr. Martina Dočára, Vysoká nad Kysucou 284 o súhlas s predajom nehnuteľnosti EN 4092/2 o výmere 170 m2
11. žiadosť DHZ Horný Kelčov o pridelenie finančných prostriedkov na požiarnu techniku
12. žiadosť p. Róberta Gajdoša R. a G., Makov – Čierne 186 o preskúmanie problému s príjazdovou cestou k rekreačnému zariadeniu
13. žiadosť DDaDSS, Vysoká nad Kysucou 287 o oslobodenie od dani z nehnuteľnosti
14. žiadosť Amálie Kužmovej a Pavla Kužmu o odpredaj pozemku č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž
15. žiadosť OV Zväzu protifašistických bojovníkov o finančnú podporu na činnosť
16. poďakovanie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami za pridelené finančné prostriedky na činnosť organizácie
17. návrh Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva na zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Ivana Zemana, Vysoká nad Kysucou č.p.  305
18. návrh p. Emila Matejova na zhotovenie vyrezávanej krížovej cesty pri farskom kostole sv. Matúša
19. návrh starostu obce na realizáciu monografie obce
20. návrh p. Márie Varechovej, predsedkyne Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva na rozšírenie členov komisie o p. Máriu Kováčikovú
21. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/2007


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 4. 2007
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník,  návrhová komisia aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou, ktoré vypracoval Ing. arch. Vladimír Macura
4. Zápis do obecnej kroniky za rok 2004
5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2005
6. žiadosť p. Silvie Kazíkovej, Vináreň „HELA“, Vysoká nad Kysucou 215 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2004 na ďalšie 3 roky
7. odpredaj nehnuteľnosti EN 4092/2 o výmere 170 m2 za sumu 35,- Sk/m2
8. žiadosť DHZ Horný Kelčov o pridelenie finančných prostriedkov na požiarnu techniku vo výške 50 000,- Sk s podmienkou, že hasičské družstvá DHZ Horný Kelčov nebudú 1 rok dostávať tzv. reprezentačné, čo doteraz predstavovalo 100,- Sk na člena družstva
9. pridelenie finančných prostriedkov na činnosť OV Zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 1 000,- Sk
10. zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Ivana Zemana, Vysoká nad Kysucou  č.p.  305 v trvaní 2 hodiny
11. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2007

 

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. odvolanie sa p. Terézie Liskovej, Vysoká nad Kysucou 67 voči Uzneseniu  č. 1/2007 o neodpustení platby za odobratú vodu
2. žiadosť Amálie Kužmovej a Pavla Kužmu o odpredaj pozemku č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž

 

D) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. vedeniu obce zostaviť pracovný resp. autorský kolektív pre prípravu monografie obce, predložiť OZ možný rozpočet a predpokladané náklady na vydanie monografie
2. vedeniu obce preriešiť problém príjazdovej cesty k rekreačnému zariadeniu p. Róberta Gajdoša v zmysle jeho návrhu. 
3. predsedkyni Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva Márii Varechovej, predložiť k predmetnému návrhu doplnenie člena komisie i vyjadrenie samotnej komisie