Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2006 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 19. 12. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2006 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 12. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan,  návrhová komisia aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová a návrh aby funkciu zapisovateľa vykonával Mgr. Anton Varecha
3. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré zreferovala predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Mgr. Irena Machciníková
4. sľub novozvoleného starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka
5. sľub poslancov Obecného zastupiteľstva
6. vystúpenie novozvoleného starostu
7. kandidátov mandátovej komisie: Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová
8. návrh na verejné hlasovanie členov obecného zastupiteľstva
9. návrh starostu obce aby funkciu zástupcu starostu obce vykonával p. Ján Lysík
10. návrh na zriadenie obecnej rady v zložení: Ján Lysík, Miroslav Dorman,               Mária Varechová
11. návrh na zriadenie komisií – Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva; Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva; Komisia pre oblasť financií, správy majetku; Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby; Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
12. plat starostu, ktorého výška je určená v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
13. návrh aby funkciu sobášiacich vykonávali: Mgr. Martin Machciník, Ján Lysík, Viktória Chvasteková, Mária Varechová
14. zámer predaja pozemkov, ktoré tvoria areál bývalej Materskej školy na nižnom Kelčove za cenu 100,- Sk/m2 a ktorý podali p. Irena Vaňková, Husová 2, Havířov Město a p. Anna Chromčáková, Jašíková 2469, Čadca
15. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou o finančný príspevok na výmenu okien vo farskom kostole sv. Matúša
16. žiadosť p. Františka Mojíka, ktorú tlmočila sociálna pracovníčka p. Margita Kubačáková, o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk

B) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan  zložili zákonom prepísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva


C) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje
1. obecnú radu
2. Komisiu pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva; Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva; Komisiu pre oblasť financií, správy majetku; Komisiu pre oblasť životného prostredia, výstavby; Komisiu kontroly verejného poriadku, požiarníctva


D) Obecné zastupiteľstvo volí
1. zástupcu starostu p. Jána Lysíka
2. členov obecnej rady Ján Lysík, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan
3. predsedu Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva – Antona Opiala; predsedu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva – Máriu Varechovú; predsedu Komisie pre oblasť financií, správy majetku – Jána Lysíka; predsedu Komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby – Jozefa Zborovana;  predsedu Komisie kontroly verejného poriadku, požiarníctva – Miroslava Dormana
4. do mandátovej komisie: Mgr. Annu Sujovú, Vlastu Gajdicovú


E) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 12. 2006
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan,  návrhová komisia aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová a aby funkciu zapisovateľa vykonával Mgr. Anton Varecha
3. plat starostu, ktorého výška je určená v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
4. aby funkciu sobášiacich vykonávali – Mgr. Martin Machciník, Ján Lysík, Viktória Chvasteková a Mária Varechová
5. verejné hlasovanie členov Obecného zastupiteľstva
6. výkup pozemkov, ktoré tvoria areál bývalej Materskej školy na Nižnom Kelčove za cenu 100,- Sk/m2, avšak v prípade, že navrhovateľky budú ochotné predať i zvyšnú časť - v tom prípade za nižšiu cenu, ktorá bude prejednaná OZ
7. poskytnutie finančného príspevku Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou na výmenu okien vo farskom kostole sv. Matúša vo výške 90 000,- Sk
8. žiadosť p. Františka Mojíka, ktorú tlmočila sociálna pracovníčka p. Margita Kubačáková, o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk


F) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva