Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 8. 9. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2006 v doc formáte Sample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 8. 9. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Anton Opial a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. informáciu starostu obce o slávnostnom začatí stavby Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc a o stavbe samotnej
4. žiadosť MR Shoe, s.r.o., Miroslav Korchaník, Turzovka Vyšný koniec 82 o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia predajne SECONDHAND-u
5. žiadosť FRONTIER spol. s.r.o., Palárikova 2311, Čadca o prenájom nebytových priestorov bývalej lekárne v budove zdravotného strediska, za účelom obnovenia činnosti výdajne liekov
6. žiadosť MEDIA-DS, s.r.o., všeobecné lekárstvo, Vysoká nad Kysucou 1260 o zníženie nájomného
7. návrh na vytvorenie 3 volebných obvodov pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať dňa 2. 12. 2006 s nasledovným počtom poslancov: 1. volebný obvod Ústredie – 4 poslanci, 2. volebný obvod Nižný Kelčov – 2 poslanci a 3. volebný obvod Vyšný Kelčov – 2 poslanci
8. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o pohrebníctve
9. žiadosť p. Anny Kubicovej, Vysoká nad Kysucou 1244 o navýšenie úväzku opatrovateľskej služby pre imobilného otca
10. žiadosť sl. Adely Vilimovej, Vysoká nad Kysucou 1259/13 o prenájom obecného pozemku za účelom výstavby drevenej montovanej garáže
11. doloženie vyjadrení dotknutých organizácií k podnikateľskému zámeru p. Jána Jantoša – zriadene výkupu železa a farebných kovov
12. návrh výšky nájmu za prenajatý pozemok pre účely zriadenia výkupu železa a farebných kovov p. Jánom Jantošom a to do konca roku 2007 nájomné vo výške           a následne bude nájomné zvýšené na 10,- Sk/m2 ročne a to na dlhodobý nájom
13. návrh p. Margity Kubačákovej, sociálnej pracovníčky obce, na vyplatenie 1 000,- Sk každému z troch detí p. Jána Šimeka, ktoré sú umiestnené v Stredisku pomoci v Čadci, na nákup školských potrieb
14. žiadosť p. Ľuboša Dormana, Vysoká nad Kysucou 487 o zakúpenie paliva na zimné obdobie
15. žiadosť p. Anny Juríkovej o finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk na individuálny satelitný prijímač
16. žiadosť p. Melánie Šobichovej, Vysoká nad Kysucou 77 o darovanie alebo predaj pozemku CKN 551 o výmere 28m2
17. ústnu žiadosť p. Anny Vrbinárovej, Vysoká nad Kysucou 317 o zrezanie tuje pri hrobe rodičov na cintoríne v Ústredí, nakoľko jej koreňový systém spôsobuje dvíhanie a lámanie pomníkovej obruby
18. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2006


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 8. 9. 2006
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Anton Opial a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. žiadosť MR Shoe, s.r.o., Miroslav Korchaník, Turzovka Vyšný koniec 82 o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia predajne SECONDHAND-u
4. žiadosť FRONTIER spol. s.r.o., Palárikova 2311, Čadca o prenájom nebytových priestorov bývalej lekárne v budove zdravotného strediska, za účelom obnovenia činnosti výdajne liekov s výškou nájmu 150,- Sk po dobu prvého roka činnosti
5. vytvorenie 3 volebných obvodov pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať dňa 2. 12. 2006 s nasledovným počtom poslancov: 1. volebný obvod Ústredie – 4 poslanci, 2. volebný obvod Nižný Kelčov – 2 poslanci a 3. volebný obvod Vyšný Kelčov – 2 poslanci
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o pohrebníctve
7. výšku nájmu za dlhodobý prenájom časti pozemku CKN 3383 v areáli hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom zriadenia výkupu železných a farebných kovov vo výške 5,- Sk/m2 do konca roku 2007 a následne bude nájomné zvýšené na 10,- Sk/m2 ročne a to na dlhodobý prenájom 
8. vyplatenie 1 000,- Sk každému z troch detí p. Jána Šimka, ktoré sú umiestnené v Stredisku pomoci v Čadci, na nákup školských potrieb
9. žiadosť p. Ľuboša Dormana, Vysoká nad Kysucou 487 o zakúpenie paliva na zimné obdobie v sume 1 000,- Sk
10. žiadosť p. Melánie Šobichovej, Vysoká nad Kysucou 77 o darovanie alebo predaj pozemku CKN 551 o výmere 28m2 a to za cenu 1,- Sk/m2 s podmienkou, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku a taktiež zabezpečí i samotný prevod
11. žiadosť p. Anny Vrbinárovej, Vysoká nad Kysucou 317 o zrezanie tuje pri hrobe rodičov na cintoríne v Ústredí, nakoľko jej koreňový systém spôsobuje dvíhanie a lámanie pomníkovej obruby
12. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2006


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť MEDIA-DS, s.r.o., všeobecné lekárstvo, Vysoká nad Kysucou 1260 o zníženie nájomného
2. žiadosť p. Anny Juríkovej o finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk na individuálny satelitný prijímač


D) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. komisii pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva spoločne so sociálnym pracovníkom zo spoločného úradu v Turzovke o prešetrenie opodstatnenosti opatrovateľskej služby u otca p. Anny Kubicovej
2. preveriť možnosť výstavby garáže na inom pozemku