Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2010 v pdf formáte alt 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-5/2010
Program schôdze obecného zastupiteľstva konanej dňa 5. 11. 2010.

2-5/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh aby zapisovateľa vykonával: Mgr. Anton Varecha.

3-5/2010
Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predošlej schôdze obecného zastupiteľstva.

4-5/2010
Návrh Úpravy obecného rozpočtu na rok 2010.

5-5/2010
Návrhy Zápisov do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009.

6-5/2010
Správu z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou.

7-5/2010
Návrh na stanovenie limitu pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 €.

8-5/2010
Návrh hlavného kontrolóra obce na dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce.

9-5/2010
Návrh hlavného kontrolóra obce, menovať inventarizačnú komisiu, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladní v školskej jedálni a v materskej škole minimálne 4x ročne.

10-5/2010
Návrh Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na uzavretie zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou.

11-5/2010
Návrh Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek kultúry a obecná knižnica, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie kníh a brožúr.

12-5/2010
Žiadosť pána Petra Kubačáka, Ústredie 153, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou.

13-5/2010
Žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou o schválenie finančnej hotovosti v pokladni materskej školy.

14-5/2010
Žiadosť pani Pavlíny Pekaríkovej, Semeteš 1004, 023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc.

15-5/2010
Ústna žiadosť pani Daniely Bongilajovej, Nižný Kelčov 554, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočila Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, o jednorázovú finančnú výpomoc pre Petru Gažiovú na nákup zimného oblečenia.

16-5/2010
Žiadosť ZŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu.

17-5/2010
Žiadosť Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek financií, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu.

18-5/2010
Žiadosť Ing. Ladislava Kubačáka – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ústredie 168, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky.

19-5/2010
Návrh pána Jána Lisíka – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou na vyplatenie odmeny starostovi obce.

20-5/2010
Návrh pána Jána Lisíka – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou na vyplatenie odmeny zapisovateľovi návrhovej komisie pánovi Miroslavovi Dormanovi.

21-5/2010
Pripomienku pani Márie Varechovej o naplnenie uznesenia č. 13-2/2010.

22-5/2010
Pripomienku pána Pavla Pavlíka na preplatenie štartovného a diét, v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2008, za účasť na hasičských súťažiach mužov a žien DHZ Horný Kelčov v priebehu kalendárneho roka 2010.

23-5/2010
Návrh Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2010.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-5/2010
Program schôdze obecného zastupiteľstva konanej dňa 5. 11. 2010.

2-4/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh aby zapisovateľa vykonával: Mgr. Anton Varecha.

4-5/2010
Úpravu obecného rozpočtu na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu.

5-5/2010
Zápisy do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009 v zmysle predložených návrhov.

7-5/2010
Limit pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 €.

8-5/2010
Dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce.

10-5/2010
Uzavretie zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina a obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu.

11-5/2010
Vyradenie kníh a brožúr z Obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu.

14-5/2010
Žiadosť pani Pavlíny Pekaríkovej, Semeteš 1004, 023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 € a to formou nákupu zimného oblečenia pre tri školou povinné deti. Nákup zrealizuje sociálny pracovník obce p. Margita Kubačáková.

15-5/2010
Ústnu žiadosť pani Daniely Bongilajovej, Nižný Kelčov 554, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočila Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, o jednorázovú finančnú výpomoc pre Petru Gažiovú na nákup zimného oblečenia vo výške 100 €.

16-5/2010
Vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu.

17-5/2010
Vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu.

18-5/2010
Preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky pre Ing. Ladislava Kubačáka – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ústredie 168, 023 55 Vysoká nad Kysucou v rozsahu ako sa uvádza v žiadosti.

19-5/2010
Vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 2000 €.

20-5/2010
Vyplatenie odmeny zapisovateľovi návrhovej komisie pánovi Miroslavovi Dormanovi vo výške 100 €.

23-5/2010
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010.Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

12-5/2010
Žiadosť pána Petra Kubačáka, Ústredie 153, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou.Obecné zastupiteľstvo doporučuje

9-5/2010
Hlavnému kontrolórovi obce návrh na menovanie inventarizačnej komisie, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladne minimálne 4x ročne, predložiť novému obecnému zastupiteľstvu.