Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 7. 9. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2010 v pdf formáte alt 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-4/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 7.9. 2010

2-4/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr.Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozef Chvastek.

3-4/2010
Návrh investičných akcií pre rok 2010 – rekonštrukcie MK.

4-4/2010
Žiadosť Patrika Banetku, Vysoká nad Kysucou 873, 023 55 o dokončení prístupovej cesty k rodinnému domu č. 873.

5-4/2010
Žiadosť Antona a Moniky Dorociakovej, Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 o 3 mesačnú úľavu pri splácaní nájomného za prenajaté priestory.

6-4/2010
Žiadosť J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158, 023 55 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008.

7-4/2010
Žiadosť Bc. Jitka Matušíková , Vysoká nad Kysucou 878, 023 55 o neoprávnenom používaní pozemku ako točňu pre vozidlá vykonávajúce údržbu MK a zvoz odpadu.

8-4/2010
Žiadosť SP MEDICA s.r.o., Vysoká nad Kysucou 599, 023 55 o výmenu okien a rekonštrukciu toaliet zdravotného strediska.

9-4/2010
Žiadosť Antónie Hrkútovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 o jednorázovú finančnej výpomoc.

10-4/2010
Ústna žiadosť p. Boženy Strkáčovej nar. 2.3.1929, Vysoká nad Kysucou 427, 023 55.

11-4/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka, OcÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 o presune finančných prostriedkov s obecného účtu pre ZŠ Horný Kelčov v výške 5000 € na mesiac september.

12-4/2010
Návrh uznesenia 4/2010

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-4/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 7.9. 2010

2-4/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Mgr.Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozef Chvastek.

5-4/2010
Žiadosť Antona a Moniky Dorociakovej, Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 o 3 mesačnú úľavu pri splácaní nájomného za prenajaté priestory vo výške 75 €.

6-4/2010
Žiadosť J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158, 023 55 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008.

9-4/2010
Žiadosť Antónie Hrkútovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 o jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 150 €.

10-4/2010
Ústna žiadosť p. Boženy Strkáčovej nar. 2.3.1929, Vysoká nad Kysucou 427, 023 55 o jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 100 €.

12-4/2010
Návrh uznesenia 4/2010