thumb Farnosť Vysoka nad Kysucou.jpg1. Sväté omše:

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia môže byť v kostole obmedzený počet veriacich. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť a disciplínu veriacich navštevujúcich sv. omše už nie je potrebné, aby ste si miesto v kostole rezervovali. Naďalej ostáva v platnosti, že sv. omša slávená v sobotu je vyhradená pre seniorov nad 65 rokov. Aby však nedošlo k porušeniu  prijatých opatrení  prosíme Vás, aby ste pred a počas nedeľných sv. omší dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby, ktorú zabezpečujú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou.

 

  

  Vysoká nad Kysucou Vyšný Kelčov
Pondelok 17:45 -
Utorok 17:45 -
Streda 17:45 (online prenos) -
Štvrtok 6:30 -
Piatok 17:45 16:00
Sobota  17:45 SENIORI -
Nedeľa

7:15

9:30 (online prenos)

11:00

 

 

Je potrebné bez výnimiek rešpektovať podmienky Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky, kontaktné plochy a podlahu. Prosím, aby po každej sv. omši zostali 3-4 dobrovoľníci a vykonali dezinfekciu chrámového priestoru.
 • na sv. omši môže byť také množstvo veriacich, aby boli dodržané vzájomné odstupy min. 2 metre. Usporiadatelia umožnia vstup na nedeľné sv. omše len prihláseným. Všetci sedia na vyznačených miestach, vzájomné odstupy dodržiavajú aj pri svätom prijímaní, pri vchádzaní i vychádzaní z kostola. Dvojmetrové odstupy sú vyznačené páskami na podlahe.
 • dané odstupy sa netýkajú členov jednej domácnosti. Pre viacčlenné rodiny (7+) je vyhradené miesto na chóruse (treba si ho rezervovať).
 • sakristia je vyhradená pre asistenciu a lektorov (podľa rozpisu). Všetci ostatní zaujmú miesto v kostole.
 • vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • pri vchode aplikovať dezinfekciu na ruky.
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • zabezpečiť stále vetranie interiéru. Z tohto dôvodu budú otvorené dvere a okná.
 • skrátiť bohoslužby (toto treba zohľadniť pri príhovoroch, preferovať recitovanie pred spevom a pod.). Z tohto dôvodu sa nebudeme spoločne modliť ruženec. Neprichádzajte zbytočne skoro pred začiatkom bohoslužieb.
 • znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
 • Eucharistia sa podáva do rúk.
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti pri dodržiavaní týchto pravidiel, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

2. Prenosy bohoslužieb

Z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce Vysoká nad Kysucou:

· nedeľa o 9:30 hod.

 

3. Otvorenie kostola

V nedeľu popoludní zostáva farský kostol otvorený pre súkromnú modlitbu v čase 13:00 – 18:00 hod. Prosím, nezdržiavajte sa vo vnútri vo zvýšenom počte a dodržiavajte všetky aktuálne nariadenia a obmedzenia.

 

4. Spoveď

Možnosť vyspovedať sa bude pol hodinu pred sv. omšami vo farskej záhrade, alebo si môžete dohodnúť individuálny termín na čísle 0918 876 246.