Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2019 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 15. 02. 2019 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. 

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou, ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebníctve, VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a Zmluvy o nájme hrobového miesta upovedomuje tých nájomcov hrobových miest, ktorým skončil v roku 2018 a končí v roku 2019 poplatok za prenájom hrobového miesta, aby čo najskôr zaplatili nájomné za hrobové miesto na obecnom úrade na úseku daní a poplatkov, prípadne uzatvorili novú nájomnú zmluvu.

thumb zabijacka vyrobkyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu v zmysle §23 zákona č. 39/07 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o pivnnosti ohlasovania domácej zabíjačky. Potrebné informácie sú uvedené v samotnom usmernení, ktoré nájdete TU

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO platný na 1. a 2. polrok 2019 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2019 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2019.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

rozvoz stravy logo web

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o rozvoz stravy, zvýšenia finančných nárokov na prípravu stravy a taktiež i nutnosť a potrebu modernizácie vybavenia školskej kuchyne Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim uznesením č. 10/2016-13.6 zo dňa 15. 12. 2016 upravilo cenu za prípravu a rozvoz stravy do domácnosti tak ako je to uvedenné v cenníku nižšie. Obec Vysoká nad Kysucou bude i naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jeden obed.

Oznámenie spoločnosti SEVAK o výške cien vodného a stočného platných na obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2021 nájdete TU.

thumb IMG 4026V kalendárnom roku 2014 Vám obec Vysoká nad Kysucou v snahe zefektívniť poskytovanie informácií o dianí v obci, priniesla poskytovanie služby rozhlas formou SMS. Nakoľko však počet abonentov spôsobuje, že niektoré SMS-ky prichádzajú s oneskorením, obec Vysoká nad Kysucou k Vám prichádza s absolútne modernou službou poskytovania tzv. PUSH NOTIFIKÁCIE priamo do Vášho inteligentného telefónu - smartfónu.

Dňa 30. 09. 2010 obci Vysoká nad Kysucou spoločnosť SEVAK a.s. prostredníctvom zákazníckeho centra v Čadci oznámila správu o spustení procesu realizácie pripájania sa nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou na stavbu kanalizácie v rámci projektu stavby: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovane Horných Kysúc.“