thumb logo sevakSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci Vysoká nad Kysucou v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

Z tohto dôvodu je zakázané vypúšťať do splaškovej kanalizácie zrážkové, drenážne a balastné vody, otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách, prípadne poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.

Vypúšťanie týchto vôd do splaškovej kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia kolabuje. Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

thumb dazdova voda1

thumb dazdova voda2