Obec Vysoká nad Kysucou v zmysle §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“, ktoré je dostupné na webovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne a na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou. Po ukončení prijatých protipandemických opatrení bude možné o podkladov záverečného stanoviska nahliadnuť i na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou v kancelárií odboru výstavby č. dverí 2.17, každý pracovný deň od 7:15 do 15:15.