Obec Vysoká nad Kysucou podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU E. A. CERNANA, Ústredie 316, 023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU.

 

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.

• vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

2. Iné kritériá a požiadavky

• bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.

• orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania

• základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky

• znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)

• základy práce s počítačom a schopnosť používať internet

• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

• predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.

• dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)

• referencie z predchádzajúcej praxe

• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

3. Zoznam požadovaných dokladov

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní

• overené kópie dokladov o vzdelaní a splnení kvalifikačných predpokladov

• doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

• štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)

• písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy

• doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca

• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

• Prihlášky spolu s dokladmi o splnení podmienok účasti uchádzačov s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu zriaďovateľa:

 

 

Obec Vysoká nad Kysucou

Obecný úrad Ústredie č. 215

023 55 Vysoká nad Kysucou

 

 

v termíne najneskôr do 15. októbra 2019 do 15:00 hod.

 

• Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

• Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.

• Bližšie informácie môžu uchádzači získať u starostu obce Vysoká nad Kysucou prípadne:

tel.: 041/4204160

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.