Info small2Obec Vysoká nad Kysucou, ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebníctve, VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a Zmluvy o nájme hrobového miesta upovedomuje, tých nájomcov hrobových miest, ktorým končí v roku 2019 poplatok za prenájom hrobového miesta, aby čo najskôr zaplatili nájomné za hrobové miesto na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou na úseku daní a poplatkov, prípadne uzatvorili novú nájomnú zmluvu.

 

Zároveň Vás upovedomujeme, že ak nezaplatíte nájomné v termíne splatnosti, bude Vám zaslané vypovedanie nájomnej zmluvy.