Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného majetku žiadateľom:

Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 - zast. plochy o výmere 214 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prevodu

 

za cenu ročného nájmu vo výške 0,186 EURO/m2.

Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý: 1. znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu stanovená vo výške 0,093 EURO/m2 2. Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na parcelu nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá vo výške 0,22 EURO/m2 Výsledná cenu ročného nájmu bola oproti cene určenej znaleckým posudkom číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 navýšená o 100% z dôvodu, že sa predmetný pozemok nachádza v intraviláne obce a znižená oproti cene uvedenej v bode č. 2 z dôvodu, že bola zohľadnená ťarcha, ktorou je prekrytý odvodňovací kanál a potrubie obecného vodovodu.

Odôvodnenie: Dňa 10. apríla 2019 predniesli manželia Igor a Danka Šurinovci na schôdzi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou ústnu žiadosť o prenájom parcely CKN č. 1687/4 - zast. plochy o výmere 214 m2, ktorá bola GP č. 13/2017 odčlenená z parcely EKN č. 20218/1 zapísanej na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou.

Parcela EKN 202018/1 bola vytvorená prekrytím odvodňovacieho kanála, ktorý slúži na zaústenie povrchových dažďových vôd. Prekrytie je vytvorené z betónových rúr. Súbežne s odvodňovacím kanálom je parcelou vedené i potrubie obecného vodovodu vedúce z vodárne pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana do vodojemu umiestneného nad farským kostolom sv. Matúša.

Prístup na parcelu je možný cez parcelu CKN 1703/9, ktorej vlastníkom sú žiadatelia a s ktorou vytvára spoločný celok. Prístup na parcelu z južnej strany (priamo z miestnej komunikácie) je sťažený kvôli existujúcej terénnej hrane. Z dôvodu, že na parcele sa neustále hromadil komunálny a biologicky rozložiteľný odpad, žiadatelia na vlastné náklady zrealizovali jej dočasné oplotenie z južnej strany. Údržbu zelene a pravidelné čistenie parcely CKN 1687/4 preto doposiaľ vykonával žiadateľ bez nároku na odmenu z dôvodu, že neudržiavaný trávnatý porast, ktorý susedí s jeho záhradou bol vhodným útočiskom pre škodcov a plazy. Údržbu parcely vykonavájú žiadatelia od doby, kedy nadobudli parcelu CKN 1703/9. Taktiež z tohto porastu bolo väčšie riziko rozrastania sa burín, alergénov i invazívnych rastlín. Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa.

Prenájmom parcely CKN 1687/4 tak dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia, starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia.

Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou predkupného práva na nehnuteľnosť.

Nájomcovia budú povinní strpieť vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti nájomcu strpieť odvodňovacie a vodovodné potrubie s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia vodorovne a obidve strany, čo predstavuje plochu obmedzenia (vecného bremena) za účelom prevádzkovania, opravy a údržby. Nájomcovia budú povinní umožniť prenajímateľovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženému potrubiu v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby.