Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2019 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 15. 02. 2019 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. 

 

 

Zároveň je potrebné do 31. 01. 2019 predložiť žiadosti a hodnoverné doklady k zníženiu poplatku za odpad (potvrdenie z inej obce alebo mesta, že za toto obdobie poplatník platil poplatok z titulu prechodného pobytu v tomto mieste, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, doklad o pobyte a štúdiu v zahraničí a noví držitelia preukazu ZŤP a ZŤP S).

Výška daní a poplatkov sa na rok 2019 nemenila.

Daňovníci, ktorí v roku 2018 nadobudli nejakú nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, si musia podať do 31. 01. 2019 nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivá k podaniu daňového priznania si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade na úseku daní a poplatkov.